تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گزارش: افغانستان امسال به رُشد اقتصادی ۱ درصد دست خواهد یافت

یافته‌های اخیر بانک جهانی نشان می‌دهند که افغانستان درسال روان میلادی به رُشد اقتصادی یک درصد دست خواهند یافت.

بانک جهانی با نشر یک گزارش از اوضاع اقتصادی کشور می‌گوید که با وجود تداوم کمک‌های جهانی اوضاع اقتصادی در این کشور با مشکلات جدی روبه‎رو است.

در این گزارش آمده است که دریک سال گذشته دو درصد رُشد اقتصادی کشور کاهش یافته است و در این سال به علت بیماری کوویدنزده و چالش‌های سیاسی بیشترین کارخانه‌ها بسته شده اند.

مسوولان این بانک با نشر یک گزارش از وضیعت اقتصادی افغانستان در یک سال گذشته و آینده می‌گویند که پیشرفت گفتگوهای صلح برای اقتصاد کشور اثرگذار است.

آنان می‌گویند که با وجود کمک‌های هنگفت جهانی برای افغانستان حکومت باید زمینه‌های افزایش درآمدها و توسعه منابع داخلی را جستجو کند.

از سویی هم بانک جهانی می‌گوید که این بانک امسال بیش از یک میلیارد دالر درپروژه‌های گونه‌گون به افغانستان کمک خواهند کرد.

هینری کرالی، رییس بانک جهانی در افغانستان، گفت: «سال دو هزار بیست میلادی یک سال بسیار دشوار برای افغانستان بود. کندی در بهبود اوضاع اقتصادی در این کشور به معنی این است که بیکاری افزایش داشته است، درآمدهای دولت کاهش یافته اند که  در نهایت این موارد شرایط زندگی مردم افغانستان را دشوار تر ساخته است.»

دربخشی ازاین گزارش آمده است که اگر وضیعت کنونی تغییر کند، درسال روان میلادی رُشد اقتصاد افغانستان به مثبت یک درصد خواهند رسید اما کشاورزی با رُشد منفی روبروخواهند بود.

خان جان الکوزی، معاون فدراسیون اتاق‌های افغانستان، گفت: «اکنون اقتصاد ما وابسته است. همه ارزش‌های اقتصادی ما کاذب اند... و همه به کمک ها وابسته اند.»

در این سال رُشد صنایع که سال گذشته رکود داشت دو درصد گفته شده است.

سخی احمد پیمان، معاون اتاق تجارت بین المللی، گفت: «فساد، اختطاف، نا امنی‌ها باعث انتقال سرمایه از کشور شده و کمتر سرمایه گذاری‌ها در این سال صورت گرفته اند.»

از سویی هم اتاق تجارت و سرمایه گذاری با نگرانی از احتمال خشک سالی‌های سال روان و تأثیر بد آن روز بخش کشاورزی در کشور می‌گویند که حکومت باید برای بهبود اقتصاد روستایی زیربناهای لازم کشاورزی بسازد.
 
شفیق الله عطایی، سرپرست هیئت عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری، گفت: «در حدود ۶۱ درصد از جمعیت افغانستان از منبع یا از مجرای فعالیت‌های زراعتی امرار معیشت می‌کنند.» 

در گزارش بانک جهانی آمده است که درسال روان میلادی عوایند ناخالص داخلی به نزده میلیاردو نُه صد میلیون دالر خواهند رسید ودراین سال بازهم افغانستان با صادرات بیش از هشت صد میلیون دالر وواردات بیش از شش میلیارد دالر با کسر بزرگ بازرگانی روبرخواهند بود.

گزارش: افغانستان امسال به رُشد اقتصادی ۱ درصد دست خواهد یافت

در این گزارش آمده است که دریک سال گذشته دو درصد رُشد اقتصادی کشور کاهش یافته است.

Thumbnail

یافته‌های اخیر بانک جهانی نشان می‌دهند که افغانستان درسال روان میلادی به رُشد اقتصادی یک درصد دست خواهند یافت.

بانک جهانی با نشر یک گزارش از اوضاع اقتصادی کشور می‌گوید که با وجود تداوم کمک‌های جهانی اوضاع اقتصادی در این کشور با مشکلات جدی روبه‎رو است.

در این گزارش آمده است که دریک سال گذشته دو درصد رُشد اقتصادی کشور کاهش یافته است و در این سال به علت بیماری کوویدنزده و چالش‌های سیاسی بیشترین کارخانه‌ها بسته شده اند.

مسوولان این بانک با نشر یک گزارش از وضیعت اقتصادی افغانستان در یک سال گذشته و آینده می‌گویند که پیشرفت گفتگوهای صلح برای اقتصاد کشور اثرگذار است.

آنان می‌گویند که با وجود کمک‌های هنگفت جهانی برای افغانستان حکومت باید زمینه‌های افزایش درآمدها و توسعه منابع داخلی را جستجو کند.

از سویی هم بانک جهانی می‌گوید که این بانک امسال بیش از یک میلیارد دالر درپروژه‌های گونه‌گون به افغانستان کمک خواهند کرد.

هینری کرالی، رییس بانک جهانی در افغانستان، گفت: «سال دو هزار بیست میلادی یک سال بسیار دشوار برای افغانستان بود. کندی در بهبود اوضاع اقتصادی در این کشور به معنی این است که بیکاری افزایش داشته است، درآمدهای دولت کاهش یافته اند که  در نهایت این موارد شرایط زندگی مردم افغانستان را دشوار تر ساخته است.»

دربخشی ازاین گزارش آمده است که اگر وضیعت کنونی تغییر کند، درسال روان میلادی رُشد اقتصاد افغانستان به مثبت یک درصد خواهند رسید اما کشاورزی با رُشد منفی روبروخواهند بود.

خان جان الکوزی، معاون فدراسیون اتاق‌های افغانستان، گفت: «اکنون اقتصاد ما وابسته است. همه ارزش‌های اقتصادی ما کاذب اند... و همه به کمک ها وابسته اند.»

در این سال رُشد صنایع که سال گذشته رکود داشت دو درصد گفته شده است.

سخی احمد پیمان، معاون اتاق تجارت بین المللی، گفت: «فساد، اختطاف، نا امنی‌ها باعث انتقال سرمایه از کشور شده و کمتر سرمایه گذاری‌ها در این سال صورت گرفته اند.»

از سویی هم اتاق تجارت و سرمایه گذاری با نگرانی از احتمال خشک سالی‌های سال روان و تأثیر بد آن روز بخش کشاورزی در کشور می‌گویند که حکومت باید برای بهبود اقتصاد روستایی زیربناهای لازم کشاورزی بسازد.
 
شفیق الله عطایی، سرپرست هیئت عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری، گفت: «در حدود ۶۱ درصد از جمعیت افغانستان از منبع یا از مجرای فعالیت‌های زراعتی امرار معیشت می‌کنند.» 

در گزارش بانک جهانی آمده است که درسال روان میلادی عوایند ناخالص داخلی به نزده میلیاردو نُه صد میلیون دالر خواهند رسید ودراین سال بازهم افغانستان با صادرات بیش از هشت صد میلیون دالر وواردات بیش از شش میلیارد دالر با کسر بزرگ بازرگانی روبرخواهند بود.

هم‌رسانی کنید