Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بند شاه و عروس به زودی به بهره برداری سپرده می‌شود

والی کابل با اعلام اکمال کار ساختمانی بند شاه و عروس در ولسوالی شکردره کابل می‌گوید که این بند پس از ۱۱ سال ساخت و ساز، تا هفته های دیگر به بهره‌برداری سپرده خواهد شد.

محمد یعقوب حیدری، والی کابل گفت: "به این تصمیم رسیدیم که مسایل حق و حقوق مردم با دولت را حل کنیم و هفته بعدی آب‌گیری این بند را آغاز نماییم."

پیش از این چالشهایی در ساخت این بند وجود داشته اند و کار ساختمانی این بند در ۱۱ سال گذشته، چندین بار به تاخیر روبرو شده است.

درهمین حال، شماری از باشنده گان ولسوالی شکردره که به گفته آنان زمین و خانه های شان در کاسه بند قراردارند، حکومت تا کنون پول زمین هایشان را نداده است.

یکی از باشنده‌گان ولسوالی شکردره که در برنامه دیدار مقام های حکومت از این بند شرکت کرده بود، گفت: "ده سال می‌شود که مردم انتظار می‌کشند. در این ده سال مردم خدمت باغ و درخت خود را انجام داده نتوانستند."

ویس بصیری، معاون فنی اداره تنظیم امور آب اظهار داشت: "من به همه ی شما این وعده را می‌دهم که هیچ نوع مشکل تخنیکی در این بند وجود ندارد و خوشبختانه امروز که ما و شما اینجا هستیم تدابیر بستن گیت (دروازه) این بند را بخاطر جمع آوری آب می‌گیریم."

ولسوال شکردره می‌گوید که برای حفظ و مراقبت جدی از این پروژه باید نهاد های گونه‌گون حکومتی باهم کار کنند.

گوهرخان بابری، ولسوال شکردره گفت: "پیشنهاد وزارت انرژی و آب و دیگر وزارت خانه های مربوط این است که این یک پروژه ملی است باید به آن توجه شود. من از نیرو های امنیتی بخاطر تامین امنیت این بند تشکر می‌کنم."

ولسوال شکردره افزوده است که بند شاه وعروس ظرفیت ذخیره بیش از ۹ میلیون مترمکعب آب را دارد که با بهره برداری از آن، بیش از ۳ هزار هکتار زمین آبیاری خواهند شد.

وی افزوده است تا کنون بیش از ۵۰ میلیون دالر در این پروژه هزینه شده است و با بهره‌برداری این بند، ۱.۲ میگاوات برق تولید خواهد شد.

بند شاه و عروس به زودی به بهره برداری سپرده می‌شود

مسوولان می‌گویند که تا کنون بیش از ۵۰ میلیون دالر در این پروژه هزینه شده است و این بند ظرفیت تولید ۱.۲ میگاوات برق را دارد.

تصویر بندانگشتی

والی کابل با اعلام اکمال کار ساختمانی بند شاه و عروس در ولسوالی شکردره کابل می‌گوید که این بند پس از ۱۱ سال ساخت و ساز، تا هفته های دیگر به بهره‌برداری سپرده خواهد شد.

محمد یعقوب حیدری، والی کابل گفت: "به این تصمیم رسیدیم که مسایل حق و حقوق مردم با دولت را حل کنیم و هفته بعدی آب‌گیری این بند را آغاز نماییم."

پیش از این چالشهایی در ساخت این بند وجود داشته اند و کار ساختمانی این بند در ۱۱ سال گذشته، چندین بار به تاخیر روبرو شده است.

درهمین حال، شماری از باشنده گان ولسوالی شکردره که به گفته آنان زمین و خانه های شان در کاسه بند قراردارند، حکومت تا کنون پول زمین هایشان را نداده است.

یکی از باشنده‌گان ولسوالی شکردره که در برنامه دیدار مقام های حکومت از این بند شرکت کرده بود، گفت: "ده سال می‌شود که مردم انتظار می‌کشند. در این ده سال مردم خدمت باغ و درخت خود را انجام داده نتوانستند."

ویس بصیری، معاون فنی اداره تنظیم امور آب اظهار داشت: "من به همه ی شما این وعده را می‌دهم که هیچ نوع مشکل تخنیکی در این بند وجود ندارد و خوشبختانه امروز که ما و شما اینجا هستیم تدابیر بستن گیت (دروازه) این بند را بخاطر جمع آوری آب می‌گیریم."

ولسوال شکردره می‌گوید که برای حفظ و مراقبت جدی از این پروژه باید نهاد های گونه‌گون حکومتی باهم کار کنند.

گوهرخان بابری، ولسوال شکردره گفت: "پیشنهاد وزارت انرژی و آب و دیگر وزارت خانه های مربوط این است که این یک پروژه ملی است باید به آن توجه شود. من از نیرو های امنیتی بخاطر تامین امنیت این بند تشکر می‌کنم."

ولسوال شکردره افزوده است که بند شاه وعروس ظرفیت ذخیره بیش از ۹ میلیون مترمکعب آب را دارد که با بهره برداری از آن، بیش از ۳ هزار هکتار زمین آبیاری خواهند شد.

وی افزوده است تا کنون بیش از ۵۰ میلیون دالر در این پروژه هزینه شده است و با بهره‌برداری این بند، ۱.۲ میگاوات برق تولید خواهد شد.

هم‌رسانی کنید