تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نهایی شدن روند فرستادن کارگران افغان به عربستان و امارات

وزیر کار وامور اجتماعی میگوید که روند فرستادن کارگران افغان به شماری از کشورهای خلیج نهایی شده است و قرار است که امسال نخستین کاروان کارگران افغان با ویزه کار، به خارج فرستاده شوند.

او میافزاید که کشور های امارات متحده عربی و عربستان سعودی علاقمند پذیرفتن کارگران افغان هستند.

آغاز روند فرستادن کارگران افغان برای کار در کشورهای خلیج، برنامه یی است که وزارت کار و امور اجتماعی از سال های گذشته به این سو روی آن کار می‌کند.

وزیر کار و امور اجتماعی می‌گوید که این روند نهایی شده است و بزودی ۱۰ هزار کارگر افغان به امارات متحده عربی وحدود ۱۰۰ هزار کارگر به عربستان سعودی فرستاده خواهند شد.

بشیر احمد تهینج، وزیر کار وامور اجتماعی گفت: "تلاش ما این است که در سال ۱۴۰۰ اولین پرواز کارگران افغانستان را انشا الله شکل دهیم که این در حقیقت تحولی است در بازار کار افغانستان."

اما شماری از جوانان به این وعده وزارت کار و امور اجتماعی هم به دیده شک می‌نگرند.

حقمل مسعود زی،  یک تن از باشنده ولایت پکتیا بیان کرد: "افغان هایی که به کشور های خلیجی، عربستان سعودی و دیگر کشور های عربی می‌روند به این دلیل است که در افغانستان برای شان زمینه کار فراهم نیست."

احمد الله احمدی، یکی دیگر از باشنده‌گان پکتیا اظهار داشت: "این وعده تا هنوز عملی نشده. این مشکل هر روز بیشتر می‌شود. زمانی که کارگران ما کار ندارند وضعیت اقتصادی آنان بدتر می‌شود."

این درحالی است که بر بنیاد آمار های داده شده از سوی شماری از نهاد های بین المللی، در سال های اخیر بیکاری و کار ناکافی در کشور به گونهء چشمگیری افزایش یافته است و به همین علت شماری از جوانان تلاش دارند تا برای جستجوی کار از راه های غیر قانونی به کشورهای خلیجی بروند.

زلمی، یکی از باشنده‌گان پکتیا اظهار داشت: "یک طرف مشکل ویزه است. وقتی که ویزه می‌گیرند و خارج می‌روند، کار پیدا نمی‌شود. اگر پیدا هم شود با مشکلات روبرو می‌باشد."

بربنیاد آمار های داده شده، درحال حاضر به صد ها هزار کارگر افغانی در کشورهای خلیجی کار می‌کنند اما بیشترین این کارگران با گذرنامه های کشورهای همسایه به این کشورها رفته اند.

نهایی شدن روند فرستادن کارگران افغان به عربستان و امارات

وزیر کار و امور اجتماعی می‌گوید که به زودی ۱۰ هزار کارگر به امارات متحده عربی و حدود ۱۰۰ هزار کارگر به عربستان سعودی فرستاده خواهند شد.

تصویر بندانگشتی

وزیر کار وامور اجتماعی میگوید که روند فرستادن کارگران افغان به شماری از کشورهای خلیج نهایی شده است و قرار است که امسال نخستین کاروان کارگران افغان با ویزه کار، به خارج فرستاده شوند.

او میافزاید که کشور های امارات متحده عربی و عربستان سعودی علاقمند پذیرفتن کارگران افغان هستند.

آغاز روند فرستادن کارگران افغان برای کار در کشورهای خلیج، برنامه یی است که وزارت کار و امور اجتماعی از سال های گذشته به این سو روی آن کار می‌کند.

وزیر کار و امور اجتماعی می‌گوید که این روند نهایی شده است و بزودی ۱۰ هزار کارگر افغان به امارات متحده عربی وحدود ۱۰۰ هزار کارگر به عربستان سعودی فرستاده خواهند شد.

بشیر احمد تهینج، وزیر کار وامور اجتماعی گفت: "تلاش ما این است که در سال ۱۴۰۰ اولین پرواز کارگران افغانستان را انشا الله شکل دهیم که این در حقیقت تحولی است در بازار کار افغانستان."

اما شماری از جوانان به این وعده وزارت کار و امور اجتماعی هم به دیده شک می‌نگرند.

حقمل مسعود زی،  یک تن از باشنده ولایت پکتیا بیان کرد: "افغان هایی که به کشور های خلیجی، عربستان سعودی و دیگر کشور های عربی می‌روند به این دلیل است که در افغانستان برای شان زمینه کار فراهم نیست."

احمد الله احمدی، یکی دیگر از باشنده‌گان پکتیا اظهار داشت: "این وعده تا هنوز عملی نشده. این مشکل هر روز بیشتر می‌شود. زمانی که کارگران ما کار ندارند وضعیت اقتصادی آنان بدتر می‌شود."

این درحالی است که بر بنیاد آمار های داده شده از سوی شماری از نهاد های بین المللی، در سال های اخیر بیکاری و کار ناکافی در کشور به گونهء چشمگیری افزایش یافته است و به همین علت شماری از جوانان تلاش دارند تا برای جستجوی کار از راه های غیر قانونی به کشورهای خلیجی بروند.

زلمی، یکی از باشنده‌گان پکتیا اظهار داشت: "یک طرف مشکل ویزه است. وقتی که ویزه می‌گیرند و خارج می‌روند، کار پیدا نمی‌شود. اگر پیدا هم شود با مشکلات روبرو می‌باشد."

بربنیاد آمار های داده شده، درحال حاضر به صد ها هزار کارگر افغانی در کشورهای خلیجی کار می‌کنند اما بیشترین این کارگران با گذرنامه های کشورهای همسایه به این کشورها رفته اند.

هم‌رسانی کنید