Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقادها از توافق‌نامه اپتا؛ وزارت تجارت: طرح تعدیل نهایی شده است

مسوولان در وزارت صنعت و تجارت از نهایی سازی طرح تعدیل توافق‌نامۀ ترانزیتی و بازرگانی افغانستان و پاکستان (اپتا) خبرمی‌دهند.

فواد احمدی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که مقام های بخش بازرگانی افغانستان و پاکستان به زودی در یک نشست مشترک، نسخه تعدیل شده این توافق‌نامه را به امضا خواهند رسانید.

او افزود: "خوش‌بینی بر این است که تردد موتر های باربری، تجارتی و ترانزیتی افغانستان به مقصد کشور های آسیای جنوبی و رفت و آمد موتر های باربری تجارتی پاکستان به کشور های آسیای میانه، از خاک هر دو کشور آزاد شوند."

در همین حال، فدراسیون اتاق های افغانستان می‌گوید که در موافقت‌نامه اپتا مشکلات زیادی وجود دارند که در ۱۰ سال گذشته صدها میلیون دالر به علت چنین چالش‌ها، به آنان و بخش بازرگانی زیان رسیده است.

به گفته این مسوولان، عملی شدن یک‌جانبه این موافقتنامه در ده سال گذشته، سبب زیان های هنگفت به بخش خصوصی افغانستان شده است.

مسوولان این فدراسیون می‌افزایند که حکومت باید تمام مشکلات درموافقتنامه ترانزیتی و بازرگانی را حل سازد.

خانجان الکوزی، معاون فدراسیون اتاق های افغانستان ابراز داشت: "آرزوی ما این است که افغانستان بتواند این پیشنهادات را که ما نوشته ایم را بالای پاکستان بقبولاند و اپتا امضا شود. اگر امضا نشود و یا مثل گذشته امضا شود، مشکل ما حل نمی‌شود و باز هم با مشکلات روبرو خواهیم بود."

برای حل این چالش ها، از شش ماه بدینسو مقام های دو کشور سرگرم گفتگوها برای حل این چالش ها هستند.

مهم ترین مورد های چالش‌ساز دراین موافقت‌نامه، راه‌یابی موترهای باربری افغانستان از راه پاکستان به هند و برعکس آن و اجازه دادن به موترهای کلاهای ترانزیتی پاکستان از راه افغانستان به کشورهای آسیایی میانه بوده است.

چالش های ناشی از توافق‌نامه ترانزیتی و بازرگانی افغانستان و پاکستان در سال های اخیر، حجم بازرگانی دو کشور را به بیش از نصف کاهش داده است.

اعضای اتاق های تجارت و سرمایه گذاری می‌گویند که به همین علت، اکنون شمار زیادی از بازرگانان از راه های بدیلِ پاکستان در منطقه، کالاهای شانرا وارد افغانستان می‌کنند.

انتقادها از توافق‌نامه اپتا؛ وزارت تجارت: طرح تعدیل نهایی شده است

مسوولان می‌گویند که چالش های توافق‌نامه اپتا در سال های اخیر، حجم بازرگانی افغانستان و پاکستان را به بیش از نصف کاهش داده است.

Thumbnail

مسوولان در وزارت صنعت و تجارت از نهایی سازی طرح تعدیل توافق‌نامۀ ترانزیتی و بازرگانی افغانستان و پاکستان (اپتا) خبرمی‌دهند.

فواد احمدی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که مقام های بخش بازرگانی افغانستان و پاکستان به زودی در یک نشست مشترک، نسخه تعدیل شده این توافق‌نامه را به امضا خواهند رسانید.

او افزود: "خوش‌بینی بر این است که تردد موتر های باربری، تجارتی و ترانزیتی افغانستان به مقصد کشور های آسیای جنوبی و رفت و آمد موتر های باربری تجارتی پاکستان به کشور های آسیای میانه، از خاک هر دو کشور آزاد شوند."

در همین حال، فدراسیون اتاق های افغانستان می‌گوید که در موافقت‌نامه اپتا مشکلات زیادی وجود دارند که در ۱۰ سال گذشته صدها میلیون دالر به علت چنین چالش‌ها، به آنان و بخش بازرگانی زیان رسیده است.

به گفته این مسوولان، عملی شدن یک‌جانبه این موافقتنامه در ده سال گذشته، سبب زیان های هنگفت به بخش خصوصی افغانستان شده است.

مسوولان این فدراسیون می‌افزایند که حکومت باید تمام مشکلات درموافقتنامه ترانزیتی و بازرگانی را حل سازد.

خانجان الکوزی، معاون فدراسیون اتاق های افغانستان ابراز داشت: "آرزوی ما این است که افغانستان بتواند این پیشنهادات را که ما نوشته ایم را بالای پاکستان بقبولاند و اپتا امضا شود. اگر امضا نشود و یا مثل گذشته امضا شود، مشکل ما حل نمی‌شود و باز هم با مشکلات روبرو خواهیم بود."

برای حل این چالش ها، از شش ماه بدینسو مقام های دو کشور سرگرم گفتگوها برای حل این چالش ها هستند.

مهم ترین مورد های چالش‌ساز دراین موافقت‌نامه، راه‌یابی موترهای باربری افغانستان از راه پاکستان به هند و برعکس آن و اجازه دادن به موترهای کلاهای ترانزیتی پاکستان از راه افغانستان به کشورهای آسیایی میانه بوده است.

چالش های ناشی از توافق‌نامه ترانزیتی و بازرگانی افغانستان و پاکستان در سال های اخیر، حجم بازرگانی دو کشور را به بیش از نصف کاهش داده است.

اعضای اتاق های تجارت و سرمایه گذاری می‌گویند که به همین علت، اکنون شمار زیادی از بازرگانان از راه های بدیلِ پاکستان در منطقه، کالاهای شانرا وارد افغانستان می‌کنند.

هم‌رسانی کنید