Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی کشاورزان و بازرگانان از نبود بازار برای میوه‌های تازه

همزمان با آغاز فصل برداشت میوه‌‌های تازه به ویژه تربوز و خربوزه در کشور، شماری از بازرگانان به نبود بازار برای این فراورده‌ها ومشکلات ترانزیتی با پاکستان شاکی اند.

این بازرگانان می‌گویند که افزایش واردات میوه‌های تازه از کشورهای همسایه، از دیگر چالش‌ها در این بخش بوده اند.

از سویی هم شماری از فروشنده گان تربوز دربازار میوه فروشی کابل می‌گویند که درحال حاضر بهای هفت کیلوگرام تربوز فراه در این بازارها تا پنجاه افغانی است.

شماری از بازرگانان با درنظرداشت کم رنگ بودن صادرات از راه دهلیزهوایی و چالش‌های ترانزیتی در شماری از کشورهای همسایه می‌گویند که احتمال دارد امسال هم بدترین سال برای صادرات میوه‌های تازه کشور باشد.

محمد ظاهر، بازرگان میوه های تازه، گفت: «وقتی که تربوز جلال آباد می برآید، اگر یک موتر از جلال آباد می آید، به ده ها و صدها موتر از پاکستان می آید.»

سهراب، فروشنده میوه های تازه در بازار میوه های تازه کابل، گفت: «در ولایت‌هایی که تربوز کشت می‌شود، به شمول فراه، دهاقینی که در آن جا استند، این ها یک اتحادیه مشترک ندارند که چی وقت تربوز را جمع آوری بکنند.»

در همین حال، مسوولان فدراسیون اتاق‌های افغانستان می‌گویند که حکومت باید برای حل مشکلات ترانزیتی و بهبود صادرات میوه‌های تازه از همین اکنون کار کند.

خانجان الکوزی، معاون فدراسیون اتاق‌های افغانستان، گفت: «مشکلات ترانزیتی ما با همسایه‌گان ما در حال خود گذاشته شدند. مشکلات در صادرات و واردات ما به جای خود باقی مانده اند. دهلیز هوایی هم با آمدن ویروس کرونا با مشکلاتی روبه رو شد.»

دراین باره وزارت صنعت و تجارت چیزی نمی‌گوید.

شماری از بازرگانان با نگرانی از چالش‌های کنونی فراراه صادرات کشور می‌گویند که امسال ناامن بودن بخش‌هایی از کشور که در برداشت میوه‌های تازه پیشتاز هستند از دیگر نگرانی‌های اند که چالش ساز خواهند بود.

نگرانی کشاورزان و بازرگانان از نبود بازار برای میوه‌های تازه

بازرگانان می‌گویند که افزایش واردات میوه‌های تازه از کشورهای همسایه، از دیگر چالش‌ها در این بخش بوده اند.

تصویر بندانگشتی

همزمان با آغاز فصل برداشت میوه‌‌های تازه به ویژه تربوز و خربوزه در کشور، شماری از بازرگانان به نبود بازار برای این فراورده‌ها ومشکلات ترانزیتی با پاکستان شاکی اند.

این بازرگانان می‌گویند که افزایش واردات میوه‌های تازه از کشورهای همسایه، از دیگر چالش‌ها در این بخش بوده اند.

از سویی هم شماری از فروشنده گان تربوز دربازار میوه فروشی کابل می‌گویند که درحال حاضر بهای هفت کیلوگرام تربوز فراه در این بازارها تا پنجاه افغانی است.

شماری از بازرگانان با درنظرداشت کم رنگ بودن صادرات از راه دهلیزهوایی و چالش‌های ترانزیتی در شماری از کشورهای همسایه می‌گویند که احتمال دارد امسال هم بدترین سال برای صادرات میوه‌های تازه کشور باشد.

محمد ظاهر، بازرگان میوه های تازه، گفت: «وقتی که تربوز جلال آباد می برآید، اگر یک موتر از جلال آباد می آید، به ده ها و صدها موتر از پاکستان می آید.»

سهراب، فروشنده میوه های تازه در بازار میوه های تازه کابل، گفت: «در ولایت‌هایی که تربوز کشت می‌شود، به شمول فراه، دهاقینی که در آن جا استند، این ها یک اتحادیه مشترک ندارند که چی وقت تربوز را جمع آوری بکنند.»

در همین حال، مسوولان فدراسیون اتاق‌های افغانستان می‌گویند که حکومت باید برای حل مشکلات ترانزیتی و بهبود صادرات میوه‌های تازه از همین اکنون کار کند.

خانجان الکوزی، معاون فدراسیون اتاق‌های افغانستان، گفت: «مشکلات ترانزیتی ما با همسایه‌گان ما در حال خود گذاشته شدند. مشکلات در صادرات و واردات ما به جای خود باقی مانده اند. دهلیز هوایی هم با آمدن ویروس کرونا با مشکلاتی روبه رو شد.»

دراین باره وزارت صنعت و تجارت چیزی نمی‌گوید.

شماری از بازرگانان با نگرانی از چالش‌های کنونی فراراه صادرات کشور می‌گویند که امسال ناامن بودن بخش‌هایی از کشور که در برداشت میوه‌های تازه پیشتاز هستند از دیگر نگرانی‌های اند که چالش ساز خواهند بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره