Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

زیان صدها کارخانه در کابل به‌علت نبود برق

صاحبان صنایع و کارخانه‌داران در کابل به روز سه‌شنبه (۱۵ سرطان) گفته‌اند که در روزهای پسین به‌علت نبود برق، میلیون‌ها افغانی به هر کارخانه در کابل، زیان رسیده‌است.

آنان می‌افزایند که نبود برق باعث رکود کاروبار صدها کارخانه و بیکار شدن هزاران تن از کارگران صنایع شده‌است.

اتحادیۀ صاحبان صنایع گفت که در پارک صنعتی پلچرخی ۵۸۰ کارخانه در حال حاضر فعالیت دارد و کارهای همۀ شان به‌علت مشکلات برق، با رکود روبه‌رو است.

محمدکریم عظیمی، رییس اجرایی اتاق صنایع و معادن کابل گفت: "از یک سو وضعیت جاری حاکم در کشور، وضعیت بحرانی سیاسی که باعث توقف شدن روند سرمایه‌گذاری و رکود اقتصادی شده‌است، از سوی دیگر هم مشکلات برق باعث بسته شدن صدها فابریکه و بی‌کار شدن هزارها هم وطن ما شده‌است."

اتحادیۀ صاحبان صنایع در کابل خواهان تغییر رهبری شرکت برشنا و فراهم ساختن برق مورد نیاز شان از منابع داخلی استند تا با قطع برق وارداتی به‌گونۀ کامل، بی برق نشوند.

به‌گفتۀ این اتحادیه، هر باری‌که برق وارداتی قطع می‌شود، شرکت برشنا حتا برای یک ساعت هم برای کارهای تولیدی شان از منابع داخلی برق نمی‌دهد، در حالی که در گذشته با وجود منابع کمتر انرژی برق، شرکت برشنا می‌توانست به‌گونۀ منظم به‌کارخانه‌ها، برق رسانی کند.

عبدالجبار صافی، رییس اتحادیۀ صاحبان صنایع افزود که مشکلات برق از پارسال با تغییر رهبری شرکت برشنا، افزایش یافته‌است.

او می‌افزاید: "با رییس تازۀ برشنا، تمام این شرکت سقوط می‌کند و صنعت‌کاران را از دست می‌دهیم. از جناب رییس‌جمهور می‌خواهیم تا او را تبدیل کند. یا سفیر بسازدش، یا در ریاست‌جمهوری وظیفه دیگری برایش بدهد. توانایی و دانش مدیریت برشنا را که برای مردم و اقتصاد یک نهاد مهم است، را ندارد."

شرکت برشنا در این باره حاضر به گفتگو نیست.

زیان صدها کارخانه در کابل به‌علت نبود برق

در پارک صنعتی پلچرخی ۵۸۰ کارخانه در حال حاضر فعالیت دارد و کارهای همۀ شان به‌علت مشکلات برق، با رکود روبه‌رو است.

Thumbnail

صاحبان صنایع و کارخانه‌داران در کابل به روز سه‌شنبه (۱۵ سرطان) گفته‌اند که در روزهای پسین به‌علت نبود برق، میلیون‌ها افغانی به هر کارخانه در کابل، زیان رسیده‌است.

آنان می‌افزایند که نبود برق باعث رکود کاروبار صدها کارخانه و بیکار شدن هزاران تن از کارگران صنایع شده‌است.

اتحادیۀ صاحبان صنایع گفت که در پارک صنعتی پلچرخی ۵۸۰ کارخانه در حال حاضر فعالیت دارد و کارهای همۀ شان به‌علت مشکلات برق، با رکود روبه‌رو است.

محمدکریم عظیمی، رییس اجرایی اتاق صنایع و معادن کابل گفت: "از یک سو وضعیت جاری حاکم در کشور، وضعیت بحرانی سیاسی که باعث توقف شدن روند سرمایه‌گذاری و رکود اقتصادی شده‌است، از سوی دیگر هم مشکلات برق باعث بسته شدن صدها فابریکه و بی‌کار شدن هزارها هم وطن ما شده‌است."

اتحادیۀ صاحبان صنایع در کابل خواهان تغییر رهبری شرکت برشنا و فراهم ساختن برق مورد نیاز شان از منابع داخلی استند تا با قطع برق وارداتی به‌گونۀ کامل، بی برق نشوند.

به‌گفتۀ این اتحادیه، هر باری‌که برق وارداتی قطع می‌شود، شرکت برشنا حتا برای یک ساعت هم برای کارهای تولیدی شان از منابع داخلی برق نمی‌دهد، در حالی که در گذشته با وجود منابع کمتر انرژی برق، شرکت برشنا می‌توانست به‌گونۀ منظم به‌کارخانه‌ها، برق رسانی کند.

عبدالجبار صافی، رییس اتحادیۀ صاحبان صنایع افزود که مشکلات برق از پارسال با تغییر رهبری شرکت برشنا، افزایش یافته‌است.

او می‌افزاید: "با رییس تازۀ برشنا، تمام این شرکت سقوط می‌کند و صنعت‌کاران را از دست می‌دهیم. از جناب رییس‌جمهور می‌خواهیم تا او را تبدیل کند. یا سفیر بسازدش، یا در ریاست‌جمهوری وظیفه دیگری برایش بدهد. توانایی و دانش مدیریت برشنا را که برای مردم و اقتصاد یک نهاد مهم است، را ندارد."

شرکت برشنا در این باره حاضر به گفتگو نیست.

هم‌رسانی کنید