تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کاهش درآمدهای گمرگ‌ها در پی افتادن ادارۀ چند گمرک بدست طالبان

اعضای کمیسیون مالیه و بودجۀ مجلس نماینده‌گان، ادعا می‌کنند که پس از افتادن ادارۀ چندین گمرک بدست طالبان، درآمدهای روزانه از این گمرک‌ها به‌گونۀ قابل توجهی کاهش یافته‌است.

اعضای کمیسیون مالیه و بودجه مجلس، ضمن نگرانی از افتادن بخش‌های درآمدزای کشور بدست طالبان، می‌گویند که باید روزانه تا پنج‌صد میلیون افغانی از این گمرک‌ها بدست می‌آمد، اما اکنون روزانه تنها در حدود ۱۵۰میلیون افغانی پول گردآوری می‌شود.

بابر جمال، معاون این کمیسیون گفت: «بعد از سقوط این بنادر، عواید از حدود پنج‌صد میلیون افغانی به حدود یک صدو پنجاه میلیون افغانی کاهش پیدا کرده‌است.»

بیش از بیست گمرک و بندر در ولایت‌های مختلف کشور استند که از این میان اداره بندرهای تجارتی شیرخان بندر در کندز، آی خانم در تخار و دند پتان در پکتیا در این اواخر بدست طالبان افتاده‌‎اند. همین‌طور چندین بندر و گمرک دیگر چون حیرتان در بلخ و بندر آقینه در فاریاب در محاصره طالبان قرار دارند.

یونس مومند، معاون نخست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری بیان داشت: «بند شدن یک بندر هم می‌تواند تأثیر منفی بگذارد هم در کابل  هم در تمام افغانستان.»

وزارت مالیه می‌گوید بندرهایی‌که بدست طالبان افتاده‌اند، بندرهای درجه دو استند و ازدست رفتن درآمدهای آن‌ها، چندان اثرگذار نیست.

رفیع تابع، سخن‌گوی وزارت مالیه اظهار داشت: «از لحاظ درجه‌بندی، این بنادر در درجه دوم قرار دارد که تأثیرات منفی خود را برجمع‌آوری عواید نمی‌گذارد.»

ظاهرأ ناامنی، مشکل فساد و بی‌نظمی‌ها را نیز در برخی از مرکزهای گردآوری درآمدها بیشتر ساخته‌است.

در یک نوار که بندر فراه پخش شده‌است، شماری از کارمندان این بندر از چنین چالش‌ها شکایت دارند.

کاهش درآمدهای گمرگ‌ها در پی افتادن ادارۀ چند گمرک بدست طالبان

وزارت مالیه می‌گوید بندرهایی‌که بدست طالبان افتاده‌اند، بندرهای درجه دو استند و ازدست رفتن درآمدهای آن‌ها، چندان اثرگذار نیست.

تصویر بندانگشتی

اعضای کمیسیون مالیه و بودجۀ مجلس نماینده‌گان، ادعا می‌کنند که پس از افتادن ادارۀ چندین گمرک بدست طالبان، درآمدهای روزانه از این گمرک‌ها به‌گونۀ قابل توجهی کاهش یافته‌است.

اعضای کمیسیون مالیه و بودجه مجلس، ضمن نگرانی از افتادن بخش‌های درآمدزای کشور بدست طالبان، می‌گویند که باید روزانه تا پنج‌صد میلیون افغانی از این گمرک‌ها بدست می‌آمد، اما اکنون روزانه تنها در حدود ۱۵۰میلیون افغانی پول گردآوری می‌شود.

بابر جمال، معاون این کمیسیون گفت: «بعد از سقوط این بنادر، عواید از حدود پنج‌صد میلیون افغانی به حدود یک صدو پنجاه میلیون افغانی کاهش پیدا کرده‌است.»

بیش از بیست گمرک و بندر در ولایت‌های مختلف کشور استند که از این میان اداره بندرهای تجارتی شیرخان بندر در کندز، آی خانم در تخار و دند پتان در پکتیا در این اواخر بدست طالبان افتاده‌‎اند. همین‌طور چندین بندر و گمرک دیگر چون حیرتان در بلخ و بندر آقینه در فاریاب در محاصره طالبان قرار دارند.

یونس مومند، معاون نخست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری بیان داشت: «بند شدن یک بندر هم می‌تواند تأثیر منفی بگذارد هم در کابل  هم در تمام افغانستان.»

وزارت مالیه می‌گوید بندرهایی‌که بدست طالبان افتاده‌اند، بندرهای درجه دو استند و ازدست رفتن درآمدهای آن‌ها، چندان اثرگذار نیست.

رفیع تابع، سخن‌گوی وزارت مالیه اظهار داشت: «از لحاظ درجه‌بندی، این بنادر در درجه دوم قرار دارد که تأثیرات منفی خود را برجمع‌آوری عواید نمی‌گذارد.»

ظاهرأ ناامنی، مشکل فساد و بی‌نظمی‌ها را نیز در برخی از مرکزهای گردآوری درآمدها بیشتر ساخته‌است.

در یک نوار که بندر فراه پخش شده‌است، شماری از کارمندان این بندر از چنین چالش‌ها شکایت دارند.

هم‌رسانی کنید