Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

صرافان کندهار: قاچاق دالر از افغانستان به بیرون افزایش یافته‌ است

شماری از صرافان در ولایت کندهار از افزایش قاچاق دالر ازبازارهای این ولایت به کشورهای همسایه، به ویژه پاکستان، نگران اند.

آنان می‌گویند که روزانه میلیون‌ها کلدار از آنسوی مرز به کندهار انتقال میابند ودر بدل آن دالر به پاکستان قاچاق می‌شود.

این در حالیست که شماری از آگاهان اقتصاد افزای قاچاق دالر را به کندهار یگانه علت کاهش ارزش افغانی در بازارهای ارز می‌دانند.

حاجی بابی، یک تن از صرافان کندهار، گفت: «بسیاری از بازرگانان پاکستانی هم ازراه‌های گونه‌گون از بازارهای کندهار دالر می‌خرند و در برابر آن کلدار پاکستانی به این بازارها وارد می‌سازند.

حاجی قندی آغا، یکی دیگر از صرافان کندهار، گفت: «چالش‌ها زیاد هستند. شما می‌دانید که در حال حاضر دالر در بازارهای ارز بسیار کم‌یاب استند.»

این در حالیست که به علت کمبود روز افزون دالر در بازارهای ارز و بانک‌های کشور، ارزش افغانی به گونهء روزافزون کاهش میابد.

شماری از آگاهان اقتصاد قاچاق دالر به پاکستان را زمینه ساز برای انتقال تورم دورقمی پاکستان به بازارهای کشور می‌دانند. آنان می‌گویند که با اینکار ارزش افغانی بیشتر از پیش سقوط خواهند کرد.

رحمت الله پشتون، استاد دانشگاه، گفت: «این مشکل می‌تواند در درازمدت سبب تورم بزرگ در کشور شود. باید جلو قاچاق دالرگرفته شود، در غیر آن، بسیار زیانبار خواهد بود.»

سردار محمد، باشنده کندهار، گفت: «در حال حاضر شما در بازارها بروید کالاها بسیار بلند است، زمانی که بپرسیم چرا قیمت‌ها بلند است، می‌گویند که بهای دالر بلند رفته است.»

پیش از سقوط حکومت پیشین، روند عرضه دالر در بازارها از سوی بانک مرکزی به علت ثبات ارزش افغانی صورت می‌گرفت، اما در حال حاضر به علت قطع شدن کمک‌های جهانی و توقف انتقال دالر از بیرون به کشور، این روند متوقف است.

به همین علت نگرانی‌های وجود دارند که با درنظرداشت خرید کالاها با دالر ازخارج، احتمال دارد که بازارهای داخلی با کمبود جدی دالر روبرو شوند.

در این باره نتوانستیم نظر مسوولان بانک مرکزی را داشته باشیم.

صرافان کندهار: قاچاق دالر از افغانستان به بیرون افزایش یافته‌ است

صرافان می‌گویند پس از آنکه محدودیت‌ها بر خرید و فروش دالر در بازارهای پاکستان وضع شده اند، روند قاچاق دالر از بازارهای کشور به پاکستان و آن هم در بدل کلدار پاکستانی روبه افزایش است.

تصویر بندانگشتی

شماری از صرافان در ولایت کندهار از افزایش قاچاق دالر ازبازارهای این ولایت به کشورهای همسایه، به ویژه پاکستان، نگران اند.

آنان می‌گویند که روزانه میلیون‌ها کلدار از آنسوی مرز به کندهار انتقال میابند ودر بدل آن دالر به پاکستان قاچاق می‌شود.

این در حالیست که شماری از آگاهان اقتصاد افزای قاچاق دالر را به کندهار یگانه علت کاهش ارزش افغانی در بازارهای ارز می‌دانند.

حاجی بابی، یک تن از صرافان کندهار، گفت: «بسیاری از بازرگانان پاکستانی هم ازراه‌های گونه‌گون از بازارهای کندهار دالر می‌خرند و در برابر آن کلدار پاکستانی به این بازارها وارد می‌سازند.

حاجی قندی آغا، یکی دیگر از صرافان کندهار، گفت: «چالش‌ها زیاد هستند. شما می‌دانید که در حال حاضر دالر در بازارهای ارز بسیار کم‌یاب استند.»

این در حالیست که به علت کمبود روز افزون دالر در بازارهای ارز و بانک‌های کشور، ارزش افغانی به گونهء روزافزون کاهش میابد.

شماری از آگاهان اقتصاد قاچاق دالر به پاکستان را زمینه ساز برای انتقال تورم دورقمی پاکستان به بازارهای کشور می‌دانند. آنان می‌گویند که با اینکار ارزش افغانی بیشتر از پیش سقوط خواهند کرد.

رحمت الله پشتون، استاد دانشگاه، گفت: «این مشکل می‌تواند در درازمدت سبب تورم بزرگ در کشور شود. باید جلو قاچاق دالرگرفته شود، در غیر آن، بسیار زیانبار خواهد بود.»

سردار محمد، باشنده کندهار، گفت: «در حال حاضر شما در بازارها بروید کالاها بسیار بلند است، زمانی که بپرسیم چرا قیمت‌ها بلند است، می‌گویند که بهای دالر بلند رفته است.»

پیش از سقوط حکومت پیشین، روند عرضه دالر در بازارها از سوی بانک مرکزی به علت ثبات ارزش افغانی صورت می‌گرفت، اما در حال حاضر به علت قطع شدن کمک‌های جهانی و توقف انتقال دالر از بیرون به کشور، این روند متوقف است.

به همین علت نگرانی‌های وجود دارند که با درنظرداشت خرید کالاها با دالر ازخارج، احتمال دارد که بازارهای داخلی با کمبود جدی دالر روبرو شوند.

در این باره نتوانستیم نظر مسوولان بانک مرکزی را داشته باشیم.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره