تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

افغانستان و پاکستان روی ۲۲ مورد تسهیلات تجارتی توافق کردند

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که پنجاه هزار تُن گندم کمک شدهاز سوی هند، از راه بندر واگه پاکستان به کابل انتقال داده خواهد شد و اسلام آباد اجازه ورود این گندم را از بندرهایش صادر کرده است.

سرپرست وزیر صنعت و تجارت تاکید دارد که برای افزایش داد و ستد میان کابل-اسلام آباد موافقنامه، «اپتا» با شرایط آسان از سر گرفته می‌شود و گفت‌وگوها میان افغانستان و پاکستان آغاز خواهد شد.

به گفته مسوولا وزارت صنعت و تجارت، افغانستان و پاکستان بر بیست و دو مورد تسهیلات تجارتی توافق کرده اند.

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، گفت: «اجازه انتقال پنجاه هزار تُن گندم از راه واگه به کشور، ۱۲۰۰ موتر می‌شود و سر از امروز روی این توافق صورت گرفت. ما می‌توانیم پنجاه هزار تن گندم که هند وعده کرده از طریق بندر واگه به افغانستان انتقال بدهیم، هیچ مشکل نیست.»

امارت اسلامی نیز اجازه ترانزیت به موترهای پاکستانی از راه افغانستان به آسیای میانه و برعکس آن را صادر کرده است.

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که برای افزایش داد و ستد و تسهیل بازرگانی گفت‌وگوها میان دو کشور در باره موافقنامه «اپتا» به زودی آغاز خواهد شد.

آقای عزیز گفت: «ما به توافق رسیدیم اپتا را شروع کنیم با شرایط مطمئین. اگر موارد که قبلا در اپتا بود حالا استفاده کرده می‌توانیم تا این موافقنامه امضا شود و این موافقتنامه به نفع دو جانب امضا خواهد شد.»

اتاق تجارت و سرمایه گذاری توافق‌های تازه میان کابل و اسلام آباد را برای رشد صادرات و واردات کشور مهم می‌داند.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری، گفت: «افغانستان عضو سازمان تیر است و سازمان تیر ما را حق می‌دهد و به این فیصله شد میان دو کشور که تمام مقررات سازمان تیر را هر دو کشور احترام کند و ما کالاهای خود را از این طریق می‌توانیم به چین صادر کنیم و همچنان از طریق سازمان تیر کالاهای خود را می‌توانیم به واگه و کراچی صادر کنیم.»

افغانستان و پاکستان به توافق رسیده اند که بیست موتر در هفته مسافران را از مرز  تورخم تا پشاور و برعکس آن انتقال دهند و این روند در آینده افزایش خواهد یافت.

افغانستان و پاکستان روی ۲۲ مورد تسهیلات تجارتی توافق کردند

به گفته مسوولا وزارت صنعت و تجارت، افغانستان و پاکستان روی بیست و دو مورد تسهیلات تجارتی توافق کرده اند.

Thumbnail

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که پنجاه هزار تُن گندم کمک شدهاز سوی هند، از راه بندر واگه پاکستان به کابل انتقال داده خواهد شد و اسلام آباد اجازه ورود این گندم را از بندرهایش صادر کرده است.

سرپرست وزیر صنعت و تجارت تاکید دارد که برای افزایش داد و ستد میان کابل-اسلام آباد موافقنامه، «اپتا» با شرایط آسان از سر گرفته می‌شود و گفت‌وگوها میان افغانستان و پاکستان آغاز خواهد شد.

به گفته مسوولا وزارت صنعت و تجارت، افغانستان و پاکستان بر بیست و دو مورد تسهیلات تجارتی توافق کرده اند.

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، گفت: «اجازه انتقال پنجاه هزار تُن گندم از راه واگه به کشور، ۱۲۰۰ موتر می‌شود و سر از امروز روی این توافق صورت گرفت. ما می‌توانیم پنجاه هزار تن گندم که هند وعده کرده از طریق بندر واگه به افغانستان انتقال بدهیم، هیچ مشکل نیست.»

امارت اسلامی نیز اجازه ترانزیت به موترهای پاکستانی از راه افغانستان به آسیای میانه و برعکس آن را صادر کرده است.

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که برای افزایش داد و ستد و تسهیل بازرگانی گفت‌وگوها میان دو کشور در باره موافقنامه «اپتا» به زودی آغاز خواهد شد.

آقای عزیز گفت: «ما به توافق رسیدیم اپتا را شروع کنیم با شرایط مطمئین. اگر موارد که قبلا در اپتا بود حالا استفاده کرده می‌توانیم تا این موافقنامه امضا شود و این موافقتنامه به نفع دو جانب امضا خواهد شد.»

اتاق تجارت و سرمایه گذاری توافق‌های تازه میان کابل و اسلام آباد را برای رشد صادرات و واردات کشور مهم می‌داند.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری، گفت: «افغانستان عضو سازمان تیر است و سازمان تیر ما را حق می‌دهد و به این فیصله شد میان دو کشور که تمام مقررات سازمان تیر را هر دو کشور احترام کند و ما کالاهای خود را از این طریق می‌توانیم به چین صادر کنیم و همچنان از طریق سازمان تیر کالاهای خود را می‌توانیم به واگه و کراچی صادر کنیم.»

افغانستان و پاکستان به توافق رسیده اند که بیست موتر در هفته مسافران را از مرز  تورخم تا پشاور و برعکس آن انتقال دهند و این روند در آینده افزایش خواهد یافت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره