Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت مالیه: بودجه سال مالی ۱۴۰۱ براساس عواید داخلی تهیه شده است

وزارت مالیه می‌گوید که پیش‌نویس بودجه سال ۱۴۰۱ آماده شده است و قرار است برای تصویب به کابینه فرستاده شود.

وزارت مالیه می‌گوید که پس از دو دهه برای نخستین‌‌بار بودجه ملی بی اتکا به کمک‌های خارجی تهیه شده است.

سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید که پول گردآوری شده از گمرکات و منابع درآمدزای داخلی دیگر برای طرح بودجه در نظر گرفته شده است.

احمدولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه گفت: «بعد از بیست سال یا دو دهه گذشته، بار اول است که ما این قسم بودجه را ساختیم که تکیه به کمک‌های خارجی نیست و عواید داخلی را دیده مطابق آن ساختیم.»

آقای حقمل می‌افزاید که پول گردآوری شده از گمرکات و منابع درآمدزای دیگر برای هزینه‌های داخلی بسنده خواهد بود.

او افزود: «در کل تمام منابع داخلی و عواید داخلی ما فعال است و روز به روز حالت‌اش بهتر می‌شود. یک موضوع مهم در جمع آوری‌اش هیچ نوع فساد وجود ندارد.»

از سویی هم، برخی از کارشناسان مسایل اقتصادی می‌گویند که قطع کمک‌های میلیارد دالری خارجی به افغانستان، روند عملی‌سازی پروژه‌های بزرگ توسعه‌یی را با چالش‌های فراوانی روبرو خواهد ساخت.

ایرج فقیری، آگاه مسایل اقتصادی گفت: ‌«به دلیل کمبود کمک‌ها و نبود کمک‌ها، یا بودن کمک‌های خارجی در حدی خیلی پایین‌تر باعث می‌شود که ما نتوانیم بودجه سال ۱۴۰۱ را به صورت درست به اجرا و تدوین برسانیم.»

عبدالنصیر رشتیا، کارشناس مسایل اقتصادی گفت: «اگر به صورت شفاف و درست عواید ملی ما مدیریت شود، بدون شک حکومت قادر به تمویل بودجه عادی خود از منابع داخلی تمویل کند.»

این در حالیست که تاکنون رقم دقیق بودجه سال مالی ۱۴۰۱ روشن نشده است، اما بودجه سال ۱۴۰۰ در حکومت گذشته بیش از چهار صد و هفتاد و سه میلیارد افغانی بود که ۳۱۱ میلیارد آن بودجه عادی و یک صد و شصت و یک میلیارد دیگر را بودجه توسعه‌یی می‌ساخت. و بیش از هفتاد درصد از کل بودجه در سال‌های گذشته از کمک‌های خارجی فراهم می‌شد.

وزارت مالیه: بودجه سال مالی ۱۴۰۱ براساس عواید داخلی تهیه شده است

وزارت مالیه می‌گوید که پول گردآوری شده از گمرکات و منابع درآمدزای دیگر برای هزینه‌های داخلی بسنده خواهد بود.

تصویر بندانگشتی

وزارت مالیه می‌گوید که پیش‌نویس بودجه سال ۱۴۰۱ آماده شده است و قرار است برای تصویب به کابینه فرستاده شود.

وزارت مالیه می‌گوید که پس از دو دهه برای نخستین‌‌بار بودجه ملی بی اتکا به کمک‌های خارجی تهیه شده است.

سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید که پول گردآوری شده از گمرکات و منابع درآمدزای داخلی دیگر برای طرح بودجه در نظر گرفته شده است.

احمدولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه گفت: «بعد از بیست سال یا دو دهه گذشته، بار اول است که ما این قسم بودجه را ساختیم که تکیه به کمک‌های خارجی نیست و عواید داخلی را دیده مطابق آن ساختیم.»

آقای حقمل می‌افزاید که پول گردآوری شده از گمرکات و منابع درآمدزای دیگر برای هزینه‌های داخلی بسنده خواهد بود.

او افزود: «در کل تمام منابع داخلی و عواید داخلی ما فعال است و روز به روز حالت‌اش بهتر می‌شود. یک موضوع مهم در جمع آوری‌اش هیچ نوع فساد وجود ندارد.»

از سویی هم، برخی از کارشناسان مسایل اقتصادی می‌گویند که قطع کمک‌های میلیارد دالری خارجی به افغانستان، روند عملی‌سازی پروژه‌های بزرگ توسعه‌یی را با چالش‌های فراوانی روبرو خواهد ساخت.

ایرج فقیری، آگاه مسایل اقتصادی گفت: ‌«به دلیل کمبود کمک‌ها و نبود کمک‌ها، یا بودن کمک‌های خارجی در حدی خیلی پایین‌تر باعث می‌شود که ما نتوانیم بودجه سال ۱۴۰۱ را به صورت درست به اجرا و تدوین برسانیم.»

عبدالنصیر رشتیا، کارشناس مسایل اقتصادی گفت: «اگر به صورت شفاف و درست عواید ملی ما مدیریت شود، بدون شک حکومت قادر به تمویل بودجه عادی خود از منابع داخلی تمویل کند.»

این در حالیست که تاکنون رقم دقیق بودجه سال مالی ۱۴۰۱ روشن نشده است، اما بودجه سال ۱۴۰۰ در حکومت گذشته بیش از چهار صد و هفتاد و سه میلیارد افغانی بود که ۳۱۱ میلیارد آن بودجه عادی و یک صد و شصت و یک میلیارد دیگر را بودجه توسعه‌یی می‌ساخت. و بیش از هفتاد درصد از کل بودجه در سال‌های گذشته از کمک‌های خارجی فراهم می‌شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره