Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت اقتصاد در نظر دارد تسهیلات بیشتر به بازرگانان فراهم سازد

وزارت اقتصاد می‌گوید راهکار تازه‌ای را از بهر فراهم سازی تسهیلات بیشتر برای تمام بازرگانان داخلی و خارجی که علاقمند به سرمایه‌گذاری در افغانستان استند، آماده ساخته است. 

به گفته معین این وزارت، هم اکنون بازرگانان می‌توانند بدون نگرانی‌های امنیتی در افغانستان سرمایه گذاری کنند.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «ما می‌خواهیم تجارت غیر سیاسی شود، بخش خصوصی در تجارت فعال شود تقویت شود و مورد حمایت دولت قرار بگیرد.»

بربنیاد اطلاعات این وزارت، در حال حاضر واردات کشور نسبت به سال گذشته، کاهش یافته است.

از سویی هم، ریاست انسجام فعالیت‌های موسسه‌های غیر دولتی می‌گوید که نزدیک به ۲۲۰۰ نهاد داخلی و خارجی در این وزارت ثبت استند که از این میان ۱۳۴ نهاد آن پس از تحولات اخیر در کشور تازه فعالیت خود را آغاز کرده اند.

احسان‌الله، رییس انسجام فعالیت‌های موسسات غیر دولتی گفت: «۱۹۱۵موسسه داخلی و ۲۶۲ موسسه خارجی در حال حاضر فعال است و کار می‌کنند.»

در همین حال، وزارت اقتصاد تاکید دارد که به منظور بلند بردن درآمد داخلی کشور شماری از پروژه‌های توسعه‌یی را روی دست گرفته است.

عبدالرحمان حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد گفت: «پروژه‌ها موثریت بیشتر دارد، ایجاد شغل می‌کند و عواید بلند می‌برد او پروژه‌ها تحلیل و بررسی شد و شاخص‌ها به آن تعیین شد تا تعداد استفاده شونده‌گان بیشتر شود.»

افغانستان با ایران، پاکستان، چین و آسیای میانه بیشترین داد و ستد را دارد و به باور آگاهان اقتصاد برخی اوقات سیاست بر تجارت کابل و اسلام آباد سایه می‌افگند.

وزارت اقتصاد در نظر دارد تسهیلات بیشتر به بازرگانان فراهم سازد

در همین حال، وزارت اقتصاد تاکید دارد که به منظور بلند بردن درآمد داخلی کشور شماری از پروژه‌های توسعه‌یی را روی دست گرفته است.

Thumbnail

وزارت اقتصاد می‌گوید راهکار تازه‌ای را از بهر فراهم سازی تسهیلات بیشتر برای تمام بازرگانان داخلی و خارجی که علاقمند به سرمایه‌گذاری در افغانستان استند، آماده ساخته است. 

به گفته معین این وزارت، هم اکنون بازرگانان می‌توانند بدون نگرانی‌های امنیتی در افغانستان سرمایه گذاری کنند.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «ما می‌خواهیم تجارت غیر سیاسی شود، بخش خصوصی در تجارت فعال شود تقویت شود و مورد حمایت دولت قرار بگیرد.»

بربنیاد اطلاعات این وزارت، در حال حاضر واردات کشور نسبت به سال گذشته، کاهش یافته است.

از سویی هم، ریاست انسجام فعالیت‌های موسسه‌های غیر دولتی می‌گوید که نزدیک به ۲۲۰۰ نهاد داخلی و خارجی در این وزارت ثبت استند که از این میان ۱۳۴ نهاد آن پس از تحولات اخیر در کشور تازه فعالیت خود را آغاز کرده اند.

احسان‌الله، رییس انسجام فعالیت‌های موسسات غیر دولتی گفت: «۱۹۱۵موسسه داخلی و ۲۶۲ موسسه خارجی در حال حاضر فعال است و کار می‌کنند.»

در همین حال، وزارت اقتصاد تاکید دارد که به منظور بلند بردن درآمد داخلی کشور شماری از پروژه‌های توسعه‌یی را روی دست گرفته است.

عبدالرحمان حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد گفت: «پروژه‌ها موثریت بیشتر دارد، ایجاد شغل می‌کند و عواید بلند می‌برد او پروژه‌ها تحلیل و بررسی شد و شاخص‌ها به آن تعیین شد تا تعداد استفاده شونده‌گان بیشتر شود.»

افغانستان با ایران، پاکستان، چین و آسیای میانه بیشترین داد و ستد را دارد و به باور آگاهان اقتصاد برخی اوقات سیاست بر تجارت کابل و اسلام آباد سایه می‌افگند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره