Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

توافق تازه بازرگانی و ترانزیتی کابل-اسلام‌آباد

اتاق تجارت مشترک افغانستان-پاکستان می‌گوید که کابل و اسلام‌آباد بر رفت و آمد آزاد موتر های بازرگانی و ترانزیتی توافق کرده‌اند که بربنیاد این توافق، موتر های باربری کشور اجازه رفت و آمد در تمام شهر های پاکستان را دارد.

بر اساس این توافق، قونسلگری‌های پاکستان در کندهار و خوست به موتر های ترانزیتی افغانستان سند پذیرش موقت صادر می‌کند و همچنان قونسلگری‌های افغانستان در پشاور و کویته این سند را به موتر های پاکستان صادر خواهد کرد.

در اعلامیه مشترک آمده است که توافق افغانستان و پاکستان بر سر تردد آزاد موتر های بازرگانی و ترانزیتی از ۲۱ مارچ سال روان قابل اجرا است.

نقیب الله صافی، رییس اجرایی اتاق تجارت مشترک افغانستان-پاکستان، گفت: «روی تجارت و رفت و آمد افراد به توافق رسیدیم و کار عملی به زودی شروع خواهد شد.»

در همین حال، عبدالرزاق داوود، مشاور بخش بازرگانی نخست وزیر پاکستان، این توافق را یک تحول تاریخی میان افغانستان و پاکستان خوانده است. عبدالرزاق داوود در این باره گفت: «این یک تحول تاریخی است و راه درازی در تقویت روابط تجاری ما با افغانستان، آسیای مرکزی و فراتر از آن خواهد داشت.»

برخی بازرگانان به این باور اند که با این توافق، هزینه انتقال کالا های تجارتی و ترانزیتی از پاکستان و دیگر کشور های جهان کاهش می‌یابد و بر بهای کالا های مصرفی تاثیر مثبت خواهد داشت.

زلمی عظیمی، بازرگان به طلوع‌نیوز گفت: «در گذشته کالا های که از کراچی می‌آمد، جریمه وارد میشد که تجاران خساره مند می شدند و حالا بدون بدون چنین چیزها کالا وارد خواهد شد.»

محمد کریم عظیمی، رییس اجرایوی اتاق صنایع و معادن کابل، گفت: «تجارب بیست سال گذشته سکتور خصوصی نشان می‌دهد که پاکستان همواره توافقات بین دو کشور به خصوص توافق‌های اقتصادی را نقض کرده و هر زمانی که به نفع کشور شان بوده، عملی ساخته.»

توافق مشترک به بازرگانان اجازه می‌دهد که کالا های ترانزیتی شان را با استفاده از کانتینر های شخصی از بندر کراچی به افغانستان انتقال دهند و به همین گونه، پاکستان اجازه می‌یابد تا کالا های صادارتی خود را از طریق افغانستان به آسیای میانه انتقال دهد.

توافق تازه بازرگانی و ترانزیتی کابل-اسلام‌آباد

در اعلامیه مشترک آمده است که توافق افغانستان و پاکستان بر سر تردد آزاد موتر های بازرگانی و ترانزیتی از ۲۱ مارچ سال روان قابل اجرا است.

تصویر بندانگشتی

اتاق تجارت مشترک افغانستان-پاکستان می‌گوید که کابل و اسلام‌آباد بر رفت و آمد آزاد موتر های بازرگانی و ترانزیتی توافق کرده‌اند که بربنیاد این توافق، موتر های باربری کشور اجازه رفت و آمد در تمام شهر های پاکستان را دارد.

بر اساس این توافق، قونسلگری‌های پاکستان در کندهار و خوست به موتر های ترانزیتی افغانستان سند پذیرش موقت صادر می‌کند و همچنان قونسلگری‌های افغانستان در پشاور و کویته این سند را به موتر های پاکستان صادر خواهد کرد.

در اعلامیه مشترک آمده است که توافق افغانستان و پاکستان بر سر تردد آزاد موتر های بازرگانی و ترانزیتی از ۲۱ مارچ سال روان قابل اجرا است.

نقیب الله صافی، رییس اجرایی اتاق تجارت مشترک افغانستان-پاکستان، گفت: «روی تجارت و رفت و آمد افراد به توافق رسیدیم و کار عملی به زودی شروع خواهد شد.»

در همین حال، عبدالرزاق داوود، مشاور بخش بازرگانی نخست وزیر پاکستان، این توافق را یک تحول تاریخی میان افغانستان و پاکستان خوانده است. عبدالرزاق داوود در این باره گفت: «این یک تحول تاریخی است و راه درازی در تقویت روابط تجاری ما با افغانستان، آسیای مرکزی و فراتر از آن خواهد داشت.»

برخی بازرگانان به این باور اند که با این توافق، هزینه انتقال کالا های تجارتی و ترانزیتی از پاکستان و دیگر کشور های جهان کاهش می‌یابد و بر بهای کالا های مصرفی تاثیر مثبت خواهد داشت.

زلمی عظیمی، بازرگان به طلوع‌نیوز گفت: «در گذشته کالا های که از کراچی می‌آمد، جریمه وارد میشد که تجاران خساره مند می شدند و حالا بدون بدون چنین چیزها کالا وارد خواهد شد.»

محمد کریم عظیمی، رییس اجرایوی اتاق صنایع و معادن کابل، گفت: «تجارب بیست سال گذشته سکتور خصوصی نشان می‌دهد که پاکستان همواره توافقات بین دو کشور به خصوص توافق‌های اقتصادی را نقض کرده و هر زمانی که به نفع کشور شان بوده، عملی ساخته.»

توافق مشترک به بازرگانان اجازه می‌دهد که کالا های ترانزیتی شان را با استفاده از کانتینر های شخصی از بندر کراچی به افغانستان انتقال دهند و به همین گونه، پاکستان اجازه می‌یابد تا کالا های صادارتی خود را از طریق افغانستان به آسیای میانه انتقال دهد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره