Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ترکیه وعده افزایش کمک به پرورشگاه‌های افغانستان را داد

مسوولان سفارت ترکیه در کابل می‌گویند که کشور شان کمک‌هایش به پرورشگاه‌های افغانستان را افزایش می‌دهد. آنان محموله کمکی ترکیه که از طریق «قطار دوستی» به افغانستان رسیده است، را به امارت اسلامی تسلیم کردند.

اکنون دیپلومات‌های ترکی، بخشی از کمک‌های این کشور را به کودکانی که در شماری از پرورشگاه در افغانستان زنده‌گی می‌کنند، توزیع می‌کنند.

سفیر ترکیه در کابل می‌گوید که کشورش پنج هزار تُن کمک‌های بشردوستانه به افغانستان فراهم کرده است.

جیهاد ارگین آی، سفیر ترکیه در کابل گفت: «کمک‌های ترکیه محدود نیست بلکه ما از طریق نهادهای مختلف کمک‌های انسان دوستانه را به افغانستان فراهم ساخته ایم.»

در همین حال، رییس عمومی پرورشگاه‌ها می‌گوید که ترکیه نزدیک به یک هزار و پنجصد بسته مواد غذایی را برای پرورشگاه‌ها کمک کرده است.

فیضان احمد کاکر، رییس عمومی پرورشگاه‌‌های وزارت کار و امور اجتماعی گفت: «نیازمندی و ضرورت زیاد است و همچنان پرورشگاه‌ها جایی نیست که برای یک مدت فعالیت بکنند، فعالیت پرورشگاه‌ها به گونه بیست و چهار ساعته است و دوامدار می‌باشد.»

از سویی هم، وزارت کار و امور اجتماعی کمک‌های انسان دوستانه را به شهروندان کشور اثر گذار نمی‌داند و تاکید می‌ورزد که باید بیشتر در پروژه‌های توسعه‌ی کشور سرمایه‌گذاری شود.

عبدالولی څارنوال، سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی گفت: «بر اساس کردار و اعمال آنها و در نتیجه بمباردمان‌های زمینی و هوایی تاسیسات تجارتی، زراعتی و صنعتی ما از بین رفت، اکنون اگر به وضعیت فعلی نگاه کنیم ساحه صحی، تعلیمی و ساحه آب ما با رکود مواجه است، ما نیاز به احیای مجدد داریم.»

آمارهای سفارت ترکیه در کابل نشان می‌دهد که تا اکنون چهار قطار از کمک‌های انسان دوستانه ترکیه به افغانستان رسیده است که در هر قطار آن نزدیک به یک هزار تُن مواد غذایی انتقال داده شده است.

ترکیه وعده افزایش کمک به پرورشگاه‌های افغانستان را داد

سفیر ترکیه در کابل می‌گوید که کشورش پنج هزار تُن کمک‌های بشردوستانه به افغانستان فراهم کرده است.

تصویر بندانگشتی

مسوولان سفارت ترکیه در کابل می‌گویند که کشور شان کمک‌هایش به پرورشگاه‌های افغانستان را افزایش می‌دهد. آنان محموله کمکی ترکیه که از طریق «قطار دوستی» به افغانستان رسیده است، را به امارت اسلامی تسلیم کردند.

اکنون دیپلومات‌های ترکی، بخشی از کمک‌های این کشور را به کودکانی که در شماری از پرورشگاه در افغانستان زنده‌گی می‌کنند، توزیع می‌کنند.

سفیر ترکیه در کابل می‌گوید که کشورش پنج هزار تُن کمک‌های بشردوستانه به افغانستان فراهم کرده است.

جیهاد ارگین آی، سفیر ترکیه در کابل گفت: «کمک‌های ترکیه محدود نیست بلکه ما از طریق نهادهای مختلف کمک‌های انسان دوستانه را به افغانستان فراهم ساخته ایم.»

در همین حال، رییس عمومی پرورشگاه‌ها می‌گوید که ترکیه نزدیک به یک هزار و پنجصد بسته مواد غذایی را برای پرورشگاه‌ها کمک کرده است.

فیضان احمد کاکر، رییس عمومی پرورشگاه‌‌های وزارت کار و امور اجتماعی گفت: «نیازمندی و ضرورت زیاد است و همچنان پرورشگاه‌ها جایی نیست که برای یک مدت فعالیت بکنند، فعالیت پرورشگاه‌ها به گونه بیست و چهار ساعته است و دوامدار می‌باشد.»

از سویی هم، وزارت کار و امور اجتماعی کمک‌های انسان دوستانه را به شهروندان کشور اثر گذار نمی‌داند و تاکید می‌ورزد که باید بیشتر در پروژه‌های توسعه‌ی کشور سرمایه‌گذاری شود.

عبدالولی څارنوال، سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی گفت: «بر اساس کردار و اعمال آنها و در نتیجه بمباردمان‌های زمینی و هوایی تاسیسات تجارتی، زراعتی و صنعتی ما از بین رفت، اکنون اگر به وضعیت فعلی نگاه کنیم ساحه صحی، تعلیمی و ساحه آب ما با رکود مواجه است، ما نیاز به احیای مجدد داریم.»

آمارهای سفارت ترکیه در کابل نشان می‌دهد که تا اکنون چهار قطار از کمک‌های انسان دوستانه ترکیه به افغانستان رسیده است که در هر قطار آن نزدیک به یک هزار تُن مواد غذایی انتقال داده شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره