Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ملا برادر به بازرگانان: زمینه سرمایه‌گذاری در کشور فراهم است

ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست ریاست الوزرا از بازرگانان در بیرون از کشور می‌خواهد که در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. آقای برادر در دیدار با بازرگانان افغان در امارات متحده عربی، می‌گوید که امارت اسلامی سهولت‌های زیادی به بازرگانان فراهم کرده است.

در همین حال، رییس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی از امارت اسلامی می‌خواهد که امنیت بازرگانان را تامین کند.

عبیدالله صدرخیل، رییس شورای تاجران افغانستان در امارات متحده عربی، گفت: «از شما می‌خواهیم که مسوولیت خدمات هوایی میدان‌های هوایی را به امارت متحده عربی بسپارید. ما سه صد هزار افغان با عزت در اینجا زنده‌گی می‌کنیم.»

بازرگانان افغان در امارات متحده عربی می‌گویند که در بخش انرژی و کشاورزی در افغانستان سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

فرید روحانی، بازرگان، گفت: «تاجران افغان علاقمندی نشان دادند که در مورد انرژی و زراعت سرمایه‌گذاری کند و بخاطر امنیت آنان اقدامات باید در دست گرفته شود.»

از سوی هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که افزایش سرمایه‌گذاری در داخل کشور تاثیر مثبت به رشد اقتصاد کشور دارد.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «خواهش می‌کنیم که منحیث اینکه اینجا وطن‌اش است و خانه‌اش است، بیایید و در وطن خود سرمایه‌گذاری کنید.»

بربنیاد آمار شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی، سرمایه‌گذاری افغانستان در این کشور به بیش از ده میلیارد دالر در بخش‌های مختلف می‌رسد.

در همین حال برخی از بازرگانان افغان در امارات متحده عربی می‌گویند که باید در بخش اخذ ویزه به آنان سهولت‌ فراهم شود.

ملا برادر به بازرگانان: زمینه سرمایه‌گذاری در کشور فراهم است

از سوی هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که افزایش سرمایه‌گذاری در داخل کشور تاثیر مثبت به رشد اقتصاد کشور دارد.

تصویر بندانگشتی

ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست ریاست الوزرا از بازرگانان در بیرون از کشور می‌خواهد که در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. آقای برادر در دیدار با بازرگانان افغان در امارات متحده عربی، می‌گوید که امارت اسلامی سهولت‌های زیادی به بازرگانان فراهم کرده است.

در همین حال، رییس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی از امارت اسلامی می‌خواهد که امنیت بازرگانان را تامین کند.

عبیدالله صدرخیل، رییس شورای تاجران افغانستان در امارات متحده عربی، گفت: «از شما می‌خواهیم که مسوولیت خدمات هوایی میدان‌های هوایی را به امارت متحده عربی بسپارید. ما سه صد هزار افغان با عزت در اینجا زنده‌گی می‌کنیم.»

بازرگانان افغان در امارات متحده عربی می‌گویند که در بخش انرژی و کشاورزی در افغانستان سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

فرید روحانی، بازرگان، گفت: «تاجران افغان علاقمندی نشان دادند که در مورد انرژی و زراعت سرمایه‌گذاری کند و بخاطر امنیت آنان اقدامات باید در دست گرفته شود.»

از سوی هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که افزایش سرمایه‌گذاری در داخل کشور تاثیر مثبت به رشد اقتصاد کشور دارد.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «خواهش می‌کنیم که منحیث اینکه اینجا وطن‌اش است و خانه‌اش است، بیایید و در وطن خود سرمایه‌گذاری کنید.»

بربنیاد آمار شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی، سرمایه‌گذاری افغانستان در این کشور به بیش از ده میلیارد دالر در بخش‌های مختلف می‌رسد.

در همین حال برخی از بازرگانان افغان در امارات متحده عربی می‌گویند که باید در بخش اخذ ویزه به آنان سهولت‌ فراهم شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره