Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خرسندی کشاورزان از افزایش حاصلات تربوز در فراه

ریاست زراعت فراه و شمار زیادی از کشاورزان در این ولایت از افزایش حاصلات تربوز در سال روان ابراز خرسندی می‌کنند.

مسوولان در ریاست زراعت می‌گویند که امسال بالاتر از پنج میلیون تن تربوز از بیش از پانزده هزار هکتار زمین در این ولایت بدست خواهد آمد.

آنان می‌افزایند که یک مقدار زیادی از حاصلات تربوز از ولسوالی‌های پشت کوه و پشت رود این ولایت بدست آمده است.

عبدالغنی عباد، آمر امور کشاورزی ریاست زراعت و آبیاری فراه، گفت: «تقریبا در حدود ۱۵۲۶۸ هکتار زمین تربوز کشت شده است و بیش از پنج ملیون تن حاصل خواهد داد، انشاالله.»

از سوی هم، کشاورزان در این ولایت از افزایش فرآورده تربوز خرسند اند، اما از بلند بودن بهای کود کیمیاوی نگرانی می‌کنند.

سید گل، کشاورز، گفت:«خیلی ما خوشحال هستیم که با ما همکاری شود، به مردم و این ملت فقیر سهولت بیشتری فراهم شود.»

محمد سرور، کشاورز، گفت: «همین که با ما همکاری شود و ارزانی باشد، وقت کشت ما مرزها بسته شوند و مانع واردات از خارج  به داخل کشور شوند.»

سال پار یک کیلوگرام تربوزه در ولایت فراه به دو تا سه افغانی بفروش می‌رسید، اما امسال هر کیلوگرام تربوز تا ده افغانی به فروش رسیده است.

خرسندی کشاورزان از افزایش حاصلات تربوز در فراه

از سوی هم، کشاورزان در این ولایت از افزایش فرآورده تربوز خرسند اند، اما از بلند بودن بهای کود کیمیاوی نگرانی می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

ریاست زراعت فراه و شمار زیادی از کشاورزان در این ولایت از افزایش حاصلات تربوز در سال روان ابراز خرسندی می‌کنند.

مسوولان در ریاست زراعت می‌گویند که امسال بالاتر از پنج میلیون تن تربوز از بیش از پانزده هزار هکتار زمین در این ولایت بدست خواهد آمد.

آنان می‌افزایند که یک مقدار زیادی از حاصلات تربوز از ولسوالی‌های پشت کوه و پشت رود این ولایت بدست آمده است.

عبدالغنی عباد، آمر امور کشاورزی ریاست زراعت و آبیاری فراه، گفت: «تقریبا در حدود ۱۵۲۶۸ هکتار زمین تربوز کشت شده است و بیش از پنج ملیون تن حاصل خواهد داد، انشاالله.»

از سوی هم، کشاورزان در این ولایت از افزایش فرآورده تربوز خرسند اند، اما از بلند بودن بهای کود کیمیاوی نگرانی می‌کنند.

سید گل، کشاورز، گفت:«خیلی ما خوشحال هستیم که با ما همکاری شود، به مردم و این ملت فقیر سهولت بیشتری فراهم شود.»

محمد سرور، کشاورز، گفت: «همین که با ما همکاری شود و ارزانی باشد، وقت کشت ما مرزها بسته شوند و مانع واردات از خارج  به داخل کشور شوند.»

سال پار یک کیلوگرام تربوزه در ولایت فراه به دو تا سه افغانی بفروش می‌رسید، اما امسال هر کیلوگرام تربوز تا ده افغانی به فروش رسیده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره