Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کمک چین به آسیب دیده‌گان زمین‌لرزه اخیر

چین در ادامه کمک‌های بشر دوستانه‌اش، به ارزش دوصد هزار دالر بیش از ۱۶ تن مواد خوراکی و مواد نیازمند به آسیب دیده‌گان زمین‌لرزه اخیر کمک کرد.

وانگ یو، سفیر چین در کابل، گفت: « چین و مردم افغانستان در خوشی و غم در کنار هم استند و چین همواره حاضر است تا تمامی تلاش‌هایش را برای ارایه کمک‌های بشر دوستانه در حالت‌های فوق العاده به افغانستان انجام دهد،انجمن صلیب سرخ چین به سرعت توجه کرد و در روز ۳۰ جون ۱۶ تن مواد خوارکی را با یک پرواز چارتر به افغانستان فرستاد و این کمک‌های بشر دوستانه برای قربانیان اخیر در ولایت‌های اسیب دیده توزیع خواهد شد.» 

مطیع‌الحق خالص، رییس سره میاشت، گفت: «ما از این‌ها (چین) بخاطر کمک‌های شان تشکری می‌کنیم و اینها گفتند که تنها به این اکتفا نخواهند کرد برای همکاری با این آسیب دیده‌گان کمک‌های دیگر هم خواهند کرد‌.» 

رییس سره میاشت می‌گوید که این کمک‌ها‌ از سوی این نهاد توزیع خواهد شد. 

از سوی هم، شماری از بازرگانان و باشنده‌گان فراه برای زلزله زده‌گان ولایت‌های خوست پکتیا و پکتیکا بیش از سه میلیون افغانی کمک گردآوری کرده اند.

نور محمد روحانی، والی فراه، گفت: «۷۸۵ هزار کمک‌های نقدی تجار ملی فراه بوده و ۵۶۷ ‌هزار از طرف تجار ولسوالی بگواه و همچنان از طرف گمرکات، ترانسپورت، مسوول صحت، مهاجرین، کمک صورت گرفته است.» 

با این حال آسیب دیده‌گان ولایت‌های پکتیکا و خوست، از این کمک‌ها استقبال می‌کنند، اما این کمک‌ها را برای آسیب دیده گان بسنده نمی‌دانند. 

وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث طبیعی آمار نهایی قربانیان زمین‌لرزه در جنوب‌شرق کشور را بیش از یک‌هزار جان باخته و سه هزار زخمی اعلام کرده است.

کمک چین به آسیب دیده‌گان زمین‌لرزه اخیر

از سوی هم، شماری از بازرگانان و باشنده‌گان فراه برای زلزله زده‌گان ولایت‌های خوست پکتیا و پکتیکا بیش از سه میلیون افغانی کمک گردآوری کرده اند.

تصویر بندانگشتی

چین در ادامه کمک‌های بشر دوستانه‌اش، به ارزش دوصد هزار دالر بیش از ۱۶ تن مواد خوراکی و مواد نیازمند به آسیب دیده‌گان زمین‌لرزه اخیر کمک کرد.

وانگ یو، سفیر چین در کابل، گفت: « چین و مردم افغانستان در خوشی و غم در کنار هم استند و چین همواره حاضر است تا تمامی تلاش‌هایش را برای ارایه کمک‌های بشر دوستانه در حالت‌های فوق العاده به افغانستان انجام دهد،انجمن صلیب سرخ چین به سرعت توجه کرد و در روز ۳۰ جون ۱۶ تن مواد خوارکی را با یک پرواز چارتر به افغانستان فرستاد و این کمک‌های بشر دوستانه برای قربانیان اخیر در ولایت‌های اسیب دیده توزیع خواهد شد.» 

مطیع‌الحق خالص، رییس سره میاشت، گفت: «ما از این‌ها (چین) بخاطر کمک‌های شان تشکری می‌کنیم و اینها گفتند که تنها به این اکتفا نخواهند کرد برای همکاری با این آسیب دیده‌گان کمک‌های دیگر هم خواهند کرد‌.» 

رییس سره میاشت می‌گوید که این کمک‌ها‌ از سوی این نهاد توزیع خواهد شد. 

از سوی هم، شماری از بازرگانان و باشنده‌گان فراه برای زلزله زده‌گان ولایت‌های خوست پکتیا و پکتیکا بیش از سه میلیون افغانی کمک گردآوری کرده اند.

نور محمد روحانی، والی فراه، گفت: «۷۸۵ هزار کمک‌های نقدی تجار ملی فراه بوده و ۵۶۷ ‌هزار از طرف تجار ولسوالی بگواه و همچنان از طرف گمرکات، ترانسپورت، مسوول صحت، مهاجرین، کمک صورت گرفته است.» 

با این حال آسیب دیده‌گان ولایت‌های پکتیکا و خوست، از این کمک‌ها استقبال می‌کنند، اما این کمک‌ها را برای آسیب دیده گان بسنده نمی‌دانند. 

وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث طبیعی آمار نهایی قربانیان زمین‌لرزه در جنوب‌شرق کشور را بیش از یک‌هزار جان باخته و سه هزار زخمی اعلام کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره