Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دیده بان حقوق بشر: گفت‌وگوهای امریکا و افغانستان منحرف نشوند

دیده بان حقوق بشر می‌گوید که کشته شدن ایمن الظواهری، رهبر القاعده نباید گفت‌وگوها میان امریکا و افغانستان را در باره مسایل مالی و فعالیت‌های بازرگانی منحرف بسازد.

مدیر بخش پشتیبانی از آسیای دیده بان حقوق بشر با نگرانی از بحران انسانی در افغانستان می‌افزاید که بحران گرسنه‌گی و بهداشتی در افغانستان فوری استند و ریشه در بحران بانکی دارند.

دیده بان حقوق بشر می گوید که امریکا و دیگر کشورها باید محدودیت ها بر بانک‌ها را کاهش دهند تا فعالیت های اقتصادی قانونی و کمک‌های بشردوستانه آسان تر شوند.

فرشته عباسی، پژوهشگر دیده بان حقوق بشر، گفت:«محدودیت های که طالبان روزمره بر حقوق بنیادی و انفرادی مردم افغانستان وضع می کنند حالت را به جای رسانده اند که مردم از کمبود غذا جان خود را از دست میدهند.»

دیده بان حقوق بشر می گوید که کشته شدن ایمن الظواهری نباید بر گفت وگوهای که منجر به توافق افغانستان و امریکا در باره فعالیت‌های بازرگانی می شوند اثر منفی بگذارد.

جان سیفتون، مدیر بخش حمایت از آسیای دیده بان حقوق بشر، می گوید:«بحران گرسنه گی و بهداشت در افغانستان فوری استند و ریشه آن بحران بانکی است؛ صرف نظر از وضعیت یا اعتبار طالبان نزد دولت‌های خارجی محدودیت‌های اقتصادی بین‌المللی همچنان عامل فاجعه کشور است و به مردم افغانستان آسیب می‌زنند.»

در گزارش دیده بان حقوق بشر آمده است که بانک مرکزی افغانستان از بحران بزرگ کمبود پول رنج می برد و این بانک دسترسی به ذخایر ارز خارجی خود را ندارد و از سوی دیگر سوء تغذیه شدید در سراسر افغانستان ریشه دوانیده است.

اما وزارت اقتصاد افغانستان می گوید که با جهان در باره رفع محدودیت های بانکی در تعامل است.

عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد، گفت:«امارت اسلامی در تعامل و گفتگو است تا محدودیت های بانکی رفع شوند و کشورها نباید به خاطر مقاصد سیاسی از ابزار به عنوان پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود استفاده کنند.»

دیده بان حقوق بشر به این باور است که پناهجویان افغانستان به علت مشکلات بانکی نمی توانند به بسته گان شان پول بفرستند و نیز بازرگانان برای پرداخت هزینه های کالا با مشکل رو به رو استند.

سیرقریشی، آگاه مسایل مالی و بانکداری، گفت:«بانک های افغانستان با این مشکلات مواجه استند که بانک های خارجی میل و تمایل خود را کمتر ساخته اند و نمیخواهند در این خطر دخیل شوند.»

دیده بان حقوق بشر می گوید که بیش از نود درصد افغانان از ماه اگست سال‌پار به اینسو به گونه یی غذای مصوون ندارند و وعده‌های غذایی شان را حذف میکنند.

دیده بان حقوق بشر: گفت‌وگوهای امریکا و افغانستان منحرف نشوند

دیده بان حقوق بشر می گوید که بیش از نود درصد افغانان از ماه اگست سال‌پار به اینسو به گونه یی غذای مصوون ندارند و وعده‌های غذایی شان را حذف میکنند.

Thumbnail

دیده بان حقوق بشر می‌گوید که کشته شدن ایمن الظواهری، رهبر القاعده نباید گفت‌وگوها میان امریکا و افغانستان را در باره مسایل مالی و فعالیت‌های بازرگانی منحرف بسازد.

مدیر بخش پشتیبانی از آسیای دیده بان حقوق بشر با نگرانی از بحران انسانی در افغانستان می‌افزاید که بحران گرسنه‌گی و بهداشتی در افغانستان فوری استند و ریشه در بحران بانکی دارند.

دیده بان حقوق بشر می گوید که امریکا و دیگر کشورها باید محدودیت ها بر بانک‌ها را کاهش دهند تا فعالیت های اقتصادی قانونی و کمک‌های بشردوستانه آسان تر شوند.

فرشته عباسی، پژوهشگر دیده بان حقوق بشر، گفت:«محدودیت های که طالبان روزمره بر حقوق بنیادی و انفرادی مردم افغانستان وضع می کنند حالت را به جای رسانده اند که مردم از کمبود غذا جان خود را از دست میدهند.»

دیده بان حقوق بشر می گوید که کشته شدن ایمن الظواهری نباید بر گفت وگوهای که منجر به توافق افغانستان و امریکا در باره فعالیت‌های بازرگانی می شوند اثر منفی بگذارد.

جان سیفتون، مدیر بخش حمایت از آسیای دیده بان حقوق بشر، می گوید:«بحران گرسنه گی و بهداشت در افغانستان فوری استند و ریشه آن بحران بانکی است؛ صرف نظر از وضعیت یا اعتبار طالبان نزد دولت‌های خارجی محدودیت‌های اقتصادی بین‌المللی همچنان عامل فاجعه کشور است و به مردم افغانستان آسیب می‌زنند.»

در گزارش دیده بان حقوق بشر آمده است که بانک مرکزی افغانستان از بحران بزرگ کمبود پول رنج می برد و این بانک دسترسی به ذخایر ارز خارجی خود را ندارد و از سوی دیگر سوء تغذیه شدید در سراسر افغانستان ریشه دوانیده است.

اما وزارت اقتصاد افغانستان می گوید که با جهان در باره رفع محدودیت های بانکی در تعامل است.

عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد، گفت:«امارت اسلامی در تعامل و گفتگو است تا محدودیت های بانکی رفع شوند و کشورها نباید به خاطر مقاصد سیاسی از ابزار به عنوان پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود استفاده کنند.»

دیده بان حقوق بشر به این باور است که پناهجویان افغانستان به علت مشکلات بانکی نمی توانند به بسته گان شان پول بفرستند و نیز بازرگانان برای پرداخت هزینه های کالا با مشکل رو به رو استند.

سیرقریشی، آگاه مسایل مالی و بانکداری، گفت:«بانک های افغانستان با این مشکلات مواجه استند که بانک های خارجی میل و تمایل خود را کمتر ساخته اند و نمیخواهند در این خطر دخیل شوند.»

دیده بان حقوق بشر می گوید که بیش از نود درصد افغانان از ماه اگست سال‌پار به اینسو به گونه یی غذای مصوون ندارند و وعده‌های غذایی شان را حذف میکنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره