Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خشک‌سالی علت کاهش حق‌آبه ایران از دریای هلمند

اداره حفاظت محیط زیست ایران، کابل را متهم می‌سازد که به پرداخت حق‌آبه دریای هلمند پابند نیست.

علی سلاجقه، رییس این اداره در گفت‌وگو با "ایرنا" می‌گوید که وزیر دفاع ایران با مسوولان حکومت کنونی افغانستان در این باره گفت‌وگو کرده است.

آقای سلاجقه می‌افزاید که کشور اش ناگزیر است تا در این زمینه از ظرفیت‌های بین‌المللی کار بگیرد.

علی سلاجقه، رییس اداره حفاظت محیط زیست ایران، گفته است: «در باره حق‌آبه ما از هیرمند، رییس جمهور دستور ویژه داده است بر این اساس ابتدا نماینده ویژه رییس جمهور در امور افغانستان موضوع را پیگیری کرد، ما هم نشست‌هایی داشتیم و خواهش کردیم که این موضوع در دستور اصلی کارشان قرار گیرد، رایزنی‌ها را آغاز کردند اما متاسفانه دولت مستقری در افغانستان نیست تا موضوع را دنبال کند.»

برخی از آگاهان به این باور هستند که امسال سال نورمال آبی در کشور نیست و ایران مستحق حق‌آبه بربنیاد معاهده دریای هلمند نمی‌شود.

نجیب آقا فهیم، متخصص آب، گفت: «حق‌آبه رود هیرمند در ماه آگست و سپتمبر در پایین‌ترین حد خود است، چونکه جریان آب دریا کم است در ماه اگست ۹.۳۷ مترمکعب آب در ثانیه و در سپتمبر ۲.۳۲ مترمکعب آب حق‌آبه ایران است.»

از سویی هم، معاون سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که حکومت متعهد به تامین حق‌آبه ایران از دریای هلمند است؛ اما خشک‌سالی در سال جاری حق‌آبه ایران را متاثر ساخته است.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «امسال خشک‌سالی بود و این چیزی‌ست که از توانایی هر دو طرف خارج است در غیر آن، ما متعهد به حق‌آبه ایران طبق معاهده سال ۱۳۵۱ استیم.»

معاهده دریای هلمند در سال ۱۳۵۱ میان ‌امیرعباس هویدا، نخست ‌وزیر ایران و محمد موسی شفیق، صدراعظم افغانستان به امضا رسید که بر بنیاد آن، افغانستان مکلف است تا در سال نورمال آبی روزانه ۲۶ مترمکعب آب در هر ثانیه به ایران بپردازد.

خشک‌سالی علت کاهش حق‌آبه ایران از دریای هلمند

برخی از آگاهان به این باور هستند که امسال سال نورمال آبی در کشور نیست و ایران مستحق حق‌آبه بربنیاد معاهده هلمند نمی‌شود.

تصویر بندانگشتی

اداره حفاظت محیط زیست ایران، کابل را متهم می‌سازد که به پرداخت حق‌آبه دریای هلمند پابند نیست.

علی سلاجقه، رییس این اداره در گفت‌وگو با "ایرنا" می‌گوید که وزیر دفاع ایران با مسوولان حکومت کنونی افغانستان در این باره گفت‌وگو کرده است.

آقای سلاجقه می‌افزاید که کشور اش ناگزیر است تا در این زمینه از ظرفیت‌های بین‌المللی کار بگیرد.

علی سلاجقه، رییس اداره حفاظت محیط زیست ایران، گفته است: «در باره حق‌آبه ما از هیرمند، رییس جمهور دستور ویژه داده است بر این اساس ابتدا نماینده ویژه رییس جمهور در امور افغانستان موضوع را پیگیری کرد، ما هم نشست‌هایی داشتیم و خواهش کردیم که این موضوع در دستور اصلی کارشان قرار گیرد، رایزنی‌ها را آغاز کردند اما متاسفانه دولت مستقری در افغانستان نیست تا موضوع را دنبال کند.»

برخی از آگاهان به این باور هستند که امسال سال نورمال آبی در کشور نیست و ایران مستحق حق‌آبه بربنیاد معاهده دریای هلمند نمی‌شود.

نجیب آقا فهیم، متخصص آب، گفت: «حق‌آبه رود هیرمند در ماه آگست و سپتمبر در پایین‌ترین حد خود است، چونکه جریان آب دریا کم است در ماه اگست ۹.۳۷ مترمکعب آب در ثانیه و در سپتمبر ۲.۳۲ مترمکعب آب حق‌آبه ایران است.»

از سویی هم، معاون سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که حکومت متعهد به تامین حق‌آبه ایران از دریای هلمند است؛ اما خشک‌سالی در سال جاری حق‌آبه ایران را متاثر ساخته است.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «امسال خشک‌سالی بود و این چیزی‌ست که از توانایی هر دو طرف خارج است در غیر آن، ما متعهد به حق‌آبه ایران طبق معاهده سال ۱۳۵۱ استیم.»

معاهده دریای هلمند در سال ۱۳۵۱ میان ‌امیرعباس هویدا، نخست ‌وزیر ایران و محمد موسی شفیق، صدراعظم افغانستان به امضا رسید که بر بنیاد آن، افغانستان مکلف است تا در سال نورمال آبی روزانه ۲۶ مترمکعب آب در هر ثانیه به ایران بپردازد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره