Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

هشدار از بدتر شدن اوضاع اقتصادی در کشور در زمستان پیش‌رو

انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا در گزارشی از اوضاع بد اقتصادی خانواده‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که بحران اقتصادی در زمستان پیش‌رو در این کشور بیشتر خواهد شد.

در این گزارش آمده است: «نبود درآمد به علت سقوط بخش اقتصادی پس از به قدرت رسیدن طالبان در آگست سال ۲۰۲۱، عامل اساسی بدتر شدن وضعیت مصوونیت غذایی در افغانستان است و این حالت به علت خشک‌سالی پی‌هم و حاصلات کم، بدتر شده است.»

بربنیاد گزارش انستیتوت صلح امریکا، سازمان ملل متحد در یک سال گذشته ۱.۸ میلیارد دالر به افغانستان انتقال داده و ثبات اقتصادی افغانستان به گونه شدید وابسته به کمک‌ها به شمول کمک‌های نقدی از سوی سازمان ملل متحد است.

میر شکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «کمک‌های که در شانزده ماه گذشته در افغانستان صورت گرفته است در قسمت با ثبات نگه‌داشتن نرخ مبادله و همچنان حل مشکل نقدینگی بانک‌ها تا اندازه موثر واقع شده است و از نقطه نظر این که بتواند فقر و بی‌کاری را در افغانستان کاهش بدهد، متاسفانه این کمک‌ها موثر واقع نشده است.»

در گزارش این انستیتوت نیز آمده است که میزان مشارکت زنان در نیروی کار از ۱۶درصد در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به ۴۵ درصد افزایش یافته است؛ اما در عین حال میزان بی‌کاری زنان افزایش یافته و آنان به دنبال وظیفه استند.

ازسویی هم، شماری از بانوان می‌گویند که حضور زنان در میان نیروی کار می‌تواند در رشد اقتصادی کشور و خانواده‌های شان اثر مثبت بگذارد.

رحیمه، آموزگار، گفت: «خانم‌ها یعنی نیم پیکر جامعه را خانم تشکیل می‌دهد که باید در رشد اقتصاد خانواده‌ها یعنی باید کار کند و استعدادهای که دارد را به کار گیرند.»

نازنین نوری، تجارت‌پیشه، گفت: «در هر عرصه دسترسی داشته باشند، نقش شان زیادتر باشد، بهترین گپ است در اقتصاد یک کشور حتی می‌تواند که کمک شود.»

پیش از این کمیته صلیب سرخ از بحران اقتصادی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که در حال حاضر بیشتر خانواده‌های افغان توان خرید مواد خوراکی و مواد سوخت را ندارند.

هشدار از بدتر شدن اوضاع اقتصادی در کشور در زمستان پیش‌رو

ازسویی هم، شماری از بانوان می‌گویند که حضور زنان در میان نیروی کار می‌تواند در رشد اقتصادی کشور و خانواده‌های شان اثر مثبت بگذارد.

Thumbnail

انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا در گزارشی از اوضاع بد اقتصادی خانواده‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که بحران اقتصادی در زمستان پیش‌رو در این کشور بیشتر خواهد شد.

در این گزارش آمده است: «نبود درآمد به علت سقوط بخش اقتصادی پس از به قدرت رسیدن طالبان در آگست سال ۲۰۲۱، عامل اساسی بدتر شدن وضعیت مصوونیت غذایی در افغانستان است و این حالت به علت خشک‌سالی پی‌هم و حاصلات کم، بدتر شده است.»

بربنیاد گزارش انستیتوت صلح امریکا، سازمان ملل متحد در یک سال گذشته ۱.۸ میلیارد دالر به افغانستان انتقال داده و ثبات اقتصادی افغانستان به گونه شدید وابسته به کمک‌ها به شمول کمک‌های نقدی از سوی سازمان ملل متحد است.

میر شکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «کمک‌های که در شانزده ماه گذشته در افغانستان صورت گرفته است در قسمت با ثبات نگه‌داشتن نرخ مبادله و همچنان حل مشکل نقدینگی بانک‌ها تا اندازه موثر واقع شده است و از نقطه نظر این که بتواند فقر و بی‌کاری را در افغانستان کاهش بدهد، متاسفانه این کمک‌ها موثر واقع نشده است.»

در گزارش این انستیتوت نیز آمده است که میزان مشارکت زنان در نیروی کار از ۱۶درصد در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به ۴۵ درصد افزایش یافته است؛ اما در عین حال میزان بی‌کاری زنان افزایش یافته و آنان به دنبال وظیفه استند.

ازسویی هم، شماری از بانوان می‌گویند که حضور زنان در میان نیروی کار می‌تواند در رشد اقتصادی کشور و خانواده‌های شان اثر مثبت بگذارد.

رحیمه، آموزگار، گفت: «خانم‌ها یعنی نیم پیکر جامعه را خانم تشکیل می‌دهد که باید در رشد اقتصاد خانواده‌ها یعنی باید کار کند و استعدادهای که دارد را به کار گیرند.»

نازنین نوری، تجارت‌پیشه، گفت: «در هر عرصه دسترسی داشته باشند، نقش شان زیادتر باشد، بهترین گپ است در اقتصاد یک کشور حتی می‌تواند که کمک شود.»

پیش از این کمیته صلیب سرخ از بحران اقتصادی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که در حال حاضر بیشتر خانواده‌های افغان توان خرید مواد خوراکی و مواد سوخت را ندارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره