Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

قرارداد حفظ و مراقبت راه‌آهن حیرتان-مزار با شرکت "منصور فاتح" امضا شد

قرارداد امور حفظ و مراقبت و انتقالات راه‌آهن حیرتان-مزارشریف روز دوشنبه میان اداره راه‌آهن افغانستان و شرکت منصور فاتح به امضا رسید.

بخت الرحمن شرافت، سرپرست اداره راه‌آهن افغانستان، می‌گوید که این قرارداد قبلا با یک شرکت ازبیکی بود که سالانه مبلغ ۱۵ میلیون دالر در بدل خدمات شان در شش بندر پرداخت می‌شد؛ اما به شرکت فعلی (منصور فاتح) سالانه حدود ۴ میلیون دالر در سه بندر پرداخت خواهد شد.

آقای شرافت می‌افزاید که شرکت قراردادی تسهیلات تخنیکی فراهم می‌کند و امور مدیریتی به دوش اداره راه‌آهن است.

او گفت: «به این شرکت در یک سال ۴ میلیون و ۱۸۷ هزار و ۸۳۲ دالر می‌دهیم اما به شرکت ترانس سودیگانا ازبیکی در سال پانزده میلیون دالر می‌دادیم و شرکت ترانس سودیگانا ازبیکی که به ما خدمات عرضه می‌کرد تنها در ۲۲ کیلومتر در یک بندر حیرتان بود این شرکت جدید در ۱۰۶ کیلومتر کمک عرضه می‌کند.»

بیسن بای مخانوف، معاون شرکت منصور فاتح، می‌گوید که این قرارداد را از طریق پروسه داوطبی بدست آورده‌اند.

معاون این شرکت گفت: «ما این قرارداد را از طریق پروسه داوطلبی بدست آوردیم و همچنان با یک شرکت کازاخستانی مشارکت کردیم و آنها به شکل مشاوره‌یی در قسمت مسلکی سازی پرسونل در افغانستان با ما کار می‌کنند.»

همزمان با این، سخنگوی اداره راه‌آهن افغانستان می‌گوید که قرار است یک هیات از این اداره در هفته پیش‌رو به ایران سفر کند.

این سفر به هدف خریداری لوازم حفظ و مراقبت انجام خواهد شد.

معاون شرکت منصور فاتح می‌افزاید که پروسه داوطلبی در اوایل ۲۰۲۲ آغاز شده بود که سرانجام امروز به پایان رسید.

قرارداد حفظ و مراقبت راه‌آهن حیرتان-مزار با شرکت "منصور فاتح" امضا شد

آقای شرافت می‌افزاید که شرکت قراردادی تسهیلات تخنیکی فراهم می‌کند و امور مدیریتی به دوش اداره راه‌آهن است.

تصویر بندانگشتی

قرارداد امور حفظ و مراقبت و انتقالات راه‌آهن حیرتان-مزارشریف روز دوشنبه میان اداره راه‌آهن افغانستان و شرکت منصور فاتح به امضا رسید.

بخت الرحمن شرافت، سرپرست اداره راه‌آهن افغانستان، می‌گوید که این قرارداد قبلا با یک شرکت ازبیکی بود که سالانه مبلغ ۱۵ میلیون دالر در بدل خدمات شان در شش بندر پرداخت می‌شد؛ اما به شرکت فعلی (منصور فاتح) سالانه حدود ۴ میلیون دالر در سه بندر پرداخت خواهد شد.

آقای شرافت می‌افزاید که شرکت قراردادی تسهیلات تخنیکی فراهم می‌کند و امور مدیریتی به دوش اداره راه‌آهن است.

او گفت: «به این شرکت در یک سال ۴ میلیون و ۱۸۷ هزار و ۸۳۲ دالر می‌دهیم اما به شرکت ترانس سودیگانا ازبیکی در سال پانزده میلیون دالر می‌دادیم و شرکت ترانس سودیگانا ازبیکی که به ما خدمات عرضه می‌کرد تنها در ۲۲ کیلومتر در یک بندر حیرتان بود این شرکت جدید در ۱۰۶ کیلومتر کمک عرضه می‌کند.»

بیسن بای مخانوف، معاون شرکت منصور فاتح، می‌گوید که این قرارداد را از طریق پروسه داوطبی بدست آورده‌اند.

معاون این شرکت گفت: «ما این قرارداد را از طریق پروسه داوطلبی بدست آوردیم و همچنان با یک شرکت کازاخستانی مشارکت کردیم و آنها به شکل مشاوره‌یی در قسمت مسلکی سازی پرسونل در افغانستان با ما کار می‌کنند.»

همزمان با این، سخنگوی اداره راه‌آهن افغانستان می‌گوید که قرار است یک هیات از این اداره در هفته پیش‌رو به ایران سفر کند.

این سفر به هدف خریداری لوازم حفظ و مراقبت انجام خواهد شد.

معاون شرکت منصور فاتح می‌افزاید که پروسه داوطلبی در اوایل ۲۰۲۲ آغاز شده بود که سرانجام امروز به پایان رسید.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره