Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

لایحه جدید برای کرایه موترهای مسافربری در کابل

وزارت ترانسپورت و هوانوردی، از لایحه جدید در باره کرایه‌های مسافری در کابل خبر می‌دهد.

به گفته این وزارت، این لایحه برای ۱۵۰ مسیر در شهر کابل تنظیم شده است، و کرایه‌های موتر‌ها، بر اساس مسیر رفت آمد مد نظر گرفته شده است.

امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی، گفت: «برای بیش از ۱۵۰ مسیر شهر کابل لایحه کرایه تعیین شد و در مقایسه به گذشته ۵ الی ۱۰ افغانی تفاوت به میان آمده است.»

سخنگوی این وزارت می‌افزاید که بر بنیاد لایحه‌یی تازه کرایه‌های موتر‌های مسافر بری در کابل، از ۵ تا ۱۰ افغانی کاهش یافته و اگر بهای مواد نفتی در بازار‌ها تغییر کند، در لایحه نیز تغییراتی به میان خواهد آمد.

در لاحیه جدید وزارت ترانسپورت آمده است:

سینما پامیر الی گل‌باغ قلعه فتوح موتر‌های تیزرفتار ۳۰ افغانی، فلنکوچ و تونس ۲۰ افغانی و کاستر ۱۵ افغانی.

سینما پامیر الی چهلستون موتر‌های تیز رفتار ۱۵ افغانی و فلنکوچ، تونس و کاستر ده افغانی.

مراد خانی الی مکرویان اول موتر‌های تیز رفتار ۱۰ افغانی و سایر نقلیه‌ها ۵ افغانی و از ده‌افغانان الی پنج‌صد‌فامیلی موتر‌های تیز رفتار ۲۵ افغانی و سایر موتر‌ها ۱۰ افغانی برای کرایه مسافربری مشخص شده‌اند.
 
در همین حال، بهای مواد نفتی در دو روز پسین در بازار‌ها دوباره افزایش یافته است.

سید احمد، تیل فروش، گفت: «در دو روز گذشته ما تیل داشتیم قیمت اش بود ۶۶ افغانی، فعلن شده ۶۹ افغانی، نظر به مشکلات و وارداتی که از کشورهای همسایه داشتیم بسیار کم بود.»

در این میان، برخی از رانندگان از حکومت می‌خواهند که جلو گرانی بهای مواد نفتی را در بازار‌ها را بگیرد.

جان ولی، راننده، گفت: «وقتی که تیل قیمت باشد و یک نفر برای ما بگوید که تا این‌جا می‌رویم در آنصورت برای ما فایده نمی‌کند و سواری پول کم می‌دهند.»

از سوی دیگر، ریاست ملی بس می‌گوید که اکنون بیش از ۱۶۰ بس مسافر بری در مسیر‌های برخی از ولایت‌های کشور، فعال شده‌اند.

عبدالولی عمری، رییس ملی‌بس کابل، گفت: «ما تلاش می‌ورزیم، تا اکنون بهای مواد نفتی یک اندازه بلند بود، در آینده هم کوشش می‌کنیم که در بازار نرخ‌ها را کنترول کنیم.»

گرانی بهای کرایه‌های موتر‌ها در کابل از مسایلی بوده است که همواره انتقاد باشندگان پایتخت را به دنبال داشته؛ اما اکنون دیده شود که تنظیم لایحه تازه برای کرایه موتر‌ها در کابل تا چه پیمانه سودمند خواهد بود.

لایحه جدید برای کرایه موترهای مسافربری در کابل

به گفته این وزارت، این لایحه برای ۱۵۰ مسیر در شهر کابل تنظیم شده است، و کرایه‌های موتر‌ها، بر اساس مسیر رفت آمد مد نظر گرفته شده است.

تصویر بندانگشتی

وزارت ترانسپورت و هوانوردی، از لایحه جدید در باره کرایه‌های مسافری در کابل خبر می‌دهد.

به گفته این وزارت، این لایحه برای ۱۵۰ مسیر در شهر کابل تنظیم شده است، و کرایه‌های موتر‌ها، بر اساس مسیر رفت آمد مد نظر گرفته شده است.

امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی، گفت: «برای بیش از ۱۵۰ مسیر شهر کابل لایحه کرایه تعیین شد و در مقایسه به گذشته ۵ الی ۱۰ افغانی تفاوت به میان آمده است.»

سخنگوی این وزارت می‌افزاید که بر بنیاد لایحه‌یی تازه کرایه‌های موتر‌های مسافر بری در کابل، از ۵ تا ۱۰ افغانی کاهش یافته و اگر بهای مواد نفتی در بازار‌ها تغییر کند، در لایحه نیز تغییراتی به میان خواهد آمد.

در لاحیه جدید وزارت ترانسپورت آمده است:

سینما پامیر الی گل‌باغ قلعه فتوح موتر‌های تیزرفتار ۳۰ افغانی، فلنکوچ و تونس ۲۰ افغانی و کاستر ۱۵ افغانی.

سینما پامیر الی چهلستون موتر‌های تیز رفتار ۱۵ افغانی و فلنکوچ، تونس و کاستر ده افغانی.

مراد خانی الی مکرویان اول موتر‌های تیز رفتار ۱۰ افغانی و سایر نقلیه‌ها ۵ افغانی و از ده‌افغانان الی پنج‌صد‌فامیلی موتر‌های تیز رفتار ۲۵ افغانی و سایر موتر‌ها ۱۰ افغانی برای کرایه مسافربری مشخص شده‌اند.
 
در همین حال، بهای مواد نفتی در دو روز پسین در بازار‌ها دوباره افزایش یافته است.

سید احمد، تیل فروش، گفت: «در دو روز گذشته ما تیل داشتیم قیمت اش بود ۶۶ افغانی، فعلن شده ۶۹ افغانی، نظر به مشکلات و وارداتی که از کشورهای همسایه داشتیم بسیار کم بود.»

در این میان، برخی از رانندگان از حکومت می‌خواهند که جلو گرانی بهای مواد نفتی را در بازار‌ها را بگیرد.

جان ولی، راننده، گفت: «وقتی که تیل قیمت باشد و یک نفر برای ما بگوید که تا این‌جا می‌رویم در آنصورت برای ما فایده نمی‌کند و سواری پول کم می‌دهند.»

از سوی دیگر، ریاست ملی بس می‌گوید که اکنون بیش از ۱۶۰ بس مسافر بری در مسیر‌های برخی از ولایت‌های کشور، فعال شده‌اند.

عبدالولی عمری، رییس ملی‌بس کابل، گفت: «ما تلاش می‌ورزیم، تا اکنون بهای مواد نفتی یک اندازه بلند بود، در آینده هم کوشش می‌کنیم که در بازار نرخ‌ها را کنترول کنیم.»

گرانی بهای کرایه‌های موتر‌ها در کابل از مسایلی بوده است که همواره انتقاد باشندگان پایتخت را به دنبال داشته؛ اما اکنون دیده شود که تنظیم لایحه تازه برای کرایه موتر‌ها در کابل تا چه پیمانه سودمند خواهد بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره