Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت مالیه: محصولات گمرکی بر مواد اولیه خوراکی کاهش یافت

وزارت مالیه از کاهش مالیه خواربار مخصوصا مواد خوراکی اولیه در گمرکهای کشور خبرمی‌دهد.

احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید که مالیه گمرکی برخی از کالاها پنجاه تا هفتاد درصد کاهش یافته اند.

آقای حقمل در این باره چنین گفت: «وزارت مالیه در گمرک‌های کشور، محصولات گمرکی را بر مواد اولیه خوراکی را از ۵۰ تا ۷۰ درصد کاهش داد. به علت همین تخفیف، نرخ‌ها در بازارهای کشور، نسبت به کشورهای همسایه بسیار کاهش دارد و ثابت اند.»

سخنگوی این وزارت می‌افزاید که در یازده ماه سال ۱۴۰۱، وزارت مالیه به ارزش ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون افغانی، برای بازرگانان در گمرک‌ها مفاد رسانیده است.

زلمی عظیمی بازرگان گفت: «پس از حاکمیت امارت اسلامی وزارت مالیه افغانستان تصمیم گرفته که تعرفه مواد اولیه را کم کند. واقعیت این است که این امر خیلی به نفع مردم شریف افغانستان بود.»

در همین حال، شماری از فروشندگان می‌گویند که به علت کاهش تعرفه‌هایگمرکی، بهای خواربار هم در بازارها کاهش یافته است.

نعمت‌الله، دکاندار گفت: «از امارت اسلامی خواهش ما این است که محصول گمرکی را باز هم کاهش دهند، زیرا مال ارزان می‌شود. وقتی محصول گمرکی بلند بود، یک بوری آرد به ۲۲۰۰ افغانی رسیده بود.»

احمد، دکاندار دیگر گفت: «محصول را از خاطر ماه مبارک رمضان معاف کرده اند. این را برای همیشه در مواد خوراکه معاف کند.»

در همین حال، شماری از باشندگان کابل می‌گویند که به علت چالش‌های اقتصادی توان خرید خواربار را ندارند.

شیرزاد، باشنده دیگر کابل گفت: «ما ارزانی میخواهیم. نه کار است نه غریبی است، دو سال است که خودم بیکار استم.»

افغانستان بیشتر خواربارش را از پاکستان، ایران و آسیای میانه وارد می‌کند.

وزارت مالیه: محصولات گمرکی بر مواد اولیه خوراکی کاهش یافت

احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید که مالیه گمرکی برخی از کالاها پنجاه تا هفتاد درصد کاهش یافته اند.

تصویر بندانگشتی

وزارت مالیه از کاهش مالیه خواربار مخصوصا مواد خوراکی اولیه در گمرکهای کشور خبرمی‌دهد.

احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید که مالیه گمرکی برخی از کالاها پنجاه تا هفتاد درصد کاهش یافته اند.

آقای حقمل در این باره چنین گفت: «وزارت مالیه در گمرک‌های کشور، محصولات گمرکی را بر مواد اولیه خوراکی را از ۵۰ تا ۷۰ درصد کاهش داد. به علت همین تخفیف، نرخ‌ها در بازارهای کشور، نسبت به کشورهای همسایه بسیار کاهش دارد و ثابت اند.»

سخنگوی این وزارت می‌افزاید که در یازده ماه سال ۱۴۰۱، وزارت مالیه به ارزش ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون افغانی، برای بازرگانان در گمرک‌ها مفاد رسانیده است.

زلمی عظیمی بازرگان گفت: «پس از حاکمیت امارت اسلامی وزارت مالیه افغانستان تصمیم گرفته که تعرفه مواد اولیه را کم کند. واقعیت این است که این امر خیلی به نفع مردم شریف افغانستان بود.»

در همین حال، شماری از فروشندگان می‌گویند که به علت کاهش تعرفه‌هایگمرکی، بهای خواربار هم در بازارها کاهش یافته است.

نعمت‌الله، دکاندار گفت: «از امارت اسلامی خواهش ما این است که محصول گمرکی را باز هم کاهش دهند، زیرا مال ارزان می‌شود. وقتی محصول گمرکی بلند بود، یک بوری آرد به ۲۲۰۰ افغانی رسیده بود.»

احمد، دکاندار دیگر گفت: «محصول را از خاطر ماه مبارک رمضان معاف کرده اند. این را برای همیشه در مواد خوراکه معاف کند.»

در همین حال، شماری از باشندگان کابل می‌گویند که به علت چالش‌های اقتصادی توان خرید خواربار را ندارند.

شیرزاد، باشنده دیگر کابل گفت: «ما ارزانی میخواهیم. نه کار است نه غریبی است، دو سال است که خودم بیکار استم.»

افغانستان بیشتر خواربارش را از پاکستان، ایران و آسیای میانه وارد می‌کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره