Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت زراعت: سرمایه‌گذاری در سکتور زراعت را افزایش می‌دهیم

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌گوید که به هدف توسعه بخش کشاورزی، هزاران جریب زمین را به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به اجاره داده است.

سخنگوی این وزارت می‌افزاید که سرمایه‌گذاران در بخش‌های کشت، پروسس فرآورده‌های کشاورزی و ایجاد کارخانه‌های تولیدی سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

مصباح الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری، گفت: « در حدود هزارها و لک‌ها جریب زمین از سوی وزارت زراعت به سرمایه‌گذاران که در بخش کساورزی و برای تولیدات دیگر کشور شرکت‌های پروسس و یا در بخش جورکردن کمپنی سرمایه‌گذاری بکنند به اجاره داده شده است.»

به گفته وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، این وزارت برای میکانیزه شدن کشاورزی در افغانستان، طرح پنج ساله آماده کرده است.

سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری افزود: «برای مکانیزه کردن کشاورزی گام‌های برداشته شده است و یک طرح ۵ ساله ما داریم که در سال‌ها آینده آن عملی می‌شود و با این ان‌شاء‌الله در بخش کشاورزی پیشرفت بسیار زیاد می‌کند.»

از سویی هم، شماری از کشاورزان از امارت اسلامی می‌خواهند تا به چالش‌های آنان در بخش کشاورزی رسیدگی کند.

محمد داوود، کشاورز، گفت: «از دولت این خواهش را داریم که در بحث بند‌های آب، چشمه‌ها، نهال، کودکمیاوی و تخم‌های اصلاح شده را به ما بدهند.»

گل رسول، کشاورز دیگر، گفت: «در حساب زمین نه گندم‌اش را دیدیم نه چیز دیگرش را همین چیزی که کشت زراعت است ما نه دیدیم.»

بسیاری روستانشینان در افغانستان مصروف کشاورزی هستند و از همین رهگذر درآمد بدست می‌آورند؛ اما در این اواخر، سرازیر شدن سیلاب‌ها، روستانشینان را به مشکل جدی روبه‌رو کرده است.

وزارت زراعت: سرمایه‌گذاری در سکتور زراعت را افزایش می‌دهیم

از سویی هم، شماری از کشاورزان از امارت اسلامی می‌خواهند تا به چالش‌های آنان در بخش کشاورزی رسیدگی کند.

تصویر بندانگشتی

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌گوید که به هدف توسعه بخش کشاورزی، هزاران جریب زمین را به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به اجاره داده است.

سخنگوی این وزارت می‌افزاید که سرمایه‌گذاران در بخش‌های کشت، پروسس فرآورده‌های کشاورزی و ایجاد کارخانه‌های تولیدی سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

مصباح الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری، گفت: « در حدود هزارها و لک‌ها جریب زمین از سوی وزارت زراعت به سرمایه‌گذاران که در بخش کساورزی و برای تولیدات دیگر کشور شرکت‌های پروسس و یا در بخش جورکردن کمپنی سرمایه‌گذاری بکنند به اجاره داده شده است.»

به گفته وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، این وزارت برای میکانیزه شدن کشاورزی در افغانستان، طرح پنج ساله آماده کرده است.

سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری افزود: «برای مکانیزه کردن کشاورزی گام‌های برداشته شده است و یک طرح ۵ ساله ما داریم که در سال‌ها آینده آن عملی می‌شود و با این ان‌شاء‌الله در بخش کشاورزی پیشرفت بسیار زیاد می‌کند.»

از سویی هم، شماری از کشاورزان از امارت اسلامی می‌خواهند تا به چالش‌های آنان در بخش کشاورزی رسیدگی کند.

محمد داوود، کشاورز، گفت: «از دولت این خواهش را داریم که در بحث بند‌های آب، چشمه‌ها، نهال، کودکمیاوی و تخم‌های اصلاح شده را به ما بدهند.»

گل رسول، کشاورز دیگر، گفت: «در حساب زمین نه گندم‌اش را دیدیم نه چیز دیگرش را همین چیزی که کشت زراعت است ما نه دیدیم.»

بسیاری روستانشینان در افغانستان مصروف کشاورزی هستند و از همین رهگذر درآمد بدست می‌آورند؛ اما در این اواخر، سرازیر شدن سیلاب‌ها، روستانشینان را به مشکل جدی روبه‌رو کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره