Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بلند شدن ارزش افغانی در برابر دالر امریکایی

ارزش افغانی در روزهای پسین در برابر اسعار خارجی به ویژه دالر امریکایی افزایش یافته است.

شماری از صرافان سرای شهزاده کابل می‌گویند که افغانی به علت افزایش استفاده از این پول و افزایش صادرات در برابر دیگر اسعار ارزش‌مندتر شده است.

به گفته‌ی آنان، یک دالر امریکایی روز (یک شنبه) تا ۸۱ افغانی هم تبادله شده است.

فیص الرحمان ناصری، صراف به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «لیلام هفته‌وار دالر از سوی بانک مرکزی است که هفته دو بار دالر را در بازارها لیلام می‌کند. فروشات بانک‌های خصوصی هم جریان دارد.»

در  همین حال، اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل می‌گوید که برای ثابت نگه‌داشتن ارزش افغانی در برابر دیگر اسعار به ویژه دالر نیاز است تا دالر به‌گونه‌ی دوامدار در بازارهای کشور لیلام شود و از قاچاق دالر به بیرون از کشور نیز جلوگیری صورت بگیرد.

عبدالرحمان زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل گفت: «بیشتر کاروبار به افغانی شده است و بانک مرکزی افغانستان هم بر بنیاد ضرورت دالر لیلام می‌کند.»

اما شماری از باشندگان کابل می‌گویند با آن‌که بهای دالر کاهش یافته است؛ اما در بهای برخی اقلام وارداتی در کشور تغییر به میان نیامده است.

غازی گل، باشنده کابل به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «دالر قیمتش پایین میاید، اما دکان‌داران بهای مواد خوراکی را کم نمی‌سازند.»

حبیب الرحمان یکی دیگر از باشندگان کابل گفت: «زمانی دالر پایین میاید، دکان‌داران باید مواد را ارزان کنند. وقت دالر پایین میاید و قیمت‌ها بلند است، این بی انصافی می‌باشد.»

پیش از این بانک مرکزی افغانستان گفته بود که واحد پولی افغانستان در یک سال گذشته در میان واحدهای پولی نُه کشوری قرار گرفته است که از ثبات خوب برخوردار بوده است.

بلند شدن ارزش افغانی در برابر دالر امریکایی

اما شماری از باشندگان کابل می‌گویند با آن‌که بهای دالر کاهش یافته است؛ اما در بهای برخی اقلام وارداتی در کشور تغییر به میان نیامده است.

تصویر بندانگشتی

ارزش افغانی در روزهای پسین در برابر اسعار خارجی به ویژه دالر امریکایی افزایش یافته است.

شماری از صرافان سرای شهزاده کابل می‌گویند که افغانی به علت افزایش استفاده از این پول و افزایش صادرات در برابر دیگر اسعار ارزش‌مندتر شده است.

به گفته‌ی آنان، یک دالر امریکایی روز (یک شنبه) تا ۸۱ افغانی هم تبادله شده است.

فیص الرحمان ناصری، صراف به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «لیلام هفته‌وار دالر از سوی بانک مرکزی است که هفته دو بار دالر را در بازارها لیلام می‌کند. فروشات بانک‌های خصوصی هم جریان دارد.»

در  همین حال، اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل می‌گوید که برای ثابت نگه‌داشتن ارزش افغانی در برابر دیگر اسعار به ویژه دالر نیاز است تا دالر به‌گونه‌ی دوامدار در بازارهای کشور لیلام شود و از قاچاق دالر به بیرون از کشور نیز جلوگیری صورت بگیرد.

عبدالرحمان زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل گفت: «بیشتر کاروبار به افغانی شده است و بانک مرکزی افغانستان هم بر بنیاد ضرورت دالر لیلام می‌کند.»

اما شماری از باشندگان کابل می‌گویند با آن‌که بهای دالر کاهش یافته است؛ اما در بهای برخی اقلام وارداتی در کشور تغییر به میان نیامده است.

غازی گل، باشنده کابل به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «دالر قیمتش پایین میاید، اما دکان‌داران بهای مواد خوراکی را کم نمی‌سازند.»

حبیب الرحمان یکی دیگر از باشندگان کابل گفت: «زمانی دالر پایین میاید، دکان‌داران باید مواد را ارزان کنند. وقت دالر پایین میاید و قیمت‌ها بلند است، این بی انصافی می‌باشد.»

پیش از این بانک مرکزی افغانستان گفته بود که واحد پولی افغانستان در یک سال گذشته در میان واحدهای پولی نُه کشوری قرار گرفته است که از ثبات خوب برخوردار بوده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره