Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برنامه جهانی خوراک: بودجه تامین نشود، ناگزیر به ترک افغانستان می‌شویم

در ادامه نگرانی‌ها از کم‌بود بودجه نهاد‌های مدد‌رسان برای کمک به مردم افغانستان، این‌بار برنامه جهانی خوراک گفته که اگر بودجه کافی در اختیار‌شان قرار نگیرد از افغانستان خارج می‌شوند.

سیندی مک کین، مدیر اجرایی این نهاد در گفت‌وگو با "ای بی سی نیوز" می‌افزاید که پول کافی برای کمک به مردم افغانستان در ماه اکتوبر سال روان میلادی ندارند.

مدیر اجرایی برنامه جهانی خوراک، تصریح کرد: «تا زمانی‌که نتوانیم بودیجه‌ای برای افغانستان ایجاد کنیم، ناگزیر استیم تا بیرون شویم. اکنون زنان نمی‌توانند کار کنند یا شغلی داشته باشند. ما در برنامه جهانی خوراک به زنان و کودکان غذا می‌دادیم. اگر ناگزیر به بیرون شدن شویم، این مورد گرسنگی و قحطی را به همراه خواهد داشت.»

در همین حال، شماری از باشندگان کابل می‌گویند که در زمستان پیش‌رو بیش‌تر از هر زمان دیگر به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و از نهاد‌های امداد‌رسان می‌خواهند تا به کمک‌های‌ بیش‌تر شان ادامه دهند.

محمد نبی، باشنده کابل، گفت: «دولت کمک نمی‌کند نهاد‌ها کمک نمی‌کند سه یا چهار سال است که کار می‌کنیم یک بوری آرد یا یک پیپ روغن ما ندیدیم که کسی داده باشد.»

از سویی هم، وزارت اقتصاد می‌گوید که این وزارت به خاطر کاهش فقر در کشور برنامه‌های را روی دست گرفته است.

عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، گفت: «فعالیت مؤسسات امداد‌رسان بنابر کم‌بود بودجه منابع تمویل‌شان به مقایسه سال پیش کاهش یافته است مبارزه با نا امنی غذایی و بهبود وضعیت معیشیتی هموطنان عزیز ما از طریق تمرکز و انسجام برنامه‌های ملی در سکتور‌های مختلف که منجر به کاهش سطح فقر و بی‌کاری در کشور گردد در محراق توجه وزارت اقتصاد قرار دارد.»

پیش از این، برنامه جهانی خوراک گفته بود که ۱۵ میلیون تن در افغانستان با ناامنی خوراکی روبه‌رو است و این نهاد به علت کاهش بودجه ناگزیر به کمک ۳ میلیون تن آن است.

برنامه جهانی خوراک: بودجه تامین نشود، ناگزیر به ترک افغانستان می‌شویم

از سویی هم، وزارت اقتصاد می‌گوید که این وزارت به خاطر کاهش فقر در کشور برنامه‌های را روی دست گرفته است.

تصویر بندانگشتی

در ادامه نگرانی‌ها از کم‌بود بودجه نهاد‌های مدد‌رسان برای کمک به مردم افغانستان، این‌بار برنامه جهانی خوراک گفته که اگر بودجه کافی در اختیار‌شان قرار نگیرد از افغانستان خارج می‌شوند.

سیندی مک کین، مدیر اجرایی این نهاد در گفت‌وگو با "ای بی سی نیوز" می‌افزاید که پول کافی برای کمک به مردم افغانستان در ماه اکتوبر سال روان میلادی ندارند.

مدیر اجرایی برنامه جهانی خوراک، تصریح کرد: «تا زمانی‌که نتوانیم بودیجه‌ای برای افغانستان ایجاد کنیم، ناگزیر استیم تا بیرون شویم. اکنون زنان نمی‌توانند کار کنند یا شغلی داشته باشند. ما در برنامه جهانی خوراک به زنان و کودکان غذا می‌دادیم. اگر ناگزیر به بیرون شدن شویم، این مورد گرسنگی و قحطی را به همراه خواهد داشت.»

در همین حال، شماری از باشندگان کابل می‌گویند که در زمستان پیش‌رو بیش‌تر از هر زمان دیگر به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و از نهاد‌های امداد‌رسان می‌خواهند تا به کمک‌های‌ بیش‌تر شان ادامه دهند.

محمد نبی، باشنده کابل، گفت: «دولت کمک نمی‌کند نهاد‌ها کمک نمی‌کند سه یا چهار سال است که کار می‌کنیم یک بوری آرد یا یک پیپ روغن ما ندیدیم که کسی داده باشد.»

از سویی هم، وزارت اقتصاد می‌گوید که این وزارت به خاطر کاهش فقر در کشور برنامه‌های را روی دست گرفته است.

عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، گفت: «فعالیت مؤسسات امداد‌رسان بنابر کم‌بود بودجه منابع تمویل‌شان به مقایسه سال پیش کاهش یافته است مبارزه با نا امنی غذایی و بهبود وضعیت معیشیتی هموطنان عزیز ما از طریق تمرکز و انسجام برنامه‌های ملی در سکتور‌های مختلف که منجر به کاهش سطح فقر و بی‌کاری در کشور گردد در محراق توجه وزارت اقتصاد قرار دارد.»

پیش از این، برنامه جهانی خوراک گفته بود که ۱۵ میلیون تن در افغانستان با ناامنی خوراکی روبه‌رو است و این نهاد به علت کاهش بودجه ناگزیر به کمک ۳ میلیون تن آن است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره