Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ایجاد یک کارخانه تولید سیروم و دوا در کابل

یک کارخانه تولید سیروم و دوا با سرمایه‌گذاری بیست وپنج میلیون دالر در کابل گشایش یافته است.

رییس این کارخانه می‌گوید که با ایجاد این کارخانه برای صد‌ها تن زمینه کار را فراهم ساخته‌اند.

تواب غفوری، رییس کارخانه سیروم، گفت: «در این کارخانه برای ۲۴ ساعت کار فراهم شده است که یک‌لگ ۱۰ هزار سیروم در این کارخانه در ظرفیت ۲۴ ساعت تولید خواهد شد ۱۰ رقم سیروم است.»

اتاق صنایع و معادن می‌گوید که تاکنون مشکلات کارخانه‌داران در بخش‌های کم‌بود برق و توزیع زمین برطرف نشده است و از امارت اسلامی می‌خواهد در این باره نیز توجه کند.

سخی احمد پیمان، معاون اول اتاق صنایع و معادن، گفت: «درباره برق، زمین و افزایش تعرفه‌ها جناب معین صاحب با ما همکار بوده است خواهان همکاری بیش‌تر در این زمینه استیم.»

عبدالجبار صافی، رییس انجمن صنعت‌کاران، گفت: «ما تعهد کرده‌ایم که در داخل کشور از طریق این کارخانه سیروم برسانیم و این عهد را به سر برسانیم.»

وزارت صنعت و تجارت اطمینان می‌دهد که از تمامی سرمایه‌گذاران در کشور پشتیبانی می‌کنند.

قدرت‌الله جمال، معین وزارت صنعت و تجارت، گفت:  «ما بالای تمام هم‌وطنان خود صدا می‌کنیم که دردهای ملت را علاج کنید خداوند این دارایی را که برای شما داده است بیاید در کشور سرمایه‌گذاری کنید روی هم‌وطنان خود.»

پیش از این وزارت صنعت و تجارت گفته بود کار روی ۳۹ پارک صنعتی در کشور جریان دارد و در حال حاضر افغانستان در ۵۰ قلم مواد به خود بسنده‌گی رسیده است.

ایجاد یک کارخانه تولید سیروم و دوا در کابل

وزارت صنعت و تجارت اطمینان می‌دهد که از تمامی سرمایه‌گذاران در کشور پشتیبانی می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

یک کارخانه تولید سیروم و دوا با سرمایه‌گذاری بیست وپنج میلیون دالر در کابل گشایش یافته است.

رییس این کارخانه می‌گوید که با ایجاد این کارخانه برای صد‌ها تن زمینه کار را فراهم ساخته‌اند.

تواب غفوری، رییس کارخانه سیروم، گفت: «در این کارخانه برای ۲۴ ساعت کار فراهم شده است که یک‌لگ ۱۰ هزار سیروم در این کارخانه در ظرفیت ۲۴ ساعت تولید خواهد شد ۱۰ رقم سیروم است.»

اتاق صنایع و معادن می‌گوید که تاکنون مشکلات کارخانه‌داران در بخش‌های کم‌بود برق و توزیع زمین برطرف نشده است و از امارت اسلامی می‌خواهد در این باره نیز توجه کند.

سخی احمد پیمان، معاون اول اتاق صنایع و معادن، گفت: «درباره برق، زمین و افزایش تعرفه‌ها جناب معین صاحب با ما همکار بوده است خواهان همکاری بیش‌تر در این زمینه استیم.»

عبدالجبار صافی، رییس انجمن صنعت‌کاران، گفت: «ما تعهد کرده‌ایم که در داخل کشور از طریق این کارخانه سیروم برسانیم و این عهد را به سر برسانیم.»

وزارت صنعت و تجارت اطمینان می‌دهد که از تمامی سرمایه‌گذاران در کشور پشتیبانی می‌کنند.

قدرت‌الله جمال، معین وزارت صنعت و تجارت، گفت:  «ما بالای تمام هم‌وطنان خود صدا می‌کنیم که دردهای ملت را علاج کنید خداوند این دارایی را که برای شما داده است بیاید در کشور سرمایه‌گذاری کنید روی هم‌وطنان خود.»

پیش از این وزارت صنعت و تجارت گفته بود کار روی ۳۹ پارک صنعتی در کشور جریان دارد و در حال حاضر افغانستان در ۵۰ قلم مواد به خود بسنده‌گی رسیده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره