Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بانک جهانی: پس از روی کارآمدن حکومت سرپرست، اقتصاد افغانستان رو به رکود است

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش‌اش می‌گوید که پس از روی کارآمدن حکومت سرپرست، اقتصاد افغانستان رو به رکود است.

این بانک در گزارش ماه اکتبراش افزوده که نرخ تورم در افغانستان کاهش یافته و باوجود کاهش قیمت کالاها از ماه اپریل سال روان بدینسو، مردم توان پرداخت آن را ندارند.

بربنیاد این گزارش، باوجودی که افزایش ارزش افغانی در برابر دالر و کاهش قیمت‌ها به افغان‌ها کمک کرده، اما فقر و بی‌کاری در میان زنان و جوانان همچنان پابرجاست.

در گزارش بانک جهانی همچنان آمده که سکتور مالی افغانستان با بی‌ثباتی روبه‌روست و از مشکلات نقدینگی رنج می‌برد.

در بخشی از گزارش بانک جهانی آمده است: «باوجودی که افزایش ارزش افغانی در برابر دالر و کاهش قیمت‌ها به افغان‌ها کمک کرده، اما فقر و بی‌کاری در میان زنان و جوانان همچنان پابرجاست.»

میر شکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «به خاطر کاهش بیکاری نیاز است تا دولت‌ها و نهادهای بین‌اللملی که در عرصه اقتصاد با کشورهای روبه توسعه کار می‌کنند روی توسعه زیر بناهای اقتصادی و همچنان افزایش رشد اقتصادی به خصوص سکتور خصوصی افغانستان و افزایش سرمایه گذاری توجه کنند.»

از سویی هم، شماری از باشندگان کابل می‌گویند که بی‌کاری چالش‌های آنان را بیش‌تر ساخته و از امارت اسلامی می‌خواهند تا زمینه کار را به آنان فراهم بسازد.

قدرت‌الله، باشنده کابل گفت: «خواست ما از امارت اسلامی این است که در جامعه برای ما زمینه کار را مهیا بسازد برای جوانان یک مقدار کارهای خوب برابر شود.»

شایسته گل، باشنده دیگر کابل گفت: «برای مردم باید زمینه کاری مساعد شود زمستان نزدیک است سردی زیاد می‌شود.»

در همین حال، وزارت اقتصاد می‌گوید که این وزارت تلاش می‌ورزد تا با راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ اقتصادی زمینه‌ی اشتغالزایی را به شهروندان کشور فراهم سازند.

عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد گفت: «برای کاهش بی‌کاری تلاش بر این است که با کشورهای جهان محدودیت وضع کرده را بردارد و پروژه‌های توسعه‌ای را آغاز کنند.»

این در حالی‌ست که گزارش‌های نهادهای گونه‌گون سازمان ملل متحد نشان می‌دهند که به علت فقر و بی‌کاری در افغانستان، بیش از ۲۹ میلیون تن به کمک‌های بشردوستانه در این کشور نیاز دارند.

بانک جهانی: پس از روی کارآمدن حکومت سرپرست، اقتصاد افغانستان رو به رکود است

این بانک در گزارش ماه اکتبراش افزوده که نرخ تورم در افغانستان کاهش یافته و باوجود کاهش قیمت کالاها از ماه اپریل سال روان بدینسو، مردم توان پرداخت آن را ندارند.

Thumbnail

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش‌اش می‌گوید که پس از روی کارآمدن حکومت سرپرست، اقتصاد افغانستان رو به رکود است.

این بانک در گزارش ماه اکتبراش افزوده که نرخ تورم در افغانستان کاهش یافته و باوجود کاهش قیمت کالاها از ماه اپریل سال روان بدینسو، مردم توان پرداخت آن را ندارند.

بربنیاد این گزارش، باوجودی که افزایش ارزش افغانی در برابر دالر و کاهش قیمت‌ها به افغان‌ها کمک کرده، اما فقر و بی‌کاری در میان زنان و جوانان همچنان پابرجاست.

در گزارش بانک جهانی همچنان آمده که سکتور مالی افغانستان با بی‌ثباتی روبه‌روست و از مشکلات نقدینگی رنج می‌برد.

در بخشی از گزارش بانک جهانی آمده است: «باوجودی که افزایش ارزش افغانی در برابر دالر و کاهش قیمت‌ها به افغان‌ها کمک کرده، اما فقر و بی‌کاری در میان زنان و جوانان همچنان پابرجاست.»

میر شکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «به خاطر کاهش بیکاری نیاز است تا دولت‌ها و نهادهای بین‌اللملی که در عرصه اقتصاد با کشورهای روبه توسعه کار می‌کنند روی توسعه زیر بناهای اقتصادی و همچنان افزایش رشد اقتصادی به خصوص سکتور خصوصی افغانستان و افزایش سرمایه گذاری توجه کنند.»

از سویی هم، شماری از باشندگان کابل می‌گویند که بی‌کاری چالش‌های آنان را بیش‌تر ساخته و از امارت اسلامی می‌خواهند تا زمینه کار را به آنان فراهم بسازد.

قدرت‌الله، باشنده کابل گفت: «خواست ما از امارت اسلامی این است که در جامعه برای ما زمینه کار را مهیا بسازد برای جوانان یک مقدار کارهای خوب برابر شود.»

شایسته گل، باشنده دیگر کابل گفت: «برای مردم باید زمینه کاری مساعد شود زمستان نزدیک است سردی زیاد می‌شود.»

در همین حال، وزارت اقتصاد می‌گوید که این وزارت تلاش می‌ورزد تا با راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ اقتصادی زمینه‌ی اشتغالزایی را به شهروندان کشور فراهم سازند.

عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد گفت: «برای کاهش بی‌کاری تلاش بر این است که با کشورهای جهان محدودیت وضع کرده را بردارد و پروژه‌های توسعه‌ای را آغاز کنند.»

این در حالی‌ست که گزارش‌های نهادهای گونه‌گون سازمان ملل متحد نشان می‌دهند که به علت فقر و بی‌کاری در افغانستان، بیش از ۲۹ میلیون تن به کمک‌های بشردوستانه در این کشور نیاز دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره