Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ستایش دکانداران و پیشه‌وران از معافیت مالیاتی از سوی امارت اسلامی

شماری از دکانداران و پیشه‌وران در پایتخت معافیت مالیات از سوی امارت اسلامی را می‌ستایند.

برخی از این دکانداران می‌گویند که به علت کم‌رنگ بودن فروشات و کرایه بلند دکان‌ها، آنان توان پرداخت مالیات را نداشتند.

روز گذشته، مسوولان در امارت اسلامی اعلام کردند که بر بنیاد فرمان رهبر امارت اسلامی، پس از این مالیات از کسبه‌کاران و دکاندارانی که تا دو میلیون افغانی در سال فروشات دارند، گرفته نمی‌شود.

نثار احمد دکاندار گفت: «سابق ماه پوره می‌شد ولی کرایه اش پوره نمی‌شد، سرگردانی بود. ما از این اقدام امارت اسلامی بسیار خوش هستیم.»

نور محمد دکاندار گفت: «سالانه ما با بسیار مشکلات ۶۵ هزار افغانی پرداخت می‌کردیم و حالا که معاف شده است بسیار خوش شدیم.»

از سوی دیگر، برخی دیگر از این دکانداران با آن‌که مالیات را حق دولت می‌دانند؛ اما بازهم خواستار کاهش بیش‌تر مالیات از سوی حکومت سرپرست هستند.

جوان مرد دکاندار گفت: «درست است که این حق دولت است و این دوباره بالای خودما مصرف می‌شود، در صورت که عاید باشد و ما پرداخت کنیم بسیار کار نیک است.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی معافیت مالیات از سوی مسوولان در امارت اسلامی را در افزایش درآمد کسبه‌کاران و تشویق شهروندان کشور به ایجاد تجارت‌های کوچک اثرگذار عنوان می‌کنند.

این در حالی‌ست که روز گذشته مسوولان در امارت اسلامی از بوجود آمدن کاهش مالیه اصناف، از صفر اعشاریه پنج درصد به صفر اعشاریه سه درصد، خبر دادند.

ستایش دکانداران و پیشه‌وران از معافیت مالیاتی از سوی امارت اسلامی

برخی از این دکانداران می‌گویند که به علت کم‌رنگ بودن فروشات و کرایه بلند دکان‌ها، آنان توان پرداخت مالیات را نداشتند.

تصویر بندانگشتی

شماری از دکانداران و پیشه‌وران در پایتخت معافیت مالیات از سوی امارت اسلامی را می‌ستایند.

برخی از این دکانداران می‌گویند که به علت کم‌رنگ بودن فروشات و کرایه بلند دکان‌ها، آنان توان پرداخت مالیات را نداشتند.

روز گذشته، مسوولان در امارت اسلامی اعلام کردند که بر بنیاد فرمان رهبر امارت اسلامی، پس از این مالیات از کسبه‌کاران و دکاندارانی که تا دو میلیون افغانی در سال فروشات دارند، گرفته نمی‌شود.

نثار احمد دکاندار گفت: «سابق ماه پوره می‌شد ولی کرایه اش پوره نمی‌شد، سرگردانی بود. ما از این اقدام امارت اسلامی بسیار خوش هستیم.»

نور محمد دکاندار گفت: «سالانه ما با بسیار مشکلات ۶۵ هزار افغانی پرداخت می‌کردیم و حالا که معاف شده است بسیار خوش شدیم.»

از سوی دیگر، برخی دیگر از این دکانداران با آن‌که مالیات را حق دولت می‌دانند؛ اما بازهم خواستار کاهش بیش‌تر مالیات از سوی حکومت سرپرست هستند.

جوان مرد دکاندار گفت: «درست است که این حق دولت است و این دوباره بالای خودما مصرف می‌شود، در صورت که عاید باشد و ما پرداخت کنیم بسیار کار نیک است.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی معافیت مالیات از سوی مسوولان در امارت اسلامی را در افزایش درآمد کسبه‌کاران و تشویق شهروندان کشور به ایجاد تجارت‌های کوچک اثرگذار عنوان می‌کنند.

این در حالی‌ست که روز گذشته مسوولان در امارت اسلامی از بوجود آمدن کاهش مالیه اصناف، از صفر اعشاریه پنج درصد به صفر اعشاریه سه درصد، خبر دادند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره