Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

آگاهان: حکومت باید از آب‌های کشور به درستی مدیریت کند

شماری از آگاهان امور اقتصادی از دست رفتن فرصت‌های آبی در شمال کشور را به زیان کشورمی‌دانند و می‌گویند که بی پروایی حکومت در این بخش سبب معضل بزرگ در آینده خواهد شد.

آنان با انتقاد ازحکومت می‌گویند که درحال حاضرحتی یک سیاست روشن درقبال آب های روان کشوروجود ندارد.

آذرخش حافظی، کارشناس اموراقتصاد جهانی می‌گوید: «حکومت درکنار اینکه برای مسائل تدارکاتی وپروژه های مهم کار می‌کند باید اداره آب آفغانستان را نیز بسازد تا مشکلات دراین بخش نیزحل شوند.»

بر اساس آمارها، افغانستان سالانه به گونۀ میانگین بیش از بیست میلیارد مترمعکب آب در حوزه آبی آمو دریا دارد، اما حکومت افغانستان تا کنون نتوانسته است با ایجاد بندها آب این حوزه را مدیریت کند.

مسؤلان وزارت انرژی وآب می‌گویند که برای ساخت بندها درحوزه دریای آمو، به بودجه هنگفت نیازاست.
 
آنان می‌گویند که  وزارت انرژی و آب برنامه‌یی را طرح ریزی کرده است که بربنیاد آن در پنج سال آینده چندین آبراه از دریای آمو به پنج ولایت کشور کشیده خواهند شد.

حوزه دریایی آمو با داشتن بیش از بیست میلیارد مترمکعب آب، درحدود نیمی از آب‌های روان کشور را درخود دارد، اما درحال حاضر بیشترین آب‌های این حوزه به کشورهای آسیای میانه میریزد.

اما وزارت انرژی وآب هرچند ساخت بندها برآب های روان درشمال کشوررا بسیارپرهزینه میدانند اما می‌گویند که این وزارت تلاش دارد با عملی ساختن شماری از برنامه‌ها با کمک بانک توسعه آسیایی تا پنج سال آینده شماری ازکانال‌های بزرگ را از دریای آمو به ولایت بدخشان تخار،کندز،بغلان وبامیان بکشند.

بصیر عظیمی، معین مالی واداری وزارت انرژی وآب گفت: «ما برنامه های را داریم که بتوانیم استفاده لازم ازآب های ما درشمال کشورکنم اماشما میدانید که برای ساخت بند ها هزینه های گذاف نیازاست تا آنرا بدست آریم.»

گذشته از این که افغانستان ازظرفیت‌های آبی اش درشمال کشوراستفاده کرده نمیتواند بل به گفته مسوولان وزارت انرژی وآب،این وزارت ناگذیراست که برای تحکیم سواحل دریای آمو وجلوگری ازسیلاب های ناشی ازآبخیزی های این دریا درمناطق مرزی، سالانه بیش از سه میلیون دالرهزینه کند.

آگاهان: حکومت باید از آب‌های کشور به درستی مدیریت کند

براساس آمارها، افغانستان سالانه به گونۀ میانگین بیش از ۲۰ میلیارد مترمعکب آب در حوزۀ آبی آمو دریا دارد. به گفتۀ آگاهان، این آب‌ها تا کنون به درستی مدیریت نشده‌اند.

Thumbnail

شماری از آگاهان امور اقتصادی از دست رفتن فرصت‌های آبی در شمال کشور را به زیان کشورمی‌دانند و می‌گویند که بی پروایی حکومت در این بخش سبب معضل بزرگ در آینده خواهد شد.

آنان با انتقاد ازحکومت می‌گویند که درحال حاضرحتی یک سیاست روشن درقبال آب های روان کشوروجود ندارد.

آذرخش حافظی، کارشناس اموراقتصاد جهانی می‌گوید: «حکومت درکنار اینکه برای مسائل تدارکاتی وپروژه های مهم کار می‌کند باید اداره آب آفغانستان را نیز بسازد تا مشکلات دراین بخش نیزحل شوند.»

بر اساس آمارها، افغانستان سالانه به گونۀ میانگین بیش از بیست میلیارد مترمعکب آب در حوزه آبی آمو دریا دارد، اما حکومت افغانستان تا کنون نتوانسته است با ایجاد بندها آب این حوزه را مدیریت کند.

مسؤلان وزارت انرژی وآب می‌گویند که برای ساخت بندها درحوزه دریای آمو، به بودجه هنگفت نیازاست.
 
آنان می‌گویند که  وزارت انرژی و آب برنامه‌یی را طرح ریزی کرده است که بربنیاد آن در پنج سال آینده چندین آبراه از دریای آمو به پنج ولایت کشور کشیده خواهند شد.

حوزه دریایی آمو با داشتن بیش از بیست میلیارد مترمکعب آب، درحدود نیمی از آب‌های روان کشور را درخود دارد، اما درحال حاضر بیشترین آب‌های این حوزه به کشورهای آسیای میانه میریزد.

اما وزارت انرژی وآب هرچند ساخت بندها برآب های روان درشمال کشوررا بسیارپرهزینه میدانند اما می‌گویند که این وزارت تلاش دارد با عملی ساختن شماری از برنامه‌ها با کمک بانک توسعه آسیایی تا پنج سال آینده شماری ازکانال‌های بزرگ را از دریای آمو به ولایت بدخشان تخار،کندز،بغلان وبامیان بکشند.

بصیر عظیمی، معین مالی واداری وزارت انرژی وآب گفت: «ما برنامه های را داریم که بتوانیم استفاده لازم ازآب های ما درشمال کشورکنم اماشما میدانید که برای ساخت بند ها هزینه های گذاف نیازاست تا آنرا بدست آریم.»

گذشته از این که افغانستان ازظرفیت‌های آبی اش درشمال کشوراستفاده کرده نمیتواند بل به گفته مسوولان وزارت انرژی وآب،این وزارت ناگذیراست که برای تحکیم سواحل دریای آمو وجلوگری ازسیلاب های ناشی ازآبخیزی های این دریا درمناطق مرزی، سالانه بیش از سه میلیون دالرهزینه کند.

هم‌رسانی کنید