Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش تولیدات ماهی و شکایت فارم‌دارن از نبود بازار مناسب

شماری از صاحبان فارم‌های ماهی پروری در کشور می‌گویند که با وجود افزایش روز افزون تولیدات ماهی برای آنان بازار مناسب وجود نه دارد و از حکومت می‌خواهند تا برای فرآورده‌های شان بازاریابی کند.

این فارم داران در حالی از نبود بازارهای مناسب شکایت می‌کند که فعلآ ۲۳۵۰ فارم ماهی پروری در کشور وجود دارد تقاضا به گوشت ماهی دربازارهای کشور،نسبت به گذشته افزایش یافته اند.

رسول خان، یک فارم دار گفت:«ما امیدوار استیم که این کار به نفع ماست وبا این کار بسیار مشکلات ما حل خواهد شد.»

در همین حال، وزارت زراعت وآبیاری می‌گوید که تنها درسال روان هجری خورشید ۳۵۰ فارم ماهی پروری دربخش‌های گونه‌گون کشور ایجاد شده  و سالانه بیش از ۱۱۵۰۰ تُن گوشت ماهی تولید می‌کند.

مسوولان  این وزارت می‌گوید که با نهایی سازی طرح توسعه ماهی پروری در کشور قرار است سرمایه گذاری‌ها در این بخش بیشترشوند.

احمدی ضیاء فیض یار، مسوول برسی فنی پروژه‌های پرورش ماهی وزارت زراعت و آبیاری گفت:« در۳۴ ولایت افغانستان ما میتوانیم که فارم‌ها در ولسوالی‌ها احداث کنیم، تا این که مشکلات رفع شود و به مردم زمینه کار مساعد شود. و یک تولید گوشت پروتین با کیفیت تولید شود.»

سخنگوی وزارت زراعت می گوید که ۴۵ میلیون افغانی را برای ایجاد فارم‌های ماهی پروری و تکثیر ماهی درنظر گرفته اند.

بربنیاد اطلاعات داده شده قرار است درسال آینده هجری خورشیدی چهار فارم بزرگ تکثیر ماهی ازسوی بخش خصوصی درکشورنیز ایجاد شوند.

اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری گفت: « وزارت زراعت روی ساخت فارم‌های ماهی کار می‌کند تا ما بتوانیم ظرفیت تولید چوچه ماهی را در افغانستان  افزایش بدهیم و از این طریق بتوانیم کسانیکه سرمایه گذاری می‌کند و فارم‌ها ایجاد می‌کنند... و چوچه ماهی را به سکتور خصوصی تامین بکنیم.»

بربنیاد آمارهای داده شده وزارت زراعت افغانستان سالانه به بیش از ۳۶۰ هزار تُن گوشت ماهی نیاز دارد و در حال حاضر بخشی زیادی آن ازبیرون وارد میشود.

افزایش تولیدات ماهی و شکایت فارم‌دارن از نبود بازار مناسب

سخنگوی وزارت زراعت می‌گوید که با نهایی سازی طرح توسعه ماهی پروری در کشور قرار است سرمایه گذاری‌ها در این بخش بیشترشوند.

تصویر بندانگشتی

شماری از صاحبان فارم‌های ماهی پروری در کشور می‌گویند که با وجود افزایش روز افزون تولیدات ماهی برای آنان بازار مناسب وجود نه دارد و از حکومت می‌خواهند تا برای فرآورده‌های شان بازاریابی کند.

این فارم داران در حالی از نبود بازارهای مناسب شکایت می‌کند که فعلآ ۲۳۵۰ فارم ماهی پروری در کشور وجود دارد تقاضا به گوشت ماهی دربازارهای کشور،نسبت به گذشته افزایش یافته اند.

رسول خان، یک فارم دار گفت:«ما امیدوار استیم که این کار به نفع ماست وبا این کار بسیار مشکلات ما حل خواهد شد.»

در همین حال، وزارت زراعت وآبیاری می‌گوید که تنها درسال روان هجری خورشید ۳۵۰ فارم ماهی پروری دربخش‌های گونه‌گون کشور ایجاد شده  و سالانه بیش از ۱۱۵۰۰ تُن گوشت ماهی تولید می‌کند.

مسوولان  این وزارت می‌گوید که با نهایی سازی طرح توسعه ماهی پروری در کشور قرار است سرمایه گذاری‌ها در این بخش بیشترشوند.

احمدی ضیاء فیض یار، مسوول برسی فنی پروژه‌های پرورش ماهی وزارت زراعت و آبیاری گفت:« در۳۴ ولایت افغانستان ما میتوانیم که فارم‌ها در ولسوالی‌ها احداث کنیم، تا این که مشکلات رفع شود و به مردم زمینه کار مساعد شود. و یک تولید گوشت پروتین با کیفیت تولید شود.»

سخنگوی وزارت زراعت می گوید که ۴۵ میلیون افغانی را برای ایجاد فارم‌های ماهی پروری و تکثیر ماهی درنظر گرفته اند.

بربنیاد اطلاعات داده شده قرار است درسال آینده هجری خورشیدی چهار فارم بزرگ تکثیر ماهی ازسوی بخش خصوصی درکشورنیز ایجاد شوند.

اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری گفت: « وزارت زراعت روی ساخت فارم‌های ماهی کار می‌کند تا ما بتوانیم ظرفیت تولید چوچه ماهی را در افغانستان  افزایش بدهیم و از این طریق بتوانیم کسانیکه سرمایه گذاری می‌کند و فارم‌ها ایجاد می‌کنند... و چوچه ماهی را به سکتور خصوصی تامین بکنیم.»

بربنیاد آمارهای داده شده وزارت زراعت افغانستان سالانه به بیش از ۳۶۰ هزار تُن گوشت ماهی نیاز دارد و در حال حاضر بخشی زیادی آن ازبیرون وارد میشود.

هم‌رسانی کنید