تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

افزایش علاقه‌مندی به سرمایه‌گذاری داخلی در سایۀ تهدیدات امنیتی

شماری ازکارخانه داران که نتوانسته اند برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی شان درپارک‌های صنعتی زمین به دست آروند، در گوشه‌یی ازپایتخت  در یک بخش رهایشی و بدون دست رسی به هرگونه امکانات، کارخانه‌های تولیدی ایجاد کرده اند و در اقتصاد کشور نقش ایفا می‌کنند. 

این کارخانه داران ازحکومت می‌خواهند که برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر تلاش نماید.

آنان می‌گویند که با وجود مشکلات وناامنی‌ها درکشور،هنوزهم علاقه‌مندی به  سرمایه گذاری‌های داخلی چشمگیراست.

ارغنده بالا یا مرزمیان ولایت‌های کابل و وردک است یکی از جاهایست که  همین اکنون درمیان خانه‌های رهایشی دها کارخانه فعالیت می‌نمایند. 

این کارخانه داران می‌گویند با آنکه حکومت نتوانسته است برای ساخت کارخانه ها زمین بدهد، با امکانات اندکی که دردست داشته اند، زمین خریده کرده اند ویا برزمین های کرایی کارخانه ساخته اند.

لیاقت  یکتن ازمسوولان کارخانه سنگ مرمر درارغنده بالا گفته است:"ما ناگذیردراینجا کارخانه ساختیم درزمین شخصی چون زمین برای ما داده نشد اما ما خرسند هستیم اکنون ازرونق کارمان هرچند هنوزهم مشکلات است."

این کارخانه داران با دشواری های بزرگی روبه رواستند ، اما درکنار اینکه ازرونق کاروبارشان خرسند اند، می‌گویند که توانسته اند به شماری ازمردم بیکار نیزکار بدهند.

آنان میگویندکه علاقمندی به سرمایه گذاری‌ها بسیار است و اگر حکومت ازسرمایه گذاران حمایت کند، صادرات کشوربه گونهء چشمگیری افزایش خواهند یافت.

عبداللطیف، کارخانه دار گفته است:" همۀ کارخانه داران دراینجا مشکلات دارند باید حکومت حمایت کند مارا چون ما هستیم که زمینه های کاررا فراهم میسازیم برای مردم ."

محمد رضا یکتن ازکارگران کارخانه سنگ مرمر دراین محل است وی که ازکارکردن دراین کارخانه خرسند است حمایت ازکارخانه داران را برای ایجاد کاردرکشورمهم می‌داند.

وی گفت:" اگر حکومت کارخانه‌های زیاد را ایجاد کند به یقین که زمینه ها ی بیشترکاربرای مردم فراهم میشود."

درهمین حال وزارت تجارت وصنایع می‌گوید که این وزارت برای حل کبمودزمین برای ساخت کارخانه ها قراراست یک پارک بزرگ صنعتی را درکابل بسازد.

درحال حاضردرمنطقۀ ارغنده بالا درحدود چهل کارخانه  ساخته شده اند وروزانه تولیدات این کارخانه‌ها تا بازارهای کشورمیرسند، این کارخانه داران ازحکومت امنیت وحمایت ازتولیدات شان را آرزودارند.
 

افزایش علاقه‌مندی به سرمایه‌گذاری داخلی در سایۀ تهدیدات امنیتی

این کارخانه داران می‌گویند با آنکه حکومت نتوانسته است برای ساخت کارخانه ها زمین بدهد، با امکانات اندکی که دردست داشته اند، زمین خریده کرده اند ویا برزمین های کرایی کارخانه ساخته اند.

Thumbnail

شماری ازکارخانه داران که نتوانسته اند برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی شان درپارک‌های صنعتی زمین به دست آروند، در گوشه‌یی ازپایتخت  در یک بخش رهایشی و بدون دست رسی به هرگونه امکانات، کارخانه‌های تولیدی ایجاد کرده اند و در اقتصاد کشور نقش ایفا می‌کنند. 

این کارخانه داران ازحکومت می‌خواهند که برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر تلاش نماید.

آنان می‌گویند که با وجود مشکلات وناامنی‌ها درکشور،هنوزهم علاقه‌مندی به  سرمایه گذاری‌های داخلی چشمگیراست.

ارغنده بالا یا مرزمیان ولایت‌های کابل و وردک است یکی از جاهایست که  همین اکنون درمیان خانه‌های رهایشی دها کارخانه فعالیت می‌نمایند. 

این کارخانه داران می‌گویند با آنکه حکومت نتوانسته است برای ساخت کارخانه ها زمین بدهد، با امکانات اندکی که دردست داشته اند، زمین خریده کرده اند ویا برزمین های کرایی کارخانه ساخته اند.

لیاقت  یکتن ازمسوولان کارخانه سنگ مرمر درارغنده بالا گفته است:"ما ناگذیردراینجا کارخانه ساختیم درزمین شخصی چون زمین برای ما داده نشد اما ما خرسند هستیم اکنون ازرونق کارمان هرچند هنوزهم مشکلات است."

این کارخانه داران با دشواری های بزرگی روبه رواستند ، اما درکنار اینکه ازرونق کاروبارشان خرسند اند، می‌گویند که توانسته اند به شماری ازمردم بیکار نیزکار بدهند.

آنان میگویندکه علاقمندی به سرمایه گذاری‌ها بسیار است و اگر حکومت ازسرمایه گذاران حمایت کند، صادرات کشوربه گونهء چشمگیری افزایش خواهند یافت.

عبداللطیف، کارخانه دار گفته است:" همۀ کارخانه داران دراینجا مشکلات دارند باید حکومت حمایت کند مارا چون ما هستیم که زمینه های کاررا فراهم میسازیم برای مردم ."

محمد رضا یکتن ازکارگران کارخانه سنگ مرمر دراین محل است وی که ازکارکردن دراین کارخانه خرسند است حمایت ازکارخانه داران را برای ایجاد کاردرکشورمهم می‌داند.

وی گفت:" اگر حکومت کارخانه‌های زیاد را ایجاد کند به یقین که زمینه ها ی بیشترکاربرای مردم فراهم میشود."

درهمین حال وزارت تجارت وصنایع می‌گوید که این وزارت برای حل کبمودزمین برای ساخت کارخانه ها قراراست یک پارک بزرگ صنعتی را درکابل بسازد.

درحال حاضردرمنطقۀ ارغنده بالا درحدود چهل کارخانه  ساخته شده اند وروزانه تولیدات این کارخانه‌ها تا بازارهای کشورمیرسند، این کارخانه داران ازحکومت امنیت وحمایت ازتولیدات شان را آرزودارند.
 

هم‌رسانی کنید