تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش هفتاد درصدی بهای زعفران در بازارهای افغانستان

اتحادیۀ ملی زعفران کاران کشور، می‌گوید که پس از افزایش صادرات زعفران به بازارهای جهانی، بهای هر کیلوگرام زعفران دربازارهای کشور از چهل‌هزار افغانی  به هفتادهزار افغانی افزایش یافته‌است.

به گفتۀ مسؤولان این اتحادیه عرضۀ زعفران کشور در بازارهای داخلی کاهش چشم‌گیری داشته داشته‌است.

ناصر عظیمی، عضو اتحادیه ملی زعفران‌‎کاران در این باره گفت: «بهای زعفران هنگامی که از چهل‌هزار افغانی به شصت وپنج‌هزار افغانی تا هفتادهزار افغانی رسیده‌است؛ بدون شک علت آن افزایش صادرات بوده است. فعلأ چون عرضه به بازار کم است از همین رو بهای زعفران افزایش یافته‌است.»

این اتحادیه می‌پذیرد که اکنون هم زعفران ایران با شیوه‌های گونه گون وارد افغانستان می‌شود.

هنوز روشن نیست که چه مقدار از شانزده تُن زعفرانی‌که پارسال در کشور برداشت شده بود، به بازارهای داخلی عرضه شده‌است. اما وزارت زراعت و آبیاری می‌گوید که بیش از چهارده تُن از این زعفران تا کنون به خارج صادرشده‌است.

اکبر رستمی، سخن‌گوی وزارت زراعت و آبیاری بیان داشت: «از تولید شانزده متریک تن زعفران سال ۱۳۹۷تاکنون بیش از نود درصد آن به کشورهای گونه گون دنیا صادر شده. این نشان می‌دهد که زعفران افغانستان، بازار خوب در بازارهای منطقه‌یی و جهانی دارد.»

از سویی هم، بربنیاد اطلاعات اتحادیۀ ملی زعفران‌کاران در حال حاضر بهای زعفران دربازارهای جهانی مناسب نیست.

شماری از آگاهان امور اقتصادی می‌گویند که در حال حاضر خرید و فروش زعفران ایران در شماری ازبازارهای کشورهای منطقه سبب شده‌است که امسال بازار زعفران از وضیعت مناسبی برخوردار نباشد.

شفیع صمیم، آگاه امور اقتصادی بیان داشت: «به علت این‌که بزرگترین تولید کننده زعفران دنیا ایران است، ایران از راه‌های گونه گون می‌خواهد که شرایط صادرات غیرقانونی یا قاچاق زعفران را فراهم بکند تا این‌که بتواند با استفاده از ابزارهای گونه گون شامل بازارهای جهانی شود و بازارهای جهانی را در دست داشته باشد.»

آمارهای وزارت زراعت و آبیاری نشان می‌دهند که در چهار ماه نخست سال وران میلادی به ارزش بیش از بیست و پنج میلیون دالر زعفران افغانستان به هفده کشور جهان صادر شده است.
در حال حاضر هند وعربستان سعودی از بزرگترین خریداران زعفران کشور استند.

افزایش هفتاد درصدی بهای زعفران در بازارهای افغانستان

وزارت زراعت وآبیاری میگوید که درحدود چهارماه گذشته نود درصد از زعفران کشوربه بیرون صادرشده است.

تصویر بندانگشتی

اتحادیۀ ملی زعفران کاران کشور، می‌گوید که پس از افزایش صادرات زعفران به بازارهای جهانی، بهای هر کیلوگرام زعفران دربازارهای کشور از چهل‌هزار افغانی  به هفتادهزار افغانی افزایش یافته‌است.

به گفتۀ مسؤولان این اتحادیه عرضۀ زعفران کشور در بازارهای داخلی کاهش چشم‌گیری داشته داشته‌است.

ناصر عظیمی، عضو اتحادیه ملی زعفران‌‎کاران در این باره گفت: «بهای زعفران هنگامی که از چهل‌هزار افغانی به شصت وپنج‌هزار افغانی تا هفتادهزار افغانی رسیده‌است؛ بدون شک علت آن افزایش صادرات بوده است. فعلأ چون عرضه به بازار کم است از همین رو بهای زعفران افزایش یافته‌است.»

این اتحادیه می‌پذیرد که اکنون هم زعفران ایران با شیوه‌های گونه گون وارد افغانستان می‌شود.

هنوز روشن نیست که چه مقدار از شانزده تُن زعفرانی‌که پارسال در کشور برداشت شده بود، به بازارهای داخلی عرضه شده‌است. اما وزارت زراعت و آبیاری می‌گوید که بیش از چهارده تُن از این زعفران تا کنون به خارج صادرشده‌است.

اکبر رستمی، سخن‌گوی وزارت زراعت و آبیاری بیان داشت: «از تولید شانزده متریک تن زعفران سال ۱۳۹۷تاکنون بیش از نود درصد آن به کشورهای گونه گون دنیا صادر شده. این نشان می‌دهد که زعفران افغانستان، بازار خوب در بازارهای منطقه‌یی و جهانی دارد.»

از سویی هم، بربنیاد اطلاعات اتحادیۀ ملی زعفران‌کاران در حال حاضر بهای زعفران دربازارهای جهانی مناسب نیست.

شماری از آگاهان امور اقتصادی می‌گویند که در حال حاضر خرید و فروش زعفران ایران در شماری ازبازارهای کشورهای منطقه سبب شده‌است که امسال بازار زعفران از وضیعت مناسبی برخوردار نباشد.

شفیع صمیم، آگاه امور اقتصادی بیان داشت: «به علت این‌که بزرگترین تولید کننده زعفران دنیا ایران است، ایران از راه‌های گونه گون می‌خواهد که شرایط صادرات غیرقانونی یا قاچاق زعفران را فراهم بکند تا این‌که بتواند با استفاده از ابزارهای گونه گون شامل بازارهای جهانی شود و بازارهای جهانی را در دست داشته باشد.»

آمارهای وزارت زراعت و آبیاری نشان می‌دهند که در چهار ماه نخست سال وران میلادی به ارزش بیش از بیست و پنج میلیون دالر زعفران افغانستان به هفده کشور جهان صادر شده است.
در حال حاضر هند وعربستان سعودی از بزرگترین خریداران زعفران کشور استند.

هم‌رسانی کنید