تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

افغانستان بدترین کشور در مبارزه با پولشویی شناخته شد

در رده‌بندی امسال انستتیوت حکومت داری بازل سویس، افغانستان بدترین کشور در مبارزه با پولشویی و تمویل هراس افگنی شناخته شده‌است.

انستتیوت حکومت داری بازل، با بررسی چارچوب‌های قانونی مبارزه با پولشویی و تمویل هراس‌افگنی، رشوه و فساد، شفافیت در بخش‌های مالی و خطرهای سیاسی همه ساله
این بررسی را انجام می‌دهد. 

پارسال افغانستان در رده چهارم این فهرست قرار داشت.

افغانستان پیش از این در سال ۱۳۹۲نیز بدترین کشور در مبارزه با پولشویی و تمویل هراس‌افگنی شناخته شده بود.

آگاهان امور بانکداری با نگرانی از قرار گرفتن افغانستان در صدر فهرست کشورهای آسیب‌پذیر از رهگذر پولشویی و تمویل هراس‎افگنی، می‌گویند که با گذشت هر روز خطر جا گرفتن دوبارۀ افغانستان در فهرست خاکستری گروۀ اقدامات مالی جهان بیشتر می‎شود.

سلیم توفان، آگاه امور بانکداری بیان داشت: «در هژده سال گذشته بانک مرکزی باید کارهایی را انجام می‌داد که نداد. کم کاری بانک مرکزی است که امروز تنها ۱۲.۵ درصد مردم از بانک‌ها استفاده می‌کنند و متباقی از سیستم غیررسمی صرافی استفاده می‌کنند.»

به باور آگاهان امور بانکداری، ناکامی حکومت افغانستان به ویژه بانک مرکزی در مبارزه با پولشویی، نه تنها بانکداری کشور را بل ثبات سیاسی کشور را نیز به مخاطره انداخته‌است.

فرشید حکیم‌یار، آگاه امور بانکداری اظهار داشت: «این پول‌ها باعث می‌شوند که گروه‌های هراس‌افگن از این طریق اکمال شوند و در مجموع ثبات سیاسی و نظامی افغانستان را به مخاطره بی‌اندازند.»

دیده‌بان شفافیت افغانستان، گسترده‌گی پولشویی را در کشور بیانگر ناکامی بانک مرکزی می‌داند.

ناصر تیموری، پژوهشگر دیده‌بان شفافیت افغانستان گفت: «گسترده‌گی اقتصاد غیرقانونی و پولشویی بیانگر ناکامی نظام مالی افغانستان و بانک مرکزی است. این وضعیت زمینه را برای فساد بیشتر فراهم ساخته‌است.»

بانک مرکزی در پاسخ به این همه، ما را به صفحه انترنتی واحد استخبارات مالی این بانک راجع ساخت که آخرین گزارش آن به پنج حمل امسال بر می‌گردد و به‌نظر می‌رسد که در ماه‌های پسین این بانک هیچ کاکرد و دست‌آوردی در بخش مبارزه با پولشویی و تمویل هراس‌افگنی ندارد.

افغانستان بدترین کشور در مبارزه با پولشویی شناخته شد

Thumbnail

در رده‌بندی امسال انستتیوت حکومت داری بازل سویس، افغانستان بدترین کشور در مبارزه با پولشویی و تمویل هراس افگنی شناخته شده‌است.

انستتیوت حکومت داری بازل، با بررسی چارچوب‌های قانونی مبارزه با پولشویی و تمویل هراس‌افگنی، رشوه و فساد، شفافیت در بخش‌های مالی و خطرهای سیاسی همه ساله
این بررسی را انجام می‌دهد. 

پارسال افغانستان در رده چهارم این فهرست قرار داشت.

افغانستان پیش از این در سال ۱۳۹۲نیز بدترین کشور در مبارزه با پولشویی و تمویل هراس‌افگنی شناخته شده بود.

آگاهان امور بانکداری با نگرانی از قرار گرفتن افغانستان در صدر فهرست کشورهای آسیب‌پذیر از رهگذر پولشویی و تمویل هراس‎افگنی، می‌گویند که با گذشت هر روز خطر جا گرفتن دوبارۀ افغانستان در فهرست خاکستری گروۀ اقدامات مالی جهان بیشتر می‎شود.

سلیم توفان، آگاه امور بانکداری بیان داشت: «در هژده سال گذشته بانک مرکزی باید کارهایی را انجام می‌داد که نداد. کم کاری بانک مرکزی است که امروز تنها ۱۲.۵ درصد مردم از بانک‌ها استفاده می‌کنند و متباقی از سیستم غیررسمی صرافی استفاده می‌کنند.»

به باور آگاهان امور بانکداری، ناکامی حکومت افغانستان به ویژه بانک مرکزی در مبارزه با پولشویی، نه تنها بانکداری کشور را بل ثبات سیاسی کشور را نیز به مخاطره انداخته‌است.

فرشید حکیم‌یار، آگاه امور بانکداری اظهار داشت: «این پول‌ها باعث می‌شوند که گروه‌های هراس‌افگن از این طریق اکمال شوند و در مجموع ثبات سیاسی و نظامی افغانستان را به مخاطره بی‌اندازند.»

دیده‌بان شفافیت افغانستان، گسترده‌گی پولشویی را در کشور بیانگر ناکامی بانک مرکزی می‌داند.

ناصر تیموری، پژوهشگر دیده‌بان شفافیت افغانستان گفت: «گسترده‌گی اقتصاد غیرقانونی و پولشویی بیانگر ناکامی نظام مالی افغانستان و بانک مرکزی است. این وضعیت زمینه را برای فساد بیشتر فراهم ساخته‌است.»

بانک مرکزی در پاسخ به این همه، ما را به صفحه انترنتی واحد استخبارات مالی این بانک راجع ساخت که آخرین گزارش آن به پنج حمل امسال بر می‌گردد و به‌نظر می‌رسد که در ماه‌های پسین این بانک هیچ کاکرد و دست‌آوردی در بخش مبارزه با پولشویی و تمویل هراس‌افگنی ندارد.

هم‌رسانی کنید