Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

افغانستان عضو دایمی بانک زیرساخت‎ها و سرمایه گذاری‎های آسیا شد

وزارت مالیه می‎گوید، افغانستان سند عضویت دایمی بانک زیرساخت‎ها و سرمایه گذاری های آسیا را به دست آورده است.

محمد آقا کوهستانی، معین وزارت مالیه می‎گوید که در حاشیۀ نشست سالانۀ بانک جهانی،  وزیر مالیه با مسؤولان بانک زیرساخت‎ها و سرمایه گذاری‎های آسیا، روی پیشرفت کار افغانستان در کار پروژه‎های توسعه یی در منطقه، گفت وگو کرده است و قرار شده در آینده های نزدیک رییس بانک زیرساخت‏ها و سرمایه گذاری‏های آسیا به افغانستان بیاید.

آقای کوهستانی در این باره گفت: «در حاشیۀ نشست سالانۀ بانک جهانی وزیر مالیه کشور که برای اشتراک در این نشست به واشنگتن دی سی رفته است، سند عضویت دایمی افغانستان را در این بانک بدست آورد.»

در همین حال، شماری از آگاهان اقتصاد شامل شدن افغانستان را در بانک زیرساخت‏ها و سرمایه گذاری‎های آسیا، برای تمویل پروژه‎های بزرگ کشور مهم می‌دانند.

آنان می‎گویند که افغانستان باید از فرصت های موجود این بانک استفاده کند.

حسیب الله موحد، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل بیان داشت: «استفاده از فرصت‏های بانک سرمایه گذاری‎ها در زیرساخت های آسیا برمی گردد به برنامه ریزی های ما و تلاش های حکومت افغانستان که چگونه از این فرصت طلایی استفاده لازم کند.»

بانک زیرساخت‏ها و سرمایه گذاری‏های آسیا که رقیب بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی گفته می‎شود، از سوی رییس جمهور چین با سرمایه گذاری صد میلیارد دالر ایجاد شد.

هدف از ایجاد این بانک، فراهم سازی کمک های مالی برای ساخت جاده ها، راه های آهن، فرودگاه ها و دیگر پروژه های زیربنایی در آسیا است.

مجتمع بانک زیرساخت‎ها و سرمایه گذاری‎های آسیا در نشست سالانه اش بشمول افغانستان درخواستی‎های عضویت سیزده کشور جهان را پذیرفته است.

افغانستان عضو دایمی بانک زیرساخت‎ها و سرمایه گذاری‎های آسیا شد

مسؤولان وزارت مالیه می‎گویند که در حاشیۀ نشست سالانه بانک جهانی در واشنگتن دی سی، افغانستان سند عضویت دایمی بانک زیرساخت‎ها و سرمایه گذاری‎های آسیا را دریافت کرده است.

Thumbnail

وزارت مالیه می‎گوید، افغانستان سند عضویت دایمی بانک زیرساخت‎ها و سرمایه گذاری های آسیا را به دست آورده است.

محمد آقا کوهستانی، معین وزارت مالیه می‎گوید که در حاشیۀ نشست سالانۀ بانک جهانی،  وزیر مالیه با مسؤولان بانک زیرساخت‎ها و سرمایه گذاری‎های آسیا، روی پیشرفت کار افغانستان در کار پروژه‎های توسعه یی در منطقه، گفت وگو کرده است و قرار شده در آینده های نزدیک رییس بانک زیرساخت‏ها و سرمایه گذاری‏های آسیا به افغانستان بیاید.

آقای کوهستانی در این باره گفت: «در حاشیۀ نشست سالانۀ بانک جهانی وزیر مالیه کشور که برای اشتراک در این نشست به واشنگتن دی سی رفته است، سند عضویت دایمی افغانستان را در این بانک بدست آورد.»

در همین حال، شماری از آگاهان اقتصاد شامل شدن افغانستان را در بانک زیرساخت‏ها و سرمایه گذاری‎های آسیا، برای تمویل پروژه‎های بزرگ کشور مهم می‌دانند.

آنان می‎گویند که افغانستان باید از فرصت های موجود این بانک استفاده کند.

حسیب الله موحد، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل بیان داشت: «استفاده از فرصت‏های بانک سرمایه گذاری‎ها در زیرساخت های آسیا برمی گردد به برنامه ریزی های ما و تلاش های حکومت افغانستان که چگونه از این فرصت طلایی استفاده لازم کند.»

بانک زیرساخت‏ها و سرمایه گذاری‏های آسیا که رقیب بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی گفته می‎شود، از سوی رییس جمهور چین با سرمایه گذاری صد میلیارد دالر ایجاد شد.

هدف از ایجاد این بانک، فراهم سازی کمک های مالی برای ساخت جاده ها، راه های آهن، فرودگاه ها و دیگر پروژه های زیربنایی در آسیا است.

مجتمع بانک زیرساخت‎ها و سرمایه گذاری‎های آسیا در نشست سالانه اش بشمول افغانستان درخواستی‎های عضویت سیزده کشور جهان را پذیرفته است.

هم‌رسانی کنید