تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: بازارهای فوریکس در افغانستان

دربیش از چهارده سال گذشته کسانی که در افغانستان  دربازارهای "فوریکس" سرمایه گذاری کرده اند صدها میلیون دالر زیان دیده اند و به گفته این افراد میلیارد ها دالر به همین بهانه به بیرون ازکشورکشیده شده اند.

شماری ازصرافان می‌گویند که از چهارده سال بدینسو تا کنون بازار"فوریکس" در کشور فعال است و بانک مرکزی با آنکه از بی نظمی‌ها و فریبکاری‌ها در این بازارها آگهی داشت، دراین باره هیچ اقدامی نکرده است.

دراین برنامه گرداننده شگوفه دانش با مهدی فیض الهی، آگاه مسایل فور اکس در افغانستان بحث کرده است.

بازرگانی

بازار: بازارهای فوریکس در افغانستان

بانک مرکزی می‌گوید که به چنین فعالیت‌ها نه جواز داده است و نه نظارتی بر آن دارد.

Thumbnail

دربیش از چهارده سال گذشته کسانی که در افغانستان  دربازارهای "فوریکس" سرمایه گذاری کرده اند صدها میلیون دالر زیان دیده اند و به گفته این افراد میلیارد ها دالر به همین بهانه به بیرون ازکشورکشیده شده اند.

شماری ازصرافان می‌گویند که از چهارده سال بدینسو تا کنون بازار"فوریکس" در کشور فعال است و بانک مرکزی با آنکه از بی نظمی‌ها و فریبکاری‌ها در این بازارها آگهی داشت، دراین باره هیچ اقدامی نکرده است.

دراین برنامه گرداننده شگوفه دانش با مهدی فیض الهی، آگاه مسایل فور اکس در افغانستان بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید