تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: بررسی پیشرفت‌ها در پروندۀ بازار فوریکس

پس از گذشت دو ماه از شکایتهای پی هم کاربران بازار زیرنام فوریکس، پیشرفت چشمگیری دراین پرونده به نظرنمیرسد.

لوی سارونوالی میگوید که این پرونده هنوز درمراحل نخستینش قراردارد.

سخنگوی این نهاد میگوید که پیچده بودن موارد بازارفورکس و فریب کاریها زیرنام این بازار سبب طولانی شدن بررسی ها دراین پرونده شده اند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با شفیع صمیم، یکی از کاربران فورکس بحث کرده است.

بازرگانی

بازار: بررسی پیشرفت‌ها در پروندۀ بازار فوریکس

شماری از کاربران بازارفورکس حکومت را بی پروایی در چگونگی بررسی این موضوع متهم می سازد.

Thumbnail

پس از گذشت دو ماه از شکایتهای پی هم کاربران بازار زیرنام فوریکس، پیشرفت چشمگیری دراین پرونده به نظرنمیرسد.

لوی سارونوالی میگوید که این پرونده هنوز درمراحل نخستینش قراردارد.

سخنگوی این نهاد میگوید که پیچده بودن موارد بازارفورکس و فریب کاریها زیرنام این بازار سبب طولانی شدن بررسی ها دراین پرونده شده اند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با شفیع صمیم، یکی از کاربران فورکس بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید