تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بازار: توسعه سرمایه گذاری در بخش مرغداری

اتحادیه ملی مرغدارن می‌گوید که تا کنون دربخش فارم‌های مرغ درکشور بیش ازیک میلیارد دالر سرمایه گذاری شده است.

آنان می‌گویند که درحال حاضر بیش از ده هزار فارم بزرگ و میانه در کشور بکار استند و این فارم‌ها هشتاد درصد نیاز بازارهای داخلی را به گوشت وتخم مرغ می‌سازند.

درهمین حال وزارت زراعت وآبیاری می‌گوید که ازدوصد و نود هزار تُن گوشت مورد نیازمرغ درکشور، درحال حاضر درحدود دوصدونزده هزار تُن آن از فارم‌های داخلی بدست میاید.

درین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با غلام معروف ظفر، رییس اتحادیه ملی مرغداران افغانستان بحث کرده است.

بازار: توسعه سرمایه گذاری در بخش مرغداری

اتحادیه مرغداران می گوید که بیش از یک هزار فارم بزرگ و میانه در بخش های گوناگون کشور فعالیت دارند.

Thumbnail

اتحادیه ملی مرغدارن می‌گوید که تا کنون دربخش فارم‌های مرغ درکشور بیش ازیک میلیارد دالر سرمایه گذاری شده است.

آنان می‌گویند که درحال حاضر بیش از ده هزار فارم بزرگ و میانه در کشور بکار استند و این فارم‌ها هشتاد درصد نیاز بازارهای داخلی را به گوشت وتخم مرغ می‌سازند.

درهمین حال وزارت زراعت وآبیاری می‌گوید که ازدوصد و نود هزار تُن گوشت مورد نیازمرغ درکشور، درحال حاضر درحدود دوصدونزده هزار تُن آن از فارم‌های داخلی بدست میاید.

درین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با غلام معروف ظفر، رییس اتحادیه ملی مرغداران افغانستان بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید