تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: سرمایه گزاری دربخش توسعه شبکه برق کشور

شرکت برشنا دونیم میلیارد افغانی را در بخش توسعه شبکه برق کشور درسال آینده هزینه خواهد کرد.

رییس شرکت برشنا می‌گوید که این شرکت برای جلب همکاری مردم در عملی سازی پروژه هایش، تا ماه حمل نشست هایی را در ولایت‌های گونه گون برای گفتگو با مردم براه خواهد انداخت. 
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با سید شاه سقیم، سخنگوی اداره مستقل ارگان‌های محل بحث کرده است.

بازرگانی

بازار: سرمایه گزاری دربخش توسعه شبکه برق کشور

اداره مستقل ارگان‌های محلی می‌گوید که تأمین امنیت زیرساخت‌های انرژی برق بدون جلب همکاری و پشتیبانی مردم ممکن نیست.

Thumbnail

شرکت برشنا دونیم میلیارد افغانی را در بخش توسعه شبکه برق کشور درسال آینده هزینه خواهد کرد.

رییس شرکت برشنا می‌گوید که این شرکت برای جلب همکاری مردم در عملی سازی پروژه هایش، تا ماه حمل نشست هایی را در ولایت‌های گونه گون برای گفتگو با مردم براه خواهد انداخت. 
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با سید شاه سقیم، سخنگوی اداره مستقل ارگان‌های محل بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید