تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: نگرانی از خشکسالی‌های امسال در کشور

مسوولان برنامه غذایی جهان با ابراز نگرانی از خشکسالی‌های امسال درکشور می‌گویند که وضعیت کنونی سبب کاهش مصئونیت غذایی در کشور درکشور خواهند شد.

این در حالی است که اداره ملی احصائیه در گزارش اخیراش درباره وضعیت زندگی مردم عدم مصئونیت غذایی را در کشور چهل و پنج در صد گفته است.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با وحید الله امانی، مسئوول ارتباطات نهاد برنامه غذایی جهان در افغانستان بحث کرده است. 

دربخش دیگر برنامه گرداننده محمدی در مورد واگذاری چاپ بیشترین کتاب‌های مورد نیاز وزارت معارف به چاپخانه‌های داخلی با عبدالرحیم حکیمی، مدیرعامل شرکت بهیربحث کرده است. 

همچنان گرداننده در مورد کمک یک صدو ده میلیون دالری ادارۀ توسعه جهانی امریکا در بخش توسعه کشاورزی و دامداری در کشور با عبدالواسع دانشیار، آگاه مسایل اقتصادی بحث کرده است. 

بازرگانی

بازار: نگرانی از خشکسالی‌های امسال در کشور

وزارت زراعت و آبیاری از برنامه های این نهاد به منظور کاهش اثرات خشکسالی و افزایش حاصلات کشاورزی خبر می‌دهد.

Thumbnail

مسوولان برنامه غذایی جهان با ابراز نگرانی از خشکسالی‌های امسال درکشور می‌گویند که وضعیت کنونی سبب کاهش مصئونیت غذایی در کشور درکشور خواهند شد.

این در حالی است که اداره ملی احصائیه در گزارش اخیراش درباره وضعیت زندگی مردم عدم مصئونیت غذایی را در کشور چهل و پنج در صد گفته است.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با وحید الله امانی، مسئوول ارتباطات نهاد برنامه غذایی جهان در افغانستان بحث کرده است. 

دربخش دیگر برنامه گرداننده محمدی در مورد واگذاری چاپ بیشترین کتاب‌های مورد نیاز وزارت معارف به چاپخانه‌های داخلی با عبدالرحیم حکیمی، مدیرعامل شرکت بهیربحث کرده است. 

همچنان گرداننده در مورد کمک یک صدو ده میلیون دالری ادارۀ توسعه جهانی امریکا در بخش توسعه کشاورزی و دامداری در کشور با عبدالواسع دانشیار، آگاه مسایل اقتصادی بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید