تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بازار: کمک‌مالی جاپان دربخش ماین‌روبی و ایجادمرکزآموزش‌های ویترنر

جاپان دربخش ماین روبی وایجاد یک مرکزآموزشهای ویترنری ، بیش ازیک میلیون دوصد هزاردالربه افغانستان کمک میکند.

سفارت جاپان درکابل میگوید که از کمک های جدید این کشوربه افغانستان ، بیش ازیک ونیم میلیون مترمربع زمین درولایت های پنجشیر ،کاپیسا وپروان ازوجود ماین ها پاکسازی خواهند شد.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با جهانگیر میاخیل، رئیس دامداری وصحت حیوانی وزارت زراعت وآبیاری بحث کرده است. 

دربحث دیگر خانم محمدی دربارۀ گفته های داکترعبدالله عبدالله، رییس اجرائیه کشور که دومین روز نشست ملی نهادهای غیر دولتی می گوید که باید راهکاری را ایجاد کند تا از پیشرفت کار در پروژه های که ازسوی نهاد های غیردولتی عملی میشوند نظارت جدی شود، با سید جواد عثمانی، معین مالی و اداری وزارت اقتصاد بحث کرده است. 

درهمین حال دریک بحث جداگانۀ دیگر در مورد آغاز ثبت نام‌های صرافان دست فروش در کشور با حاجی زیرک، عضو اتحادیه صرافان سرای شهزاده. 

بازار: کمک‌مالی جاپان دربخش ماین‌روبی و ایجادمرکزآموزش‌های ویترنر

درهمین حال مسوولان ریاست دامداری وزارت زراعت میگویند که ادامه کمک‌های این کشور دربخش کشاورزی ودامداری برای افغانستان بسیار سودمند بوده اند.

Thumbnail

جاپان دربخش ماین روبی وایجاد یک مرکزآموزشهای ویترنری ، بیش ازیک میلیون دوصد هزاردالربه افغانستان کمک میکند.

سفارت جاپان درکابل میگوید که از کمک های جدید این کشوربه افغانستان ، بیش ازیک ونیم میلیون مترمربع زمین درولایت های پنجشیر ،کاپیسا وپروان ازوجود ماین ها پاکسازی خواهند شد.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با جهانگیر میاخیل، رئیس دامداری وصحت حیوانی وزارت زراعت وآبیاری بحث کرده است. 

دربحث دیگر خانم محمدی دربارۀ گفته های داکترعبدالله عبدالله، رییس اجرائیه کشور که دومین روز نشست ملی نهادهای غیر دولتی می گوید که باید راهکاری را ایجاد کند تا از پیشرفت کار در پروژه های که ازسوی نهاد های غیردولتی عملی میشوند نظارت جدی شود، با سید جواد عثمانی، معین مالی و اداری وزارت اقتصاد بحث کرده است. 

درهمین حال دریک بحث جداگانۀ دیگر در مورد آغاز ثبت نام‌های صرافان دست فروش در کشور با حاجی زیرک، عضو اتحادیه صرافان سرای شهزاده. 

هم‌رسانی کنید