تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بانک مرکزی قاچاق دالر را به ایران تأیید می‌کند

خلیل صدیق،رییس کناررفته بانک مرکزی روز چهار شنبه (۲۹جوزا)  دریک گفتگو با طلوع نیوز می‌گوید که گذشته از مرزهای باز روزانه صدها هزار دالر از راه‌های زمینی وهوایی به ایران برده می‌شود.

خلیل صدیق، درکنارقاچاق دالراز بازارهای کشور، سفید شدن روز افزون پول‌های سیاه را درنظام پولی کشور بسیار زیانبار می‌داند ومی‌گوید که تا کنون از کسانی که پول‌های گزاف هزینه می‌کنند وموترهای شیشه سیاه گران بها دارند هیچ کسی نپرسیده است که این پول‌ها را از کجا آورده اند.

رییس کناررفته بانک مرکزی قاچاق دالر را از راه‌های رسمی وغیررسمی به ایران تأیید می‌کند ومی‌گوید که درحال حاضرروزانه صدها تن ازراه‌های هوایی وزمینی صدها هزار دالررا به ایران می‌برند.

خلیل صدیق، رییس کناررفته بانک مرکزی می‌گوید:« هیچ رد نمی‌کند که قاچاق نمیشود، شما فکر کنید وقتی که از کشورهای همسایه شما تروریست وارد کشور میشود، صلاح وارد میشود شما میتوانید که بگوید که اسعاربه بیرون ازکشور نمیرود.»

از سویی هم رییس کناررفته بانک مرکزی می‌گوید که درسفید ساختن پول‌های سیاه درنظام پولی کشورحلقه‌های بزرگ داخلی و خارجی دست دارند و در حال حاضر با شیوه‌های گونه‌گون به ویژه با آغازتجارت‌ها درکشور، پول‌های سیاه سفید می‌شوند.

آقای صدیق گفت:« این کسانی که لندکروزرها سوار می‌شوند، میلیون‌ها دالر مصرف میکنند، شما هم میدانید ما هم میدانیم، یک کسی میبود که از این‌ها میپرسیدند که این پول‌ها منابعش ازکجا است؟ البته یک وقتی خواهد رسید که از این‌ها پرسیده شود و یا ما مورد بازپرس قرارگیریم چون واقعأ مردم باید حساب ده در برابرمردم باشند.»

ازسویی هم نهاد دیدبان شفافیت انتقال پول‌های غیرمشروع را به کشور و از کشور به بیرون به کند کاری‌ها دربانک مرکزی نیزپیوند میدهند.

اکرام افضلی، رییس دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید:« حکومت افغانستان کمترین کنترول را بر پول‌های غیرمشروع دارد وحتا زمینه سازی میشود که پول‌های غیرمشروع درکشور بیایند وسرمایه گذاری شوند.»

درهمین حال رییس کناررفته بانک مرکزی می‌گوید که درحال حاضرهیچ منبع رسمی دادوستد پولی میان افغانستان وایران وجود ندارد وحتا درحدود دومیلیاردالرپولی که برای خرید کالاها به ایران پرداخته میشود نیز از راه‌‎های غیر رسمی به این کشور پرداخته میشود. 

بازرگانی

بانک مرکزی قاچاق دالر را به ایران تأیید می‌کند

رییس کناررفته بانک مرکزی می‌گوید که درسفید ساختن پول‌های سیاه درنظام پولی کشورحلقه‌های بزرگ داخلی و خارجی دست دارند.

Thumbnail

خلیل صدیق،رییس کناررفته بانک مرکزی روز چهار شنبه (۲۹جوزا)  دریک گفتگو با طلوع نیوز می‌گوید که گذشته از مرزهای باز روزانه صدها هزار دالر از راه‌های زمینی وهوایی به ایران برده می‌شود.

خلیل صدیق، درکنارقاچاق دالراز بازارهای کشور، سفید شدن روز افزون پول‌های سیاه را درنظام پولی کشور بسیار زیانبار می‌داند ومی‌گوید که تا کنون از کسانی که پول‌های گزاف هزینه می‌کنند وموترهای شیشه سیاه گران بها دارند هیچ کسی نپرسیده است که این پول‌ها را از کجا آورده اند.

رییس کناررفته بانک مرکزی قاچاق دالر را از راه‌های رسمی وغیررسمی به ایران تأیید می‌کند ومی‌گوید که درحال حاضرروزانه صدها تن ازراه‌های هوایی وزمینی صدها هزار دالررا به ایران می‌برند.

خلیل صدیق، رییس کناررفته بانک مرکزی می‌گوید:« هیچ رد نمی‌کند که قاچاق نمیشود، شما فکر کنید وقتی که از کشورهای همسایه شما تروریست وارد کشور میشود، صلاح وارد میشود شما میتوانید که بگوید که اسعاربه بیرون ازکشور نمیرود.»

از سویی هم رییس کناررفته بانک مرکزی می‌گوید که درسفید ساختن پول‌های سیاه درنظام پولی کشورحلقه‌های بزرگ داخلی و خارجی دست دارند و در حال حاضر با شیوه‌های گونه‌گون به ویژه با آغازتجارت‌ها درکشور، پول‌های سیاه سفید می‌شوند.

آقای صدیق گفت:« این کسانی که لندکروزرها سوار می‌شوند، میلیون‌ها دالر مصرف میکنند، شما هم میدانید ما هم میدانیم، یک کسی میبود که از این‌ها میپرسیدند که این پول‌ها منابعش ازکجا است؟ البته یک وقتی خواهد رسید که از این‌ها پرسیده شود و یا ما مورد بازپرس قرارگیریم چون واقعأ مردم باید حساب ده در برابرمردم باشند.»

ازسویی هم نهاد دیدبان شفافیت انتقال پول‌های غیرمشروع را به کشور و از کشور به بیرون به کند کاری‌ها دربانک مرکزی نیزپیوند میدهند.

اکرام افضلی، رییس دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید:« حکومت افغانستان کمترین کنترول را بر پول‌های غیرمشروع دارد وحتا زمینه سازی میشود که پول‌های غیرمشروع درکشور بیایند وسرمایه گذاری شوند.»

درهمین حال رییس کناررفته بانک مرکزی می‌گوید که درحال حاضرهیچ منبع رسمی دادوستد پولی میان افغانستان وایران وجود ندارد وحتا درحدود دومیلیاردالرپولی که برای خرید کالاها به ایران پرداخته میشود نیز از راه‌‎های غیر رسمی به این کشور پرداخته میشود. 

هم‌رسانی کنید