تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

با فروریختن پُل کمپنی رفت‌وآمد موترها از این مسیر متوقف شده‌است

پُل کمپنی در حوزۀ پنجم امنیتی کابل، بدلیل بارنده‌گی‌ها و سیلاب‌های اخیر، شب‌گذشته فرو ریخت و رفت‌وآمد موترهای مسافربری و باربری از این مسیر متوقف شده‌است.

این پل، در آغاز جادۀ شاهراه کابل – کندهار قرار دارد که کابل را به ولایت‌های، میدان وردک، غزنی، زابل، کندهار، هرات و نیمروز وصل می‌سازد.

با فروریختن این پل و بندش رفت‌وآمد موترهای مسافر بری و باربری در این مسیر، مشکلات زیادی را برای شهروندان بوجود آورده‌است.

شماری از باشنده‌گان حوزۀ پنجم امنیتی کابل، می‌گویند با آن‌که شهرداری کابل و وزارت ترانسپورت و فوایدعامه از احتمال تخریب این پُل آگهی داشتند، اما جلو فروریختن این پُل را نگرفتند.

این باشنده‌گان، با درنظرداشت کندی کار بازسازی جادۀ کمپنی و شاهراه کابل - کندهار می‌گویند احتمال دارد که این پُل ماه‌ها بازسازی نشود.

سیدامیر، باشندۀ منطقۀ کمپنی گفت: «حکومت باید این پُل را مستحکم بسازد! پیش از این هم پایه‌های آن در هوا بود به همین علت ویران شد.»

پس از فروریختن پُل کمپنی، اکنون تنها موترهای کوچک می‌توانند از راه‌های فرعی و پس کوچه‌ها رفت وآمد کنند.

از سویی هم، شماری از باشنده‌گان ولایت‌های مرکزی که از این مسیر رفت‌وآمد می‌کنند، می‌گویند که به ساخته شدن زودهنگام این پُل امیدوار نیستند. آنان می‌گویند که احتمال دارد بخش‌های دیگر این پُل نیز فروریزند.

محمد ابراهیم، باشندۀ میدان وردک گفت: «ما امید نداریم که این پُل زود ساخته شود؛ شما جادۀ کمپنی را ببینید که یک سال از آن می‌گذرد اما تا کنون ویران افتیده‌است.»

با تماس‌های مکرر، نتوانستیم نظر مسؤولان وزارت فواید عامه را داشته باشیم. اما شهراری کابل، مسؤولیت حفظ و مراقبت از این پُل را به دوش وزارت ترانسپورت و فواید عامه می‌داند و اما با آن‌هم می‌گوید که این نهاد برای جلوگیری از تخریب این پُل تلاش هایش را کرده‌است.

جلیل سلطانی، مسؤول ارتباطات شهرداری کابل اظهار داشت: «ما تلا ش کردیم بیشترتا پایه‌‎های این پُل را مستحکم سازیم و از ویران شدن آن جلوگیری کنیم، اما تلاش‌های ما نتیجه نداد.»

بازرگانی

با فروریختن پُل کمپنی رفت‌وآمد موترها از این مسیر متوقف شده‌است

پُل موتررو بزرگ در شاهراه کابل – کندهار در منطقۀ ارغندی، شب‌گذشته پس ازآن فروریخت که پایه‌های آن به علت سیلاب‌های روزهای گذشته، قسمأ تخریب شده بودند.

تصویر بندانگشتی

پُل کمپنی در حوزۀ پنجم امنیتی کابل، بدلیل بارنده‌گی‌ها و سیلاب‌های اخیر، شب‌گذشته فرو ریخت و رفت‌وآمد موترهای مسافربری و باربری از این مسیر متوقف شده‌است.

این پل، در آغاز جادۀ شاهراه کابل – کندهار قرار دارد که کابل را به ولایت‌های، میدان وردک، غزنی، زابل، کندهار، هرات و نیمروز وصل می‌سازد.

با فروریختن این پل و بندش رفت‌وآمد موترهای مسافر بری و باربری در این مسیر، مشکلات زیادی را برای شهروندان بوجود آورده‌است.

شماری از باشنده‌گان حوزۀ پنجم امنیتی کابل، می‌گویند با آن‌که شهرداری کابل و وزارت ترانسپورت و فوایدعامه از احتمال تخریب این پُل آگهی داشتند، اما جلو فروریختن این پُل را نگرفتند.

این باشنده‌گان، با درنظرداشت کندی کار بازسازی جادۀ کمپنی و شاهراه کابل - کندهار می‌گویند احتمال دارد که این پُل ماه‌ها بازسازی نشود.

سیدامیر، باشندۀ منطقۀ کمپنی گفت: «حکومت باید این پُل را مستحکم بسازد! پیش از این هم پایه‌های آن در هوا بود به همین علت ویران شد.»

پس از فروریختن پُل کمپنی، اکنون تنها موترهای کوچک می‌توانند از راه‌های فرعی و پس کوچه‌ها رفت وآمد کنند.

از سویی هم، شماری از باشنده‌گان ولایت‌های مرکزی که از این مسیر رفت‌وآمد می‌کنند، می‌گویند که به ساخته شدن زودهنگام این پُل امیدوار نیستند. آنان می‌گویند که احتمال دارد بخش‌های دیگر این پُل نیز فروریزند.

محمد ابراهیم، باشندۀ میدان وردک گفت: «ما امید نداریم که این پُل زود ساخته شود؛ شما جادۀ کمپنی را ببینید که یک سال از آن می‌گذرد اما تا کنون ویران افتیده‌است.»

با تماس‌های مکرر، نتوانستیم نظر مسؤولان وزارت فواید عامه را داشته باشیم. اما شهراری کابل، مسؤولیت حفظ و مراقبت از این پُل را به دوش وزارت ترانسپورت و فواید عامه می‌داند و اما با آن‌هم می‌گوید که این نهاد برای جلوگیری از تخریب این پُل تلاش هایش را کرده‌است.

جلیل سلطانی، مسؤول ارتباطات شهرداری کابل اظهار داشت: «ما تلا ش کردیم بیشترتا پایه‌‎های این پُل را مستحکم سازیم و از ویران شدن آن جلوگیری کنیم، اما تلاش‌های ما نتیجه نداد.»

هم‌رسانی کنید