تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بیش از یک میلیارد دالر دربخش مرغ‌داری درکشور سرمایه‌گذاری شده‌است

اتحادیۀ ملی مرغ‌دارن کشور، می‌گوید که تاکنون در بخش فارم‌های مرغ در کشور بیش از یک میلیارد دالر سرمایه‌گذاری شده‌است.

به گفتۀ مسؤولان اتحادیۀ مرغ‌داران، در حال حاضر، بیش از ده‌هزار فارم بزرگ و میانه مرغ در کشور بکار استند و این فارم‌ها هشتاد درصد نیاز بازارهای داخلی را به‌ گوشت و تخم‌مرغ فراهم می‌سازند.

با این هم، این مسؤولان می‌گویند که هنوز هم چالش‌هایی در این بخش وجود دارند که سبب  ایجاد مشکلات برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی در بخش مرغ‌داری می‌شوند.

قاچاق گوشت مرغ پیر به بازاها، ورود بیش از حد دانۀ مرغ و تخم مرغ از چالش‌های مهم در این بخش گفته می‌شوند.

معروف ظفر، رییس اتحادیه ملی مرغ‌دارن افغانستان در این باره بیان داشت: «واردات بی رویه خارجی است. به‌گونۀ قاچاق نیز مرغ وارد افغانستان می‌شود. جلو قاچاق باید گرفته شود.»

در همین حال، وزارت زراعت و آب‌یاری، می‌گوید که از ۲۹۰هزار تُن گوشت مورد نیاز مرغ در کشور، در حال حاضر در حدود ۲۱۹هزار تُن آن از فارم‌های داخلی بدست میاید.

اکبر رستمی، سخن‌گوی این وزارت بیان داشت: «از دوازده اعشاریه چهار میلیون دالری که پروژه باغ‌داری و مال‌داری که در قسمت سکتور مرغ‌داری هزینه می‌کند، سه اعشاربه چهار میلیون دالر آن فارم‌های تجارتی است که شصت درصد سهم وزارت زراعت و چهل درصد سهم ستکور خصوصی است؛ بقیه برای فارم‌های کوچک است.»

توریالی هاشمی، یکی از فارم‌داران مرغ در کابل است. او می‌گوید که از یک‌سال بدینسو روند توسعۀ فارم‌های مرغ و تخم مرغ در کشور افزایش یافته‌است.

هاشمی، می‌افزاید که توجه حکومت به مرغ‌داری سبب توسعۀ سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش شده‌است: «از وزارت داخله، وزارت صحت و دیگر وزارت‌ها می‌خواهیم که از تولیدات افغانستان استفاده کنند. دولت باید حمایت دوامدار بکند تا برای ما بازار دایمی پیدا شود.»

این درحالی است که اکنون هم، گوشت و تخم مرغ وارداتی به‌گونۀ بی‌پیشنه وارد بازارهای کشور می‌شوند. شماری از فارم‌داران، می‌گویند که بخش زیادی از این گوشت و تخم مرغ بدون تعرفه گمرکی و به‌گونۀ چاقاق وارد بازارها می‌شوند که اکثریت آن قابل استفاده هم نیستند.
 

بیش از یک میلیارد دالر دربخش مرغ‌داری درکشور سرمایه‌گذاری شده‌است

در همین حال، وزارت زراعت و آب‌یاری، می‌گوید که از ۲۹۰هزار تُن گوشت مورد نیاز مرغ در کشور، در حال حاضر در حدود ۲۱۹هزار تُن آن از فارم‌های داخلی بدست میاید.

تصویر بندانگشتی

اتحادیۀ ملی مرغ‌دارن کشور، می‌گوید که تاکنون در بخش فارم‌های مرغ در کشور بیش از یک میلیارد دالر سرمایه‌گذاری شده‌است.

به گفتۀ مسؤولان اتحادیۀ مرغ‌داران، در حال حاضر، بیش از ده‌هزار فارم بزرگ و میانه مرغ در کشور بکار استند و این فارم‌ها هشتاد درصد نیاز بازارهای داخلی را به‌ گوشت و تخم‌مرغ فراهم می‌سازند.

با این هم، این مسؤولان می‌گویند که هنوز هم چالش‌هایی در این بخش وجود دارند که سبب  ایجاد مشکلات برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی در بخش مرغ‌داری می‌شوند.

قاچاق گوشت مرغ پیر به بازاها، ورود بیش از حد دانۀ مرغ و تخم مرغ از چالش‌های مهم در این بخش گفته می‌شوند.

معروف ظفر، رییس اتحادیه ملی مرغ‌دارن افغانستان در این باره بیان داشت: «واردات بی رویه خارجی است. به‌گونۀ قاچاق نیز مرغ وارد افغانستان می‌شود. جلو قاچاق باید گرفته شود.»

در همین حال، وزارت زراعت و آب‌یاری، می‌گوید که از ۲۹۰هزار تُن گوشت مورد نیاز مرغ در کشور، در حال حاضر در حدود ۲۱۹هزار تُن آن از فارم‌های داخلی بدست میاید.

اکبر رستمی، سخن‌گوی این وزارت بیان داشت: «از دوازده اعشاریه چهار میلیون دالری که پروژه باغ‌داری و مال‌داری که در قسمت سکتور مرغ‌داری هزینه می‌کند، سه اعشاربه چهار میلیون دالر آن فارم‌های تجارتی است که شصت درصد سهم وزارت زراعت و چهل درصد سهم ستکور خصوصی است؛ بقیه برای فارم‌های کوچک است.»

توریالی هاشمی، یکی از فارم‌داران مرغ در کابل است. او می‌گوید که از یک‌سال بدینسو روند توسعۀ فارم‌های مرغ و تخم مرغ در کشور افزایش یافته‌است.

هاشمی، می‌افزاید که توجه حکومت به مرغ‌داری سبب توسعۀ سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش شده‌است: «از وزارت داخله، وزارت صحت و دیگر وزارت‌ها می‌خواهیم که از تولیدات افغانستان استفاده کنند. دولت باید حمایت دوامدار بکند تا برای ما بازار دایمی پیدا شود.»

این درحالی است که اکنون هم، گوشت و تخم مرغ وارداتی به‌گونۀ بی‌پیشنه وارد بازارهای کشور می‌شوند. شماری از فارم‌داران، می‌گویند که بخش زیادی از این گوشت و تخم مرغ بدون تعرفه گمرکی و به‌گونۀ چاقاق وارد بازارها می‌شوند که اکثریت آن قابل استفاده هم نیستند.
 

هم‌رسانی کنید