تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

"حکومت برای ساخت پالایشگاه نفت توسط بخش خصوصی علاقه ندارد"

اتحادیۀ شرکت های وارد کنندۀ نفت و کاز مایع، می گوید که حکومت با ساخت بزرگترین پالایشگاه نفت در کشور توسط بخش خصوصی، علاقمند نیست.

مسؤولاین در این اتحادیه می گویند که بازرگانان نفت در کشور، برای ساخت این پالایشگاه آماده اند، اما حکومت اراده ندارد که این پالایشگاه ساخته شود.

آنان می گویند که با ساخته شدن این پالایشگاه که هزینۀ آن بیش از یک ونیم میلیارد دالر برآورد شده است، سالانه تا سه میلیون تُن نفت حوزه های نفتی کشور تصفیه خواهند شد.

آذرخش حافظی، رییس این اتحادیه می گوید: «ما تمام کارهای مان را در بخش گرفتن قرضه برای این پروژه و بررسی های اولیه برای ایجاد این پالایشگاه انجام داده ایم؛ باید زمینه ها از سوی دولت فراهم شود.»

از سویی هم، شماری از آگاهان بخش معدن ها هرچند افزایش سرمایه گذاری ها را در این بخش بسیار مهم می دانند، اما ظرفیت کنونی حکومت را برای مدیریت همچو پروژه ها بسنده نمی دانند. آنان می گویند که فرصت های سرمایه گذاری در معدن ها باید بکار گرفته شوند.

زمان هاشمی، کارشناس بخش حقوق معدن ها در این باره می گوید: «ایجاد این پالایشگاه برای جذب سرمایه گذاری ها در بخش استخراج نفت بسیار مهم است چون اگر سرمایه گذار حاضر به سرمایه گذاری در این بخش شود، باید یک پالایشگاه معیاری موجود باشد تا نفت خام درآن تصفیه شود.»

همزمان با این، روند استخراج نفت از حوزۀ آمودریا متوقف شده است و آوازه ها از فسخ قرارداد حوزۀ نفتی افغان - تاجیک نیز وجود دارند.

عبدالقدیر مطفی، سخن گوی وزارت معادن و پترولیم اظهار داشت: «شرکت هایی که در افغانستان کار می کنند بربنیاد قراردادها باید تمام شرایط قرارداد را عملی سازند و کسانی که به این کار عمل نکنند با اقدامات قانونی روبرو می شوند.»

اتحادیۀ شرکت های نفت و گاز می گوید که در حال حاضر، یکی از علت هایی که شرکت چینی برای استخراج نفت از حوزه آمودریا علاقمند نیست، بهای بلند تمام شد نفت کشور که پس از استخراج برای تصفیه به بیرون از کشور انتقال می یابد، می باشد.

شماری از آگاهان، می گویند که اگر پالایشگاه معیاری نفت در کشور ساخته شود، این کار گذشته از رساندن افغانستان به خودبسنده گی در بخش نفت، زمینه ها برای تولید قیر و دیگر مواد ساختمانی در کشور نیز فراهم خواهد شد.

بازرگانی

"حکومت برای ساخت پالایشگاه نفت توسط بخش خصوصی علاقه ندارد"

این در حالی است که سال گذشته، وزارت معادن کار شرکت چینی - افغانی را که برندۀ پروژۀ آمودریا است، متوقف ساخت. با این کار، سرمایه گذاران نیز که برای نصب بزرگترین دستگاه تصفیه نفت سرمایه گذاری می کردند، منصرف ساخته شدند.

تصویر بندانگشتی

اتحادیۀ شرکت های وارد کنندۀ نفت و کاز مایع، می گوید که حکومت با ساخت بزرگترین پالایشگاه نفت در کشور توسط بخش خصوصی، علاقمند نیست.

مسؤولاین در این اتحادیه می گویند که بازرگانان نفت در کشور، برای ساخت این پالایشگاه آماده اند، اما حکومت اراده ندارد که این پالایشگاه ساخته شود.

آنان می گویند که با ساخته شدن این پالایشگاه که هزینۀ آن بیش از یک ونیم میلیارد دالر برآورد شده است، سالانه تا سه میلیون تُن نفت حوزه های نفتی کشور تصفیه خواهند شد.

آذرخش حافظی، رییس این اتحادیه می گوید: «ما تمام کارهای مان را در بخش گرفتن قرضه برای این پروژه و بررسی های اولیه برای ایجاد این پالایشگاه انجام داده ایم؛ باید زمینه ها از سوی دولت فراهم شود.»

از سویی هم، شماری از آگاهان بخش معدن ها هرچند افزایش سرمایه گذاری ها را در این بخش بسیار مهم می دانند، اما ظرفیت کنونی حکومت را برای مدیریت همچو پروژه ها بسنده نمی دانند. آنان می گویند که فرصت های سرمایه گذاری در معدن ها باید بکار گرفته شوند.

زمان هاشمی، کارشناس بخش حقوق معدن ها در این باره می گوید: «ایجاد این پالایشگاه برای جذب سرمایه گذاری ها در بخش استخراج نفت بسیار مهم است چون اگر سرمایه گذار حاضر به سرمایه گذاری در این بخش شود، باید یک پالایشگاه معیاری موجود باشد تا نفت خام درآن تصفیه شود.»

همزمان با این، روند استخراج نفت از حوزۀ آمودریا متوقف شده است و آوازه ها از فسخ قرارداد حوزۀ نفتی افغان - تاجیک نیز وجود دارند.

عبدالقدیر مطفی، سخن گوی وزارت معادن و پترولیم اظهار داشت: «شرکت هایی که در افغانستان کار می کنند بربنیاد قراردادها باید تمام شرایط قرارداد را عملی سازند و کسانی که به این کار عمل نکنند با اقدامات قانونی روبرو می شوند.»

اتحادیۀ شرکت های نفت و گاز می گوید که در حال حاضر، یکی از علت هایی که شرکت چینی برای استخراج نفت از حوزه آمودریا علاقمند نیست، بهای بلند تمام شد نفت کشور که پس از استخراج برای تصفیه به بیرون از کشور انتقال می یابد، می باشد.

شماری از آگاهان، می گویند که اگر پالایشگاه معیاری نفت در کشور ساخته شود، این کار گذشته از رساندن افغانستان به خودبسنده گی در بخش نفت، زمینه ها برای تولید قیر و دیگر مواد ساختمانی در کشور نیز فراهم خواهد شد.

هم‌رسانی کنید