تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سرمایه‌گذاران بخش‌صنعت تا ۳ سال‌ از‌ مالیات‌ معاف می‌شوند

وزارت مالیه روز جمعه ( ۲۱ میزان) گفته است که به سرمایه گذارانی که در بخش صعنت سرمایه گذاری می کنند، تا سه سال معافیت مالیاتی می دهد.

مسؤولان وزارت مالیه می گویند که این سرمایه گذاران به گونۀ دایمی از پرداخت چهار درصد مالیات انتفاعی نیز معاف خواهند شد.

به گفتۀ این مسؤولان، این تعدیلات در قانون مالیات برعایدات آورده شده و کابینه نیز آن را تأیید کرده است و به زودی به مجلس نماینده‌گان فرستاده خواهد شد.

عبدالقدیرزدران، رییس عمومی عواید وزارت مالیه در این باره گفت: «به منظور تشویق سکتور خصوصی و جلب و جذب سرمایه گذاری و برای ایجاد شغل برای مردم بعضی از سهولت ها را در قانون مالیات بر عایدات معرفی نموده یم.»

در همین حال، شماری از کارخانه داران می گویند که با توجه به کاهش سرمایه گذاری‌ها در کشور، عملی ساختن راهکارهای حمایوی بر افزایش این سرمایه گذاری ها کمک خواهد کرد.

پرویز قاری زاده، رییس اتحادیه کارخانه های ذوب آهن گفت: «هنوز قانون در این مورد ترنیب نشده ولی آوازه هایی است؛ اما جای خوشحالی است که از هر صنعت حکومت پشتبانی کند.»

به گفته وزارت مالیه کارخانه داران پیش از این سالانه چهار بار برای ارایه بیلانس شان به این نهاد مراجعه می کردند، اما پس از تصویب قانون مالیات بر عایدات، کارخانه داران تنها سال یک بار می توانند بیلانس شان را به حکومت ارایه کنند و با این کار از کاغذ پرانی ها جلوگیری خواهد شد.

سرمایه‌گذاران بخش‌صنعت تا ۳ سال‌ از‌ مالیات‌ معاف می‌شوند

وزارت مالیه گفته است که تعدیلات در قانون مالیات آورده شده و بزودی برای تصویب به مجلس نماینده‌گان فرستاده خواهد شد. 

Thumbnail

وزارت مالیه روز جمعه ( ۲۱ میزان) گفته است که به سرمایه گذارانی که در بخش صعنت سرمایه گذاری می کنند، تا سه سال معافیت مالیاتی می دهد.

مسؤولان وزارت مالیه می گویند که این سرمایه گذاران به گونۀ دایمی از پرداخت چهار درصد مالیات انتفاعی نیز معاف خواهند شد.

به گفتۀ این مسؤولان، این تعدیلات در قانون مالیات برعایدات آورده شده و کابینه نیز آن را تأیید کرده است و به زودی به مجلس نماینده‌گان فرستاده خواهد شد.

عبدالقدیرزدران، رییس عمومی عواید وزارت مالیه در این باره گفت: «به منظور تشویق سکتور خصوصی و جلب و جذب سرمایه گذاری و برای ایجاد شغل برای مردم بعضی از سهولت ها را در قانون مالیات بر عایدات معرفی نموده یم.»

در همین حال، شماری از کارخانه داران می گویند که با توجه به کاهش سرمایه گذاری‌ها در کشور، عملی ساختن راهکارهای حمایوی بر افزایش این سرمایه گذاری ها کمک خواهد کرد.

پرویز قاری زاده، رییس اتحادیه کارخانه های ذوب آهن گفت: «هنوز قانون در این مورد ترنیب نشده ولی آوازه هایی است؛ اما جای خوشحالی است که از هر صنعت حکومت پشتبانی کند.»

به گفته وزارت مالیه کارخانه داران پیش از این سالانه چهار بار برای ارایه بیلانس شان به این نهاد مراجعه می کردند، اما پس از تصویب قانون مالیات بر عایدات، کارخانه داران تنها سال یک بار می توانند بیلانس شان را به حکومت ارایه کنند و با این کار از کاغذ پرانی ها جلوگیری خواهد شد.

هم‌رسانی کنید