Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سومین جشنوارۀ گل زعفران در هرات برگزار شد

کشاورزان هرات در سومین جشنوارۀ گل زعفران که امروز (دوشنبه، ۲۲عقرب) در این ولایت برگزار شد، فرآوردهای شان را در یک نمایشگاۀ ویژه به نمایش گذاشتند.

رییس زراعت هرات می گوید که کشت زعفران در این ولایت افزایش چشم گیری داشته است و کشاورزان هرات، امسال هشت تن زعفران گردآوری خواهند کرد

این در حالی است که کشاورزان هرات، تازه به گردآوری گل زعفران آغازکرده اند.

عبدالصبور رحمانی، رییس زراعت هرات در این باره گفت: «در سال پار سطح کشت زعفران هرات۲۵۴۰هزار هکتار بود، اما امسال بیش از ۳۵۰۰هکتار زمین زعفران کشت شده اند و انتظار می رود که امسال بیشتر از هشت تن زعفران بدست آید.»

در همین حال، والی هرات با استقبال از توسعۀ کشت زعفران در این ولایت، می گوید که به زودی زعفران جای گزین کشت کوکنار خواهد شد.

محمد آصف رحیمی، افزود: «در حال حاضر نام افغانستان با کشت کوکنار و تولید مواد مخدر گره خورده است و همه این شعار را سر می دهند که افغانستان نود درصد مواد مخدر جهان را تولید می کند، انتظار ما این است که روزی بتوانیم نود درصد زعفران جهان را تولید کنیم.»

در کنار تلاش های وزارت زراعت برای توسعۀ کشت زعفران، موسسه «کاردی ف» نیز در تلاش پشتیبانی تولید و پروسس زعفران در هرات است.

بشیر احمد نصرت، مسؤول این موسسه بیان داشت:«ما توانسته ایم در بخش آموزش و کمک برای توسعۀ زعفران در هرات کار کنیم برای چندین شرکت جواز جهانی بدست آورده ایم.»

زعفران کاران و مسؤولان شرکت های تولید کنندۀ زعفران در چهار سال گذشته به دستآوردهای داشته اند و از انگیزه حکومت برای پشتیبانی توسعه زعفران خوش بین اند.

بشیر احمد احمدی، مسؤول اتحادیه ملی زعفران کاران گفت: «خوش بینی ما در این است که از شخص رییس جمهور تا وزارت زراعت و همه مسؤولان محلی در تلاش کمک برای توسعۀ کشت و تولید زعفران هستند و این انگیزه ها دیدگاه های روشنی را برای توسعه یی زعفران رقم زده است.»

در حال حاضر، ده ها کشور بزرگ جهان به ویژه هند، چین، امریکا و اسپانیا از خریداران زعفران هرات استند.

سومین جشنوارۀ گل زعفران در هرات برگزار شد

زعفران کاران و مسؤولان شرکت های تولید کنندۀ زعفران در چهار سال گذشته به دست آوردهای داشته اند و از انگیزه حکومت برای پشتیبانی توسعه زعفران خوش بین اند.

تصویر بندانگشتی

کشاورزان هرات در سومین جشنوارۀ گل زعفران که امروز (دوشنبه، ۲۲عقرب) در این ولایت برگزار شد، فرآوردهای شان را در یک نمایشگاۀ ویژه به نمایش گذاشتند.

رییس زراعت هرات می گوید که کشت زعفران در این ولایت افزایش چشم گیری داشته است و کشاورزان هرات، امسال هشت تن زعفران گردآوری خواهند کرد

این در حالی است که کشاورزان هرات، تازه به گردآوری گل زعفران آغازکرده اند.

عبدالصبور رحمانی، رییس زراعت هرات در این باره گفت: «در سال پار سطح کشت زعفران هرات۲۵۴۰هزار هکتار بود، اما امسال بیش از ۳۵۰۰هکتار زمین زعفران کشت شده اند و انتظار می رود که امسال بیشتر از هشت تن زعفران بدست آید.»

در همین حال، والی هرات با استقبال از توسعۀ کشت زعفران در این ولایت، می گوید که به زودی زعفران جای گزین کشت کوکنار خواهد شد.

محمد آصف رحیمی، افزود: «در حال حاضر نام افغانستان با کشت کوکنار و تولید مواد مخدر گره خورده است و همه این شعار را سر می دهند که افغانستان نود درصد مواد مخدر جهان را تولید می کند، انتظار ما این است که روزی بتوانیم نود درصد زعفران جهان را تولید کنیم.»

در کنار تلاش های وزارت زراعت برای توسعۀ کشت زعفران، موسسه «کاردی ف» نیز در تلاش پشتیبانی تولید و پروسس زعفران در هرات است.

بشیر احمد نصرت، مسؤول این موسسه بیان داشت:«ما توانسته ایم در بخش آموزش و کمک برای توسعۀ زعفران در هرات کار کنیم برای چندین شرکت جواز جهانی بدست آورده ایم.»

زعفران کاران و مسؤولان شرکت های تولید کنندۀ زعفران در چهار سال گذشته به دستآوردهای داشته اند و از انگیزه حکومت برای پشتیبانی توسعه زعفران خوش بین اند.

بشیر احمد احمدی، مسؤول اتحادیه ملی زعفران کاران گفت: «خوش بینی ما در این است که از شخص رییس جمهور تا وزارت زراعت و همه مسؤولان محلی در تلاش کمک برای توسعۀ کشت و تولید زعفران هستند و این انگیزه ها دیدگاه های روشنی را برای توسعه یی زعفران رقم زده است.»

در حال حاضر، ده ها کشور بزرگ جهان به ویژه هند، چین، امریکا و اسپانیا از خریداران زعفران هرات استند.

هم‌رسانی کنید