تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

"شرکت‌های خارجی می‌توانند پیش از ثبت در افغانستان قراداد بگیرند"

مسوولان اداره تدارکات ملی می‌گویند که بربنیاد شرایط قرارداد گیری درافغانستان، شرکت‌های خارجی پیش از ثبت شدن در کشور نیز می‌توانند قرارداد بگیرند.

پس از ادعاهای شماری از نهادهای نظارتی و عرضه خدمات فناوری و اطلاعاتی درباره کاستی‌ها در پیمان سیستم "ریل تایم"، اکنون اداره تدارکات ملی که این پیمان را چندین بار بررسی کرده است می‌گوید که شرکت‌های پیمان کار خارجی می‌توانند در بیست وهشت روز تمام اسناد شان را برای آغاز کار شان در افغانستان آماده سازند.

به گفته اداره تدارکات، در بیست وهشت روز آینده شرکت‌های پیمان کار پنج بخش پروژه سامانه زمان واقعی یا "ریل تایم"   می‌توانند با آوردن تضمین بانکی، و ثبت شان در افغانستان به مثابهء شرکت‌های بازرگانی کارهای شان را آغاز کنند.

مسوولان این اداره می‌گویند که بربنیاد این پیمان تنها درآمده‌های مالیات بر خدمات مخابراتی مدیریت نخواهند شد، بل با ایجاد این سیستم، افزایش ظرفیت چهل کارمند وزارت مخابرات برای آشنایی با این سیستم، خرید تجهیزات اضافی، حفظ و مراقبت این سیستم و انتقال و نصب تجهیزات همه مشمول این پروژه شده‌اند.

الهام عمر هوتکی، رییس اداره تدارکات ملی، گفت: «نزد ما مسوولیت چهاربخش قرارد مربوط لاترو است و یک بخش آن مربوط بوستوس. چون رییس لاترو به افغانستان آمده نتوانسته، طی یک مکتوب رییس بوستوس را صلاحیت می‌دهد تا قرارداد را به نماینده‌گی از لاترو به حکومت افغانستان امضا کند.»

این درحالیست که شماری از باشنده‌گان پایتخت با ابراز نگرانی از روشن نبودن شماری از موارد مهم در این پیمان می‌گویند که حکومت تا هنگامی که به این کار آماده نشده است، باید روند گردآوری مالیات برخدمات مخابراتی را متوقف سازد.

اما در این بخش سوالاتی مانند اینکه آیا اضافه شدن بخش‌های دیگر به پروژه "ریل تایم" پس از تصمیم کمیسیون تدارکات نیاز به بررسی  دوباره نداشت؟ و اگر در آینده یکی از شرکت‌های "لاترو" و"بوستوس" نتوانند و یا نخواهند در این بخش کار کنند از سوی حکومت با آن‌ها چی معامله صورت می‌گیرد؟ درصورتی که تاکنون هیچ تضمینی از آن‌ها دریافت نشده است. هنوزهم جواب دریافت نکرده‌اند.

اداره تدارکات و وزارت مخابرات این مسوولیت‌ها را بدوش یک دیگر می‌گذارند.

سائرځلاند، سخنگوی وزارت مخابرات، گفت: «ما تنها مسوولیت تخنیکی را بر عهده داریم.»

الهام عمر هوتکی، رییس اداره تدارکات ملی، گفت: «این مسوولیت (ضمانت بانکی) مربوط به وزارت مخابرات می‌شود.»

درهمین حال مسوولان نهاد دیده‌بان شفافیت افغانستان می‌گویند که هنوزهم بخش‌های از این پیمان روشن نیستند.

ازسویی هم زیانمند شده‌گان اصلی حیف ومیل درآمدهای مالیات بر خدمات مخابراتی که در حدود بیست و یک میلیون کاربران تیلفون‌های همراه و انترنت هستند، می‌گویند تا زمانی‌که حکومت آماده‌گی لازم برای گردآوری این مالیات را نداشته باشد، باید این روند متوقف شود.

فاروق، باشنده کابل، گفت: «معلوم نیست این پول‌ها را دولت چی می‌کند. خود شرکت‌ها می‌گیرد یا دولت می‌گیرد.»

عادل، باشنده کابل، گفت: «پول که دزدی شد حتا وطن خراب می‌شود.»

امضا شدن پیمان ایجاد سیستم نظارتی بر درآمدهای خدمات مخابراتی در کشور که یک بخشی آن ایجاد سیستم "ریل تایم" است، نگرانی‌های جدی را از تداوم حیف ومیل درآمدها در پیمان این سیستم و نیز در آینده درروند درآمدهای مالیات بر خدمات مخابراتی برانگیخته است.

"شرکت‌های خارجی می‌توانند پیش از ثبت در افغانستان قراداد بگیرند"

این درحالیست که شماری از باشنده‌گان پایتخت با ابراز نگرانی از روشن نبودن شماری از موارد مهم در این پیمان می‌گویند که حکومت تا هنگامی که به این کار آماده نشده است، باید روند گردآوری مالیات برخدمات مخابراتی را متوقف سازد.

تصویر بندانگشتی

مسوولان اداره تدارکات ملی می‌گویند که بربنیاد شرایط قرارداد گیری درافغانستان، شرکت‌های خارجی پیش از ثبت شدن در کشور نیز می‌توانند قرارداد بگیرند.

پس از ادعاهای شماری از نهادهای نظارتی و عرضه خدمات فناوری و اطلاعاتی درباره کاستی‌ها در پیمان سیستم "ریل تایم"، اکنون اداره تدارکات ملی که این پیمان را چندین بار بررسی کرده است می‌گوید که شرکت‌های پیمان کار خارجی می‌توانند در بیست وهشت روز تمام اسناد شان را برای آغاز کار شان در افغانستان آماده سازند.

به گفته اداره تدارکات، در بیست وهشت روز آینده شرکت‌های پیمان کار پنج بخش پروژه سامانه زمان واقعی یا "ریل تایم"   می‌توانند با آوردن تضمین بانکی، و ثبت شان در افغانستان به مثابهء شرکت‌های بازرگانی کارهای شان را آغاز کنند.

مسوولان این اداره می‌گویند که بربنیاد این پیمان تنها درآمده‌های مالیات بر خدمات مخابراتی مدیریت نخواهند شد، بل با ایجاد این سیستم، افزایش ظرفیت چهل کارمند وزارت مخابرات برای آشنایی با این سیستم، خرید تجهیزات اضافی، حفظ و مراقبت این سیستم و انتقال و نصب تجهیزات همه مشمول این پروژه شده‌اند.

الهام عمر هوتکی، رییس اداره تدارکات ملی، گفت: «نزد ما مسوولیت چهاربخش قرارد مربوط لاترو است و یک بخش آن مربوط بوستوس. چون رییس لاترو به افغانستان آمده نتوانسته، طی یک مکتوب رییس بوستوس را صلاحیت می‌دهد تا قرارداد را به نماینده‌گی از لاترو به حکومت افغانستان امضا کند.»

این درحالیست که شماری از باشنده‌گان پایتخت با ابراز نگرانی از روشن نبودن شماری از موارد مهم در این پیمان می‌گویند که حکومت تا هنگامی که به این کار آماده نشده است، باید روند گردآوری مالیات برخدمات مخابراتی را متوقف سازد.

اما در این بخش سوالاتی مانند اینکه آیا اضافه شدن بخش‌های دیگر به پروژه "ریل تایم" پس از تصمیم کمیسیون تدارکات نیاز به بررسی  دوباره نداشت؟ و اگر در آینده یکی از شرکت‌های "لاترو" و"بوستوس" نتوانند و یا نخواهند در این بخش کار کنند از سوی حکومت با آن‌ها چی معامله صورت می‌گیرد؟ درصورتی که تاکنون هیچ تضمینی از آن‌ها دریافت نشده است. هنوزهم جواب دریافت نکرده‌اند.

اداره تدارکات و وزارت مخابرات این مسوولیت‌ها را بدوش یک دیگر می‌گذارند.

سائرځلاند، سخنگوی وزارت مخابرات، گفت: «ما تنها مسوولیت تخنیکی را بر عهده داریم.»

الهام عمر هوتکی، رییس اداره تدارکات ملی، گفت: «این مسوولیت (ضمانت بانکی) مربوط به وزارت مخابرات می‌شود.»

درهمین حال مسوولان نهاد دیده‌بان شفافیت افغانستان می‌گویند که هنوزهم بخش‌های از این پیمان روشن نیستند.

ازسویی هم زیانمند شده‌گان اصلی حیف ومیل درآمدهای مالیات بر خدمات مخابراتی که در حدود بیست و یک میلیون کاربران تیلفون‌های همراه و انترنت هستند، می‌گویند تا زمانی‌که حکومت آماده‌گی لازم برای گردآوری این مالیات را نداشته باشد، باید این روند متوقف شود.

فاروق، باشنده کابل، گفت: «معلوم نیست این پول‌ها را دولت چی می‌کند. خود شرکت‌ها می‌گیرد یا دولت می‌گیرد.»

عادل، باشنده کابل، گفت: «پول که دزدی شد حتا وطن خراب می‌شود.»

امضا شدن پیمان ایجاد سیستم نظارتی بر درآمدهای خدمات مخابراتی در کشور که یک بخشی آن ایجاد سیستم "ریل تایم" است، نگرانی‌های جدی را از تداوم حیف ومیل درآمدها در پیمان این سیستم و نیز در آینده درروند درآمدهای مالیات بر خدمات مخابراتی برانگیخته است.

هم‌رسانی کنید