تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

شهروندان خواهان تقسیم عادلانۀ برق در شهر کابل استند

شرکت د افغانستان برشنا شرکت در نشستی به روز سه شنبه در کابل، محدودیت‌ها و برنامه‌هایش را با باشنده‌گان کابل در میان گذاشت. 

رییس این شرکت می‌گوید که فعال سازی دستگاه برق حرارتی تره خیل و تولید هشتاد میگاوات برق از این دستگاه در سه ماه زمستان، نه میلیون دالر هزینه برمیدارد. 

در ای نشست والی کابل بر بهای منصفانه برق و نیز توزیع عادلانه آن تأکید می ورزد. 

در همین حال شماری از باشنده‌گان کابل خواهان توزیع بل‌های برق به گونۀ ماهوار استند. 

نود درصد برق افغانستان در خانه‌ها به مصرف می رسد، اما حتا ده درصد از این خانه‌ها هم برق مطمئن ندارند. 

شرکت برشنا برای نخستین بار اینجا در نشستی با کابلیان، از مردم می‌خواهد که طرح‌های شان را برای حل مشکلات کمبود برق در کابل با این نهاد در میان گذارند. 

امان الله غالب، رییس شرکت برشنا:«در شرکت برشنا اگر بخش‌های فنی را ما بفهمیم در بخش های اجتماعی تجربه کافی نداریم و نخواهد بفهمیم، از همین رو مشکلات را می خواهیم از زبان شما بشنویم.»

محمدگل خلمی، سرپرست وزارت انرژی و آب گفت:«خوشبختانه ما نه ولایت را تازه به شبکه ملی برق افغانستان وصل کردیم، در حالیکه تولید و تورید ما تغییر نکرده است.»

کابلیانی که می‌گویند مشکلات شان در این بخش یکی دوتا نیستند، پیشنهاد‌ها و راه حل هایی هم دارند. 

سیدحسین پرویزی، رییس وکیلان گذر ناحیه اول گفته است:«برق ما باید ماه در ماه خوانده شود. ماهانه هفت هزار افغانی معاش داریم اگر دو ماه بعد هفت هزار افغانی را پول برق بپردازیم، چه را بخوریم؟»

نصرالدین، وکیل گذر در ناحیه چهار گفت:«میتر خوان ها را توصیه کنند که میتر ها را از روی واقعیت بخوانند.»

در این نشست، والی کابل نیز لب به شکایت می گشاید و می گوید که شورای برق کابل ایجاد شود تا از روند توزیع برق نظارت کند. 

محمد یعقوب حیدری، والی کابل:«ما نمی فهمیم که آیا چقدر عادلانه برق توزیع می شود. اگر این شورا باشد ما می توانیم نظارت کنیم تا برق عادلانه توزیع شود. برق دیگر به فرمایش وکیل پارلمان توزیع نشود. برق ما در کابل عادلانه توزیع نشده است.»

والی کابل پیشنهاد می‌کند که برای شرکت های خصوصی نیز اجازه داد شود تا همانند شرکت برشنا در توزیع برق هم سرمایه‌گذاری کنند.
 

بازرگانی

شهروندان خواهان تقسیم عادلانۀ برق در شهر کابل استند

رییس این شرکت برق برشنا می‌گوید که فعال سازی دستگاه برق حرارتی تره خیل و تولید هشتاد میگاوات برق از این دستگاه در سه ماه زمستان، نه میلیون دالر هزینه برمیدارد. 

Thumbnail

شرکت د افغانستان برشنا شرکت در نشستی به روز سه شنبه در کابل، محدودیت‌ها و برنامه‌هایش را با باشنده‌گان کابل در میان گذاشت. 

رییس این شرکت می‌گوید که فعال سازی دستگاه برق حرارتی تره خیل و تولید هشتاد میگاوات برق از این دستگاه در سه ماه زمستان، نه میلیون دالر هزینه برمیدارد. 

در ای نشست والی کابل بر بهای منصفانه برق و نیز توزیع عادلانه آن تأکید می ورزد. 

در همین حال شماری از باشنده‌گان کابل خواهان توزیع بل‌های برق به گونۀ ماهوار استند. 

نود درصد برق افغانستان در خانه‌ها به مصرف می رسد، اما حتا ده درصد از این خانه‌ها هم برق مطمئن ندارند. 

شرکت برشنا برای نخستین بار اینجا در نشستی با کابلیان، از مردم می‌خواهد که طرح‌های شان را برای حل مشکلات کمبود برق در کابل با این نهاد در میان گذارند. 

امان الله غالب، رییس شرکت برشنا:«در شرکت برشنا اگر بخش‌های فنی را ما بفهمیم در بخش های اجتماعی تجربه کافی نداریم و نخواهد بفهمیم، از همین رو مشکلات را می خواهیم از زبان شما بشنویم.»

محمدگل خلمی، سرپرست وزارت انرژی و آب گفت:«خوشبختانه ما نه ولایت را تازه به شبکه ملی برق افغانستان وصل کردیم، در حالیکه تولید و تورید ما تغییر نکرده است.»

کابلیانی که می‌گویند مشکلات شان در این بخش یکی دوتا نیستند، پیشنهاد‌ها و راه حل هایی هم دارند. 

سیدحسین پرویزی، رییس وکیلان گذر ناحیه اول گفته است:«برق ما باید ماه در ماه خوانده شود. ماهانه هفت هزار افغانی معاش داریم اگر دو ماه بعد هفت هزار افغانی را پول برق بپردازیم، چه را بخوریم؟»

نصرالدین، وکیل گذر در ناحیه چهار گفت:«میتر خوان ها را توصیه کنند که میتر ها را از روی واقعیت بخوانند.»

در این نشست، والی کابل نیز لب به شکایت می گشاید و می گوید که شورای برق کابل ایجاد شود تا از روند توزیع برق نظارت کند. 

محمد یعقوب حیدری، والی کابل:«ما نمی فهمیم که آیا چقدر عادلانه برق توزیع می شود. اگر این شورا باشد ما می توانیم نظارت کنیم تا برق عادلانه توزیع شود. برق دیگر به فرمایش وکیل پارلمان توزیع نشود. برق ما در کابل عادلانه توزیع نشده است.»

والی کابل پیشنهاد می‌کند که برای شرکت های خصوصی نیز اجازه داد شود تا همانند شرکت برشنا در توزیع برق هم سرمایه‌گذاری کنند.
 

هم‌رسانی کنید