تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

لوی سارنوالی: بررسی‌های نخستین پرونده‌های بانک مرکزی پایان یافته‌

لوی سارنوالی می‌گوید که بررسی‌های نخستین پرونده‌هایی‌که از سوی بانک مرکزی به این نهاد فرستاده شده‌اند، پایان یافته‌اند.

سخن‌گوی لوی سارنوالی می‌گوید که نتیجۀ این بررسی‌ها پس از گرفتن تصمیم نهایی دربارۀ این پرونده‌ها، همه‌گانی خواهد شد.

نزدیک به یک ماه پیش، بانک مرکزی پرونده‌‎هایی را که به گفتۀ این بانک علت برکناری چهار مقام برکنارشدۀ این بانک استند، به لوی سارنوالی فرستاد.

جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی بیان داشت: «بررسی‌های ابتدایی پیرامون قضایایی‌که د افغانستان بانک به اتهام فساد اداری غرض بررسی به سارنوالی افغانستان فرستاده بود، از سوی کارشناسان تکمیل گردیده.»

با این همه، لوی سارنولی از چگونگی بررسی پروندۀ مربوط به اجمل احمدی، سرپرست بانک مرکزی که کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های مجلس سنا گفته‌است به لوی سارنوالی فرستاده‌است، چیزی نمی‌گوید.

هفتۀ پیش، کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا از معرفی سرپرست بانک مرکزی به لوی سارنوالی به اتهام خلاف ورزی‌ها از قانون، خبر داد.

زلمی زابلی، رییس کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا گفت: «قانون باید مراعات شود. اجمل احمدی، سرپرست بانک است و صلاحیت‌هایی را که قانون برایش داده، اعمال کند نه این‌که برمبنی برخورد شخصی، به خانۀ کسی برود و به بهانۀ شناخت با رییس‌جمهور کسی را تهدید کند و به استعفا مجبور کند.»

بانک مرکزی، در خبرنامه‌یی، اتهام‌هایی را که از سوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های مجلس سنا به سرپرست این بانک وارد شده‌است، رد کرده‌است و آن را برخورد شخصی دانسته‌است.

لوی سارنوالی: بررسی‌های نخستین پرونده‌های بانک مرکزی پایان یافته‌

در حدود یک ماه پیش، چهار مقام بلندپایۀ بانک مرکزی از کار برکنار شدند. سپس بانک مرکزی گفت که این مقام‌ها در فساد دست داشته‌اند و آنان را به لوی سارنوالی معرفی کرد.

تصویر بندانگشتی

لوی سارنوالی می‌گوید که بررسی‌های نخستین پرونده‌هایی‌که از سوی بانک مرکزی به این نهاد فرستاده شده‌اند، پایان یافته‌اند.

سخن‌گوی لوی سارنوالی می‌گوید که نتیجۀ این بررسی‌ها پس از گرفتن تصمیم نهایی دربارۀ این پرونده‌ها، همه‌گانی خواهد شد.

نزدیک به یک ماه پیش، بانک مرکزی پرونده‌‎هایی را که به گفتۀ این بانک علت برکناری چهار مقام برکنارشدۀ این بانک استند، به لوی سارنوالی فرستاد.

جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی بیان داشت: «بررسی‌های ابتدایی پیرامون قضایایی‌که د افغانستان بانک به اتهام فساد اداری غرض بررسی به سارنوالی افغانستان فرستاده بود، از سوی کارشناسان تکمیل گردیده.»

با این همه، لوی سارنولی از چگونگی بررسی پروندۀ مربوط به اجمل احمدی، سرپرست بانک مرکزی که کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های مجلس سنا گفته‌است به لوی سارنوالی فرستاده‌است، چیزی نمی‌گوید.

هفتۀ پیش، کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا از معرفی سرپرست بانک مرکزی به لوی سارنوالی به اتهام خلاف ورزی‌ها از قانون، خبر داد.

زلمی زابلی، رییس کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا گفت: «قانون باید مراعات شود. اجمل احمدی، سرپرست بانک است و صلاحیت‌هایی را که قانون برایش داده، اعمال کند نه این‌که برمبنی برخورد شخصی، به خانۀ کسی برود و به بهانۀ شناخت با رییس‌جمهور کسی را تهدید کند و به استعفا مجبور کند.»

بانک مرکزی، در خبرنامه‌یی، اتهام‌هایی را که از سوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های مجلس سنا به سرپرست این بانک وارد شده‌است، رد کرده‌است و آن را برخورد شخصی دانسته‌است.

هم‌رسانی کنید