تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

متهم شدن حکومت به فروش زمین‌های دولتی

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های مجلس سنا روز سه شنبه (۱۴ عقرب) حکومت را به فروش زمین‌های دولتی به سفارت خانه‌ها و شرکت‌های خصوصی متهم می‌سازد.

اعضای مجلس سنا می‌گویند که حکومت بخشی از زمین‌های تصدی سیلو، افغان فلم و تلویزیون ملی را بی مشوره با شورای ملی به شرکت‌های خصوصی و برخی از نماینده‌گی‌های کشورهای خارجی داده است.

اما وزارت شهرسازی و اراضی می‌گوید که این زمین‌های دولتی به فرمان رییس جمهور  به گونۀ اجاره درازمدت به سرمایه گذاران خصوصی و نماینده‌گی‌های شماری از کشورها داده است.

از سپردن درحدود شصت جریب زمین‌های تصدی سیلو در حوزه پنجم امنیتی شهر کابل به دانشگاه خصوصی کاردان و سپردن جایدادهای تلویزیون ملی افغانستان و افغان فلم به سفارت انگلستان و اتحادیه اروپا و بانک انکشاف آسیایی شکایت‌ها و سندهایی به کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های مجلس سنا رسیده اند.

اعضای این کمیسیون می‌گویند که این جایدادهای دولتی به گونۀ خود سر و بدون مشوره با اعضای شورای ملی از سوی حکومت  به سرمایه‌گذاران و نهادهای خارجی داده شده اند.

گل احمد اعظمی، معاون کمیسیون سمع شکایت‌های مجلس سنا می‌گوید:" شصت و شش جریب زمین از آن را بدون موافقه خود اداره سیلو دادن به پوهنتون خصوصی کاردان، پوهنتون شخصی کاردان ما نمی‌گویم که رشد نکند تحصیلات عالی، اما در افغانستان ده‌ها پوهنتون خصوصی دیگر وجود دارد یک محل مشخص را برش تثبیت کنند  و در اونجا جا به جای بسازند."

این قانون گذاران می‌گویند که حکومت نمی‌تواند بدون تفاهم با شورای ملی جایداد‌های دولتی را به نهادهای خارجی و سرمایه‌گذاران اجاره دهد.
ابدال‌الله محمدی مجلس نماینده‌گان می‌گوید:" بدون این که نظر شورای ملی را بگیرند این کار خلاف قانون است و این کار را ما تقبیح می‌کنیم حکومت باید مطابق و مطابق صلاحیت‌های خود کار بکند."

پیش از این سرپرست وزارت مالیه گفته است که این زمین‌های دولتی از سوی وزارت شهر سازی و اراضی به اجاره داده شده اند.

اما مسوولان در این وزارت می‌گویند که جایدادهای افغان فلم، تلویزیون ملی افغانستان و زمین‌های تصدی سیلو در کابل به فرمان رییس جمهور برای زمان درازی به گونه اجاره داده شده اند.

وحید الرحمان رحمانی، رییس عمومی خصوصی سازی ملکیت‌های دولتی می‌گوید:" حکومت مصمم است به خصوص وزارت شهرسازی و اراضی بر ادارات که از این ناحیه دفاترشان متضرر می‌شوند به منطقه دیگر نقل مکان کنند."

به گفته رییس عمومی خصوصی سازی ملکیت‌های دولتی، درزمین‌های تصدی سیلوکه به دانشگاه خصوصی کاردان اجاره داده می‌شود کمپلکس تحصیلی این دانشگاه ساخته خواهد شد و بانک توسعه  آسیایی، اتحادیه اروپا، سفارت انگلستان در طول عمر پیمان اجاره ملکیت افغان فلم و تلویزیون ملی افغانستان  سه اعشاریه ۴۵ میلیارد افغانی به در آمدهای حکومت واریز خواهند کرد.

متهم شدن حکومت به فروش زمین‌های دولتی

سرپرست وزارت مالیه گفته است که این زمین‌های دولتی از سوی وزارت شهر سازی و اراضی به اجاره داده شده اند.

Thumbnail

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های مجلس سنا روز سه شنبه (۱۴ عقرب) حکومت را به فروش زمین‌های دولتی به سفارت خانه‌ها و شرکت‌های خصوصی متهم می‌سازد.

اعضای مجلس سنا می‌گویند که حکومت بخشی از زمین‌های تصدی سیلو، افغان فلم و تلویزیون ملی را بی مشوره با شورای ملی به شرکت‌های خصوصی و برخی از نماینده‌گی‌های کشورهای خارجی داده است.

اما وزارت شهرسازی و اراضی می‌گوید که این زمین‌های دولتی به فرمان رییس جمهور  به گونۀ اجاره درازمدت به سرمایه گذاران خصوصی و نماینده‌گی‌های شماری از کشورها داده است.

از سپردن درحدود شصت جریب زمین‌های تصدی سیلو در حوزه پنجم امنیتی شهر کابل به دانشگاه خصوصی کاردان و سپردن جایدادهای تلویزیون ملی افغانستان و افغان فلم به سفارت انگلستان و اتحادیه اروپا و بانک انکشاف آسیایی شکایت‌ها و سندهایی به کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های مجلس سنا رسیده اند.

اعضای این کمیسیون می‌گویند که این جایدادهای دولتی به گونۀ خود سر و بدون مشوره با اعضای شورای ملی از سوی حکومت  به سرمایه‌گذاران و نهادهای خارجی داده شده اند.

گل احمد اعظمی، معاون کمیسیون سمع شکایت‌های مجلس سنا می‌گوید:" شصت و شش جریب زمین از آن را بدون موافقه خود اداره سیلو دادن به پوهنتون خصوصی کاردان، پوهنتون شخصی کاردان ما نمی‌گویم که رشد نکند تحصیلات عالی، اما در افغانستان ده‌ها پوهنتون خصوصی دیگر وجود دارد یک محل مشخص را برش تثبیت کنند  و در اونجا جا به جای بسازند."

این قانون گذاران می‌گویند که حکومت نمی‌تواند بدون تفاهم با شورای ملی جایداد‌های دولتی را به نهادهای خارجی و سرمایه‌گذاران اجاره دهد.
ابدال‌الله محمدی مجلس نماینده‌گان می‌گوید:" بدون این که نظر شورای ملی را بگیرند این کار خلاف قانون است و این کار را ما تقبیح می‌کنیم حکومت باید مطابق و مطابق صلاحیت‌های خود کار بکند."

پیش از این سرپرست وزارت مالیه گفته است که این زمین‌های دولتی از سوی وزارت شهر سازی و اراضی به اجاره داده شده اند.

اما مسوولان در این وزارت می‌گویند که جایدادهای افغان فلم، تلویزیون ملی افغانستان و زمین‌های تصدی سیلو در کابل به فرمان رییس جمهور برای زمان درازی به گونه اجاره داده شده اند.

وحید الرحمان رحمانی، رییس عمومی خصوصی سازی ملکیت‌های دولتی می‌گوید:" حکومت مصمم است به خصوص وزارت شهرسازی و اراضی بر ادارات که از این ناحیه دفاترشان متضرر می‌شوند به منطقه دیگر نقل مکان کنند."

به گفته رییس عمومی خصوصی سازی ملکیت‌های دولتی، درزمین‌های تصدی سیلوکه به دانشگاه خصوصی کاردان اجاره داده می‌شود کمپلکس تحصیلی این دانشگاه ساخته خواهد شد و بانک توسعه  آسیایی، اتحادیه اروپا، سفارت انگلستان در طول عمر پیمان اجاره ملکیت افغان فلم و تلویزیون ملی افغانستان  سه اعشاریه ۴۵ میلیارد افغانی به در آمدهای حکومت واریز خواهند کرد.

هم‌رسانی کنید